Spausdinti šį puslapį

Rekonstruojamame kelyje uždaromas eismas

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dar­bai bus vyk­do­mi la­bai in­ten­sy­viai. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dar­bai bus vyk­do­mi la­bai in­ten­sy­viai.

AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ ir AB „Eu­ro­via Lie­tu­va“ jau vyk­do pro­jek­to „Vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lių re­konst­ruk­ci­ja. Su­tar­tis Nr. 3“ dar­bus. Dar­bai vyk­do­mi vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lio Ukmergė–Molėtai ruo­žuo­se nuo 2,43 iki 12,85 km ir nuo 12,85 iki 19,10 km.

Pro­jek­to dar­bai iš vi­so ap­ima 16,67 ki­lo­met­ro at­kar­pą, ku­ri pra­si­de­da ties Uk­mer­gės mies­to ri­ba ir tę­sia­si Mo­lė­tų kryp­ti­mi iki Skuo­lių  gy­ven­vie­tės.

„Pa­ren­gia­mie­ji dar­bai jau pra­dė­ti. Nuo rug­pjū­čio 3 d. 8 val. iki spa­lio 2 d. 17 val. dėl re­konst­ruk­ci­jos dar­bų  lai­ki­nai už­da­ro­mas eis­mas ke­lio Ukmergė–Molėtai at­kar­po­je nuo 2,43 iki 4,2 km, nuo žen­klo, žy­min­čio Uk­mer­gės mies­to ri­bą, iki san­kry­žos su ma­gist­ra­li­niu ke­liu A2 Vilnius–Panevėžys“, – in­for­ma­vo AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ pro­jek­to va­do­vas Ze­no­nas Poz­nans­kis. Pro­jek­to dar­bai bus vyk­do­mi la­bai in­ten­sy­viai, nes su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­nas sie­kia vos 7 mė­ne­sius.

Esa­ma ke­lio dan­ga re­konst­ruo­ja­muo­se ruo­žuo­se yra pra­stos būk­lės: ne­tin­ka­mi sker­si­niai nuo­ly­džiai, pa­vir­šius vie­to­mis de­for­muo­tas, as­falt­be­to­nio dan­ga su­ai­žė­ju­si. Ke­lio dan­go­je daug iš­dau­žų, as­fal­to dan­gos lo­pai su­irę, kraš­tai ap­tru­pė­ję, to­dėl prie­šin­go­mis kryp­ti­mis ju­dan­čioms trans­por­to prie­mo­nėms sun­ku pra­si­lenk­ti, jos su­ke­lia dul­kes. Kraš­to ke­lias yra dvie­jų eis­mo juos­tų. Ben­dras va­žiuo­ja­mo­sios da­lies plo­tis pir­ma­ja­me ruo­že sie­kia iki 7 met­rų, o ant­ra­ja­me vi­du­ti­nis dan­gos plo­tis – 5,2 met­ro. Esa­mas ke­lio san­ka­sos plo­tis svy­ruo­ja nuo 7 iki 11,5 met­ro.

Pro­jek­to vyk­dy­mo me­tu ke­lias bus iš­pla­tin­tas iki 11 met­rų, va­žiuo­ja­mo­ji da­lis – iki 8 met­rų, iš abie­jų pu­sių įren­giant tvar­kin­gus 1,5 met­ro plo­čio kel­kraš­čius.  

Pir­ma­ja­me ruo­že, nuo 2,43 iki 12,85 km, dar­bų vyk­dy­mo me­tu bus pla­ti­na­ma ke­lio san­ka­sa, su­si­dė­vė­ju­si ke­lio dan­ga bus nu­fre­zuo­ta, su­stip­rin­tas jos pa­grin­das ir klo­ja­ma nau­ja 8 met­rų plo­čio as­falt­be­to­nio dan­ga. Vi­sa­me ruo­že bus su­tvar­ky­ti kel­kraš­čiai, pa­ša­lin­ti krū­mai, me­džiai. At­nau­ji­na­ma­me ruo­že bus re­konst­ruo­ja­mos san­kry­žos bei  nuo­va­žos, įreng­tos sau­gos sa­le­lės, įren­gia­mas 214 met­rų il­gio jun­gia­ma­sis ke­lias Grau­žie­čių gy­ven­vie­tė­je, ren­gia­mi pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kai, ša­li­gat­viai, au­to­bu­sų su­sto­ji­mo aikš­te­lės.

Pra­il­gi­na­ma esa­ma gelž­be­to­ni­nė pra­lai­da, se­nų pra­lai­dų vie­to­se įren­gia­mos nau­jos me­ta­li­nės ir plas­ti­ki­nės pra­lai­dos, lie­taus ka­na­li­za­ci­ja ir ke­lio dre­na­žas, la­ta­kai. Nu­ma­ty­ta de­mon­tuo­ti da­lį elek­tros tin­klų li­ni­jos ją pa­klo­jant po­že­mi­niuo­se ka­be­liuo­se. Taip pat bus per­ke­lia­mi ry­šių li­ni­jos ka­be­liai, vie­to­mis įgi­li­na­mas švie­so­lai­di­nis ka­be­lis. Pa­ke­lės dre­na­žo sis­te­ma re­konst­ruo­ja­ma 7,24 hek­ta­rų plo­te, re­konst­ruo­ja­mas tech­no­lo­gi­nių ry­šių ka­be­lis, su­si­jęs su du­jo­tie­kio li­ni­ja.

Ša­lia re­konst­ruo­ja­mo ke­lio ruo­žo nuo 2,43 iki 12,85 km iš­si­dės­tę Ant­akal­nio I, Grau­žie­čių, Kar­tė­nų, Slo­mi­nė­lių ir ki­tos gy­ven­vie­tės bei so­dy­bos.

Ant­ra­sis šio pro­jek­to ap­im­ty­je re­konst­ruo­ja­mas ke­lio ruo­žas iš­si­dės­tęs iš kar­to po pir­mo­jo ruo­žo, ke­lio Ukmergė–Molėtai at­kar­po­je nuo 12,85 iki 19,10 km. Ke­lias drie­kia­si Uk­mer­gės ra­jo­no že­mė­mis, jun­gia Še­šuo­lių se­niū­ni­jos Lau­zo­nių, Liau­šių ir Skuo­lių gy­ven­vie­tes.

At­nau­ji­na­ma­me ruo­že nu­ma­ty­ta dau­giau nei 1 hek­ta­ro plo­te  pa­ša­lin­ti pa­ke­lės krū­mus ir per 900 me­džių (kel­mų),  iki 11 met­rų plo­čio iš­pla­tin­ti ke­lio san­ka­są, esa­mą su­si­dė­vė­ju­sią ke­lio dan­gą nu­fre­zuo­ti, su­stip­rin­ti jos pa­grin­dą ir pa­klo­ti nau­ją as­fal­to dan­gą bei su­tvar­ky­ti kel­kraš­čius. Bus įreng­ti nau­ji van­dens nu­lei­di­mo įren­gi­niai: 7 plas­ti­ki­nės pra­lai­dos,  124 la­ta­kai, re­mon­tuo­ja­ma 16 met­rų il­gio esa­ma dau­da. 

Dar­bų vyk­dy­mo me­tu nu­ma­ty­ta re­konst­ruo­ti Liau­šių gy­ven­vie­tė­je esa­mą san­kry­žą, 28 nuo­va­žas į lau­ko ke­lius bei kie­mus,  įreng­ti eis­mo sau­gos sa­le­les. Bus re­konst­ruo­tos au­to­bu­sų su­sto­ji­mo aikš­te­lės, Liau­šių gy­ven­vie­tė­je de­mon­tuo­ja­mas se­nas ir įren­gia­mas nau­jas ke­lei­vių pa­vil­jo­nas, įreng­ti 0,612 km il­gio ap­sau­gi­niai me­ta­li­niai ati­tva­rai, pa­sta­ty­ti plas­ti­ki­niai sig­na­li­niai stul­pe­liai. Pro­jek­te taip pat nu­ma­ty­ta at­sta­ty­ti pa­žeis­tas dre­na­žo li­ni­jas.

Šio pro­jek­to ran­go­vai – jung­ti­nės veik­los pa­grin­du ap­si­jun­gu­sios AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ ir AB „Eu­ro­via Lie­tu­va“. At­sa­kin­ga­sis jun­gi­nio part­ne­ris – AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“.

Apie šiuos dar­bus in­for­ma­vo AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Ra­sa Če­pie­nė.

UŽ inf.

Ukmergė–Molėtai

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)