Spausdinti šį puslapį

Paplūdimio neturime – tik švarų vandenį

Uk­mer­gė ne­tu­ri nė vie­no ofi­cia­laus pa­plū­di­mio, įreng­to pa­gal hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mus. Tam kol kas trūks­ta lė­šų. Tie­sa, van­dens ko­ky­bė pa­grin­di­nė­se mau­dyk­lo­se tik­ri­na­ma ir kol kas pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Vai­da Puo­džiū­nie­nė pa­sa­ko­jo...

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Van­dens ko­ky­bė tik­ri­na­ma pen­kio­se vie­to­se.


...Jog jie jau ke­le­tą me­tų tik­ri­na van­dens ko­ky­bę ir jo tin­ka­mu­mą mau­dy­tis.

Šie­met pir­mą kar­tą van­duo bu­vo ti­ria­mas lie­pos 1 die­ną. Bir­že­lio mė­ne­sį ty­ri­mai ne­bu­vo at­lie­ka­mi – ne­tu­rė­ta lė­šų. Iki rug­sė­jo pla­nuo­ja­ma at­lik­ti dar tris pa­tik­ri­ni­mus.

Tik­ri­na­mos pen­kios vie­tos

V. Puo­džiū­nie­nė sa­ko, kad van­dens ko­ky­bės ste­bė­se­na yra vyk­do­ma la­biau­siai gy­ven­to­jų pa­mėg­to­se mau­dy­mo­si vie­to­se.

Van­dens mė­gi­niai ima­mi pen­kio­se vie­to­se – iš Šven­to­sios upės prie Šven­tu­pės kem­pin­go ir ties mies­to sta­dio­nu bei Vep­rių, Mū­šios ir Ku­rė­nų eže­ruo­se.

Van­dens ko­ky­bė ver­ti­na­ma pa­gal du mik­ro­bio­lo­gi­nius pa­ra­met­rus – žar­ni­nius en­te­ro­ko­kus ir žar­ni­nes laz­de­les.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras tik už­sa­ko pa­slau­gą – ty­ri­mus at­lie­ka Na­cio­na­li­nė vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­ja. Jos dar­buo­to­jai pa­tys pa­ima ir mė­gi­nius, nes tam rei­ka­lin­ga spe­cia­li ta­ra – mė­gin­tu­vė­liai, ki­tos prie­mo­nės.

In­for­ma­ci­ja – re­ko­men­da­ci­nė

Lie­pos 1 ir 15 die­no­mis at­lik­ti mik­ro­bio­lo­gi­niai van­dens ty­ri­mų re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad mau­dyk­lų van­duo ati­ti­ko Lie­tu­vos hi­gie­nos nor­mos „Pa­plū­di­miai ir jų mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bė“ ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Jie ne­ke­lia grės­mės žmo­nių svei­ka­tai – mi­nė­tuo­se van­dens tel­ki­niuo­se mau­dy­tis ga­li­ma.

Van­dens ko­ky­bės ty­ri­mai at­lie­ka­mi iš Vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šų. Pa­sak di­rek­to­rės, vie­no mė­gi­nio iš­ty­ri­mas kai­nuo­ja apie 12 eu­rų.

Jei nu­sta­to­ma, jog van­dens ko­ky­bė ne­ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mų, apie tai skel­bia­ma spau­do­je, sa­vi­val­dy­bės tin­kla­py­je ar­ba iš­ka­bi­na­ma skel­bi­mų len­to­se, jei to­kios yra.

Anot V. Puo­džiū­nie­nės, prieš tre­jus me­tus Šven­to­jo­je prie mies­to sta­dio­no bu­vo ap­tik­ta nor­mą vir­ši­jan­čių bak­te­ri­jų, su­ke­lian­čių žar­ny­no in­fek­ci­nes li­gas.

Ta­čiau ne­si­mau­dy­ti drau­di­mo nė­ra – in­for­ma­ci­ja yra re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio.

V. Puo­džiū­nie­nė pri­pa­žįs­ta, kad dvie­jų sa­vai­čių in­ter­va­las tarp tik­ri­ni­mų, ku­ris yra nu­ro­do­mas hi­gie­nos nor­mo­se, nė­ra kaž­koks šim­tap­ro­cen­ti­nis ga­ran­tas, kad van­duo vi­siš­kai sau­gus.

„Vie­ną die­ną re­zul­ta­tai ga­li bū­ti ge­ri, jo­kių pa­vo­jin­gų bak­te­ri­jų ga­li ne­bū­ti ar­ba jų kie­kis ne­vir­šy­ti nor­mų, o po ke­lių die­nų, ypač po lie­taus, re­zul­ta­tas ga­li pa­si­keis­ti“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Smė­lį lie­pia si­jo­ti

Nors to­kių uk­mer­giš­kių pa­mėg­tų vie­tų ra­jo­ne yra ne­ma­žai, ofi­cia­laus pa­plū­di­mio ne­tu­ri­me. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tas Vy­tau­tas Mo­tie­jū­nas sa­ko, kad pa­plū­di­mio, ku­ris ati­tik­tų vi­sus hi­gie­nos nor­mų bei ki­tus rei­ka­la­vi­mus, įren­gi­mas pa­rei­ka­lau­tų di­de­lių ir sa­vi­val­dy­bei šiuo me­tu sun­kiai įkan­da­mų lė­šų.

Daug kai­nuo­ja ne tik pa­tys įren­gi­mai, ku­rie bū­ti­nai tu­ri bū­ti ofi­cia­liai re­gist­ruo­ta­me pa­plū­di­my­je, bet ir jų prie­žiū­ra.

Ja­me tu­ri bū­ti įreng­ta per­si­ren­gi­mo ka­bi­nos, tu­a­le­tas, ne re­čiau kaip kas 25 met­rus sto­vin­čios šiukš­lia­dė­žės. Jie pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką tu­ri bū­ti iš­va­ly­ti bent jau kar­tą per die­ną.

Pa­plū­di­mio te­ri­to­ri­ją rei­kia su­skirs­ty­ti zo­no­mis ir pa­žy­mė­ti po­il­sio, mau­dy­mo­si, spor­to, vai­kų mau­dy­mo­si vie­tas.

Ne re­čiau kaip kar­tą per sa­vai­tę tu­ri bū­ti va­lo­mas bei per­si­jo­ja­mas smė­lis.

Taip pat pa­plū­di­my­je, skir­ta­me dau­giau kaip 100 žmo­nių, rei­kia pa­rū­pin­ti ge­ria­mo van­dens.

Vis tik V. Mo­tie­jū­nas ma­no, kad tai – ne­to­li­mos at­ei­ties klau­si­mas, ku­rį sa­vi­val­dy­bė tu­ri iš­spręs­ti, įreng­da­ma ofi­cia­lų pa­plū­di­mį. Anot jo, be­ne tin­ka­miau­sia vie­ta tam bū­tų prie Mū­šios tven­ki­nio.

„Mies­to te­ri­to­ri­jos nė­ra pa­kan­ka­mai šva­rios pa­plū­di­miui, kol ne­tu­ri­me lie­taus nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių“, – svars­to pa­šne­ko­vas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)