Spausdinti šį puslapį

Ilgesnėms stovykloms galimybių nėra

Kad per atos­to­gas mo­ki­niai ne­nu­obo­džiau­tų, mo­kyk­los ren­gia bent ke­lių die­nų sto­vyk­las. Tė­vai no­rė­tų, kad vai­kai bū­tų už­im­ti ge­ro­kai il­ges­nį lai­ką. Ta­čiau sto­vyk­lų truk­mė pri­klau­so nuo sa­vi­val­dy­bės joms ski­ria­mų lė­šų. Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja In­gri­da Krikš­ta­po­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog ra­jo­ne or­ga­ni­zuo­ja­mos die­ni­nės ir sta­cio­na­rios sto­vyk­los.

 

Au­to­rės nuotr. Sto­vyk­lo­se vai­kams siū­lo­ma įvai­ri veik­la. 


Pas­ta­ro­sios trun­ka sa­vai­tę ar il­giau, po­il­sis – su nak­vy­ne. To­kios, pa­vyz­džiui, vyks­ta Vep­riuo­se, jų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai – ke­li.

Tuo me­tu die­ni­nes sto­vyk­las fi­nan­suo­ja sa­vi­val­dy­bė, ta­čiau biu­dže­tas tam, anot pa­va­duo­to­jos, yra ri­bo­tas. Šie­met skir­ta 13 900 eu­rų, ku­rie bus pa­nau­do­ti 22-ų sto­vyk­li­nių pro­gra­mų įgy­ven­di­ni­mui – tiek jų bu­vo pa­teik­ta.

Pro­gra­mas ga­lė­jo teik­ti ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gos, or­ga­ni­za­ci­jos „Vai­kų už­im­tu­mo va­sa­ros atos­to­gų me­tu pro­gra­mų rė­mi­mo“ kon­kur­sui. Fi­nan­sa­vi­mas ski­ria­mas va­sa­ros po­il­sio die­ni­nėms sto­vyk­loms, ku­rio­se ga­li da­ly­vau­ti tik Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lo­se be­si­mo­kan­tys vai­kai.

Vie­na to­kių ke­le­tą die­nų vy­ko Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, ku­rios vie­no iš mo­ki­nių ma­mą sto­vyk­los truk­mė nu­ste­bi­no. Jos ma­ny­mu, ga­lė­jo bū­ti bent dvi sa­vai­tes. „Bū­tų ge­riau ir vai­kams, ir tė­ve­liams pa­to­gu, nes ir taip nė­ra kur Uk­mer­gė­je nu­ves­ti vai­ku­čių. Ne­gi sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri pi­ni­gų il­ges­nėms sto­vyk­loms?“ – svars­tė ma­ma. 

Pa­sak I. Krikš­ta­po­nie­nės, iš mi­nė­tam kon­kur­sui skir­tų lė­šų fi­nan­suo­ja­mos sto­vyk­los iki pen­kių die­nų. Vie­nai die­nai vie­nam vai­kui ski­ria­ma 1,5 eu­ro. „Tai bu­vo pen­kių die­nų die­ni­nė sto­vyk­la, kur vai­kai at­ei­na, pa­bū­na pa­gal tam tik­rą pro­gra­mą, – apie Se­na­mies­čio mo­kyk­lą pa­sa­ko­jo ji. – Ši mo­kyk­la už­ėmė ir pa­čios mo­ki­nius, ir sa­vo sky­riaus Lai­čiuo­se pra­di­nu­kus.“ Čia, anot jos, sto­vyk­la­vo apie pus­šim­tis vai­kų.

Pa­šne­ko­vės tei­gi­mu, sten­gia­ma­si pa­skirs­ty­ti lė­šas įvai­rioms mo­kyk­lų sto­vyk­loms: trun­kan­čioms ir ke­lias, ir dau­giau die­nų. Be to, sie­kia­ma, jog kuo dau­giau skir­tin­gų mo­kyk­lų vai­kų tu­rė­tų to­kio po­il­sio ga­li­my­bę – ne tik, pa­vyz­džiui, iš so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų.  

Pas­ta­rie­ji, be­je, ga­li gau­ti fi­nan­sa­vi­mą iš ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo lė­šų ir sto­vyk­lo­je jiems ne­rei­kia mo­kė­ti už mai­ti­ni­mą. Tuo me­tu ne­rem­ti­ni sto­vyk­lau­to­jai mais­tą tu­rė­tų iš­si­pirk­ti ar ga­li pa­tys at­si­neš­ti val­gy­ti, ta­čiau mo­kė­ti už už­im­tu­mą sto­vyk­los me­tu, prie­mo­nes, ke­lio­nes ne­rei­kia. 

„Jei­gu tė­vai su­tin­ka pri­si­dė­ti fi­nan­siš­kai, die­ni­nes sto­vyk­las ga­li­ma il­gin­tis. Jei, pa­vyz­džiui, lie­ka kaž­ku­riai sto­vyk­los pro­gra­mos da­liai ne­pa­nau­do­tų lė­šų bei prie­mo­nių, tuo­met or­ga­ni­zuo­ja­ma pa­pil­do­mų žai­di­mų, iš­vy­kų, ir sto­vyk­la ga­li truk­ti il­giau – 7, 8 die­nas. Tai, ži­no­ma, pri­klau­so ir nuo mo­ky­to­jų, ku­rie prie pa­pil­do­mų sto­vyk­los die­nų su­tin­ka pri­si­dė­ti ne­ap­mo­ka­mu sa­vo dar­bu“, – pa­sa­ko­jo I. Krikš­ta­po­nie­nė.  

Pro­gra­mas die­ni­nėms sto­vyk­loms šie­met tei­kė ne tik mies­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los, bet ir Del­tu­vos, Dai­na­vos, Žel­vos, Pa­bais­ko, ki­tos įstai­gos. Sta­cio­na­rias sto­vyk­las ren­gia Me­no mo­kyk­la, Spor­to cen­tras, skau­tai.

Kas­met vi­są va­sa­rą sto­vyk­lau­to­jai šur­mu­liuo­ja Vep­riuo­se. „Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tro Vep­rių lais­va­lai­kio už­im­tu­mo ir tu­riz­mo fi­lia­las už­ima ne tik vi­so ra­jo­no mo­kyk­lų vai­kus, – sa­ko pa­šne­ko­vė. – Šios sto­vyk­los fi­nan­suo­ja­mos ir sa­vi­val­dy­bės, ir Eu­ro­pos Są­jun­gos, ir tė­vų lė­šo­mis. Kai ku­riems – iš eu­ro­pi­nių fon­dų re­mia­miems vai­kams – mo­kė­ti ne­rei­kia, ki­tiems tai­ko­mas mi­ni­ma­lus, va­di­na­ma­sis draus­mi­nis, mo­kes­tis. Nes pa­si­tai­ko, kad sto­vyk­lo­je ne­adek­va­čiai el­gia­si ar­ba jau ki­tą die­ną ima ir su­gal­vo­ja, kad sto­vyk­lau­ti ne­be­no­ri.“ 

Anot jos, sa­vi­val­dy­bės fi­nan­suo­ja­mo­je die­ni­nė­je sto­vyk­lo­je mo­ki­nys ga­li su­da­ly­vau­ti vie­ną kar­tą. Pa­gei­dau­jant ki­tos, pri­si­dė­ti ga­li tė­vai. At­si­lais­vi­nu­sių vie­tų bū­na ir Vep­riuo­se – pa­si­tei­rau­ti apie jas ga­li­ma pa­si­skam­bi­nus į sto­vyk­lą.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ    

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)