Rekonstruojamame kelyje uždaromas eismas

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dar­bai bus vyk­do­mi la­bai in­ten­sy­viai. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dar­bai bus vyk­do­mi la­bai in­ten­sy­viai.

AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ ir AB „Eu­ro­via Lie­tu­va“ jau vyk­do pro­jek­to „Vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lių re­konst­ruk­ci­ja. Su­tar­tis Nr. 3“ dar­bus. Dar­bai vyk­do­mi vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lio Ukmergė–Molėtai ruo­žuo­se nuo 2,43 iki 12,85 km ir nuo 12,85 iki 19,10 km.

Pro­jek­to dar­bai iš vi­so ap­ima 16,67 ki­lo­met­ro at­kar­pą, ku­ri pra­si­de­da ties Uk­mer­gės mies­to ri­ba ir tę­sia­si Mo­lė­tų kryp­ti­mi iki Skuo­lių  gy­ven­vie­tės.

„Pa­ren­gia­mie­ji dar­bai jau pra­dė­ti. Nuo rug­pjū­čio 3 d. 8 val. iki spa­lio 2 d. 17 val. dėl re­konst­ruk­ci­jos dar­bų  lai­ki­nai už­da­ro­mas eis­mas ke­lio Ukmergė–Molėtai at­kar­po­je nuo 2,43 iki 4,2 km, nuo žen­klo, žy­min­čio Uk­mer­gės mies­to ri­bą, iki san­kry­žos su ma­gist­ra­li­niu ke­liu A2 Vilnius–Panevėžys“, – in­for­ma­vo AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ pro­jek­to va­do­vas Ze­no­nas Poz­nans­kis. Pro­jek­to dar­bai bus vyk­do­mi la­bai in­ten­sy­viai, nes su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­nas sie­kia vos 7 mė­ne­sius.

Esa­ma ke­lio dan­ga re­konst­ruo­ja­muo­se ruo­žuo­se yra pra­stos būk­lės: ne­tin­ka­mi sker­si­niai nuo­ly­džiai, pa­vir­šius vie­to­mis de­for­muo­tas, as­falt­be­to­nio dan­ga su­ai­žė­ju­si. Ke­lio dan­go­je daug iš­dau­žų, as­fal­to dan­gos lo­pai su­irę, kraš­tai ap­tru­pė­ję, to­dėl prie­šin­go­mis kryp­ti­mis ju­dan­čioms trans­por­to prie­mo­nėms sun­ku pra­si­lenk­ti, jos su­ke­lia dul­kes. Kraš­to ke­lias yra dvie­jų eis­mo juos­tų. Ben­dras va­žiuo­ja­mo­sios da­lies plo­tis pir­ma­ja­me ruo­že sie­kia iki 7 met­rų, o ant­ra­ja­me vi­du­ti­nis dan­gos plo­tis – 5,2 met­ro. Esa­mas ke­lio san­ka­sos plo­tis svy­ruo­ja nuo 7 iki 11,5 met­ro.

Pro­jek­to vyk­dy­mo me­tu ke­lias bus iš­pla­tin­tas iki 11 met­rų, va­žiuo­ja­mo­ji da­lis – iki 8 met­rų, iš abie­jų pu­sių įren­giant tvar­kin­gus 1,5 met­ro plo­čio kel­kraš­čius.  

Pir­ma­ja­me ruo­že, nuo 2,43 iki 12,85 km, dar­bų vyk­dy­mo me­tu bus pla­ti­na­ma ke­lio san­ka­sa, su­si­dė­vė­ju­si ke­lio dan­ga bus nu­fre­zuo­ta, su­stip­rin­tas jos pa­grin­das ir klo­ja­ma nau­ja 8 met­rų plo­čio as­falt­be­to­nio dan­ga. Vi­sa­me ruo­že bus su­tvar­ky­ti kel­kraš­čiai, pa­ša­lin­ti krū­mai, me­džiai. At­nau­ji­na­ma­me ruo­že bus re­konst­ruo­ja­mos san­kry­žos bei  nuo­va­žos, įreng­tos sau­gos sa­le­lės, įren­gia­mas 214 met­rų il­gio jun­gia­ma­sis ke­lias Grau­žie­čių gy­ven­vie­tė­je, ren­gia­mi pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kai, ša­li­gat­viai, au­to­bu­sų su­sto­ji­mo aikš­te­lės.

Pra­il­gi­na­ma esa­ma gelž­be­to­ni­nė pra­lai­da, se­nų pra­lai­dų vie­to­se įren­gia­mos nau­jos me­ta­li­nės ir plas­ti­ki­nės pra­lai­dos, lie­taus ka­na­li­za­ci­ja ir ke­lio dre­na­žas, la­ta­kai. Nu­ma­ty­ta de­mon­tuo­ti da­lį elek­tros tin­klų li­ni­jos ją pa­klo­jant po­že­mi­niuo­se ka­be­liuo­se. Taip pat bus per­ke­lia­mi ry­šių li­ni­jos ka­be­liai, vie­to­mis įgi­li­na­mas švie­so­lai­di­nis ka­be­lis. Pa­ke­lės dre­na­žo sis­te­ma re­konst­ruo­ja­ma 7,24 hek­ta­rų plo­te, re­konst­ruo­ja­mas tech­no­lo­gi­nių ry­šių ka­be­lis, su­si­jęs su du­jo­tie­kio li­ni­ja.

Ša­lia re­konst­ruo­ja­mo ke­lio ruo­žo nuo 2,43 iki 12,85 km iš­si­dės­tę Ant­akal­nio I, Grau­žie­čių, Kar­tė­nų, Slo­mi­nė­lių ir ki­tos gy­ven­vie­tės bei so­dy­bos.

Ant­ra­sis šio pro­jek­to ap­im­ty­je re­konst­ruo­ja­mas ke­lio ruo­žas iš­si­dės­tęs iš kar­to po pir­mo­jo ruo­žo, ke­lio Ukmergė–Molėtai at­kar­po­je nuo 12,85 iki 19,10 km. Ke­lias drie­kia­si Uk­mer­gės ra­jo­no že­mė­mis, jun­gia Še­šuo­lių se­niū­ni­jos Lau­zo­nių, Liau­šių ir Skuo­lių gy­ven­vie­tes.

At­nau­ji­na­ma­me ruo­že nu­ma­ty­ta dau­giau nei 1 hek­ta­ro plo­te  pa­ša­lin­ti pa­ke­lės krū­mus ir per 900 me­džių (kel­mų),  iki 11 met­rų plo­čio iš­pla­tin­ti ke­lio san­ka­są, esa­mą su­si­dė­vė­ju­sią ke­lio dan­gą nu­fre­zuo­ti, su­stip­rin­ti jos pa­grin­dą ir pa­klo­ti nau­ją as­fal­to dan­gą bei su­tvar­ky­ti kel­kraš­čius. Bus įreng­ti nau­ji van­dens nu­lei­di­mo įren­gi­niai: 7 plas­ti­ki­nės pra­lai­dos,  124 la­ta­kai, re­mon­tuo­ja­ma 16 met­rų il­gio esa­ma dau­da. 

Dar­bų vyk­dy­mo me­tu nu­ma­ty­ta re­konst­ruo­ti Liau­šių gy­ven­vie­tė­je esa­mą san­kry­žą, 28 nuo­va­žas į lau­ko ke­lius bei kie­mus,  įreng­ti eis­mo sau­gos sa­le­les. Bus re­konst­ruo­tos au­to­bu­sų su­sto­ji­mo aikš­te­lės, Liau­šių gy­ven­vie­tė­je de­mon­tuo­ja­mas se­nas ir įren­gia­mas nau­jas ke­lei­vių pa­vil­jo­nas, įreng­ti 0,612 km il­gio ap­sau­gi­niai me­ta­li­niai ati­tva­rai, pa­sta­ty­ti plas­ti­ki­niai sig­na­li­niai stul­pe­liai. Pro­jek­te taip pat nu­ma­ty­ta at­sta­ty­ti pa­žeis­tas dre­na­žo li­ni­jas.

Šio pro­jek­to ran­go­vai – jung­ti­nės veik­los pa­grin­du ap­si­jun­gu­sios AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ ir AB „Eu­ro­via Lie­tu­va“. At­sa­kin­ga­sis jun­gi­nio part­ne­ris – AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“.

Apie šiuos dar­bus in­for­ma­vo AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Ra­sa Če­pie­nė.

UŽ inf.

Ukmergė–Molėtai

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų