Skirtingi savininkai – kitokia tvarka

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją krei­pė­si Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jos, Grau­žie­čių kai­mo gy­ven­to­jas Al­ber­tas Vėb­ra, no­rė­da­mas iš­si­aiš­kin­ti, ko­dėl Ger­se­niš­kių gat­vė­je esan­čio­je di­de­lių ga­ba­ri­tų bui­ti­nių at­lie­kų aikš­te­lė­je ne­ga­li­ma pri­duo­ti ši­fe­rio. Žmo­gus pa­sa­ko­jo, kad ne­pa­vy­kus ši­fe­rio pa­lik­ti šio­je aikš­te­lė­je, pa­skel­bė pa­ieš­kas, kur ga­lė­tų jį iš­vež­ti.

Ir ra­do – as­bes­to at­lie­kas pri­ėmė to­kia pa­ti di­de­lių ga­ba­ri­tų aikš­te­lė Anykš­čiuo­se.

Vy­ras ste­bi­si, ko­dėl mū­sų mies­te daž­nai vis­kas kaž­kaip su­kom­pli­kuo­ja­ma – aikš­te­lė yra, ji erd­vi, vie­tos tik­rai pa­kan­ka, o ši­fe­rio ne­ima. At­lie­kų vie­ti­nę rin­klia­vą val­džia įve­dė, o dėl in­fra­struk­tū­ros kū­ri­mo ne­be­su­ka gal­vos.

„Ko pas­kui pyks­ta­me, kad pa­miš­kės šiukš­lių pil­nos? Tik­rai ne vi­si per gal­vas ver­sis, kol at­si­kra­tys šių at­lie­kų krū­va – nu­veš iki ar­ti­miau­sio grio­vio ir iš­vers“, – svars­to pa­šne­ko­vas.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­ja Vi­li­ja Gra­baus­kie­nė sa­ko, kad skir­tin­ga tvar­ka di­de­lių ga­ba­ri­tų aikš­te­lė­se yra dėl to, kad Anykš­čių aikš­te­lė pri­klau­so Ute­nos re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui. Tuo tar­pu mū­sų – Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui (VAATC).

Anot jos, Ka­zo­kiš­kių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų są­var­ty­no pa­tvir­tin­ta­me VAATC‘o Tar­šos in­teg­ruo­tos kon­tro­lės ir pre­ven­ci­jos lei­di­me ši­fe­rio pri­ėmi­mas nė­ra nu­ma­ty­tas.

Ve­dė­ja pa­aiš­ki­no, kad į di­de­lių ga­ba­ri­tų aikš­te­lę gy­ven­to­jai tu­rė­tų at­vež­ti na­mų ūkiuo­se su­si­da­ran­čias at­lie­kas, ku­rios ne­ga­li bū­ti ša­li­na­mos kar­tu su miš­rio­mis ko­mu­na­li­nė­mis at­lie­ko­mis.

Aikš­te­lė­je pri­ima­mos stam­bio­sios at­lie­kos (bal­dai, bui­ties prie­tai­sai, te­le­vi­zo­riai, leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos ir pan.), per­dir­bi­mui į ant­ri­nes ža­lia­vas tin­kan­čios at­lie­kos (stik­las, plast­ma­sės, me­ta­lai, ma­ku­la­tū­ra), sta­ty­bi­nės ir grio­vi­mo at­lie­kos (ply­tos, be­to­nas, me­die­na, stik­las, plas­ti­kai, me­ta­lų mi­ši­niai, izo­lia­ci­nės me­džia­gos, tu­rin­čios gip­so), bui­ties pa­vo­jin­gos at­lie­kos (bui­ti­nės che­mi­jos ga­mi­niai, da­žų, la­kų ir ap­dai­los me­džia­gų at­lie­kos, leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių aku­mu­lia­to­riai ir au­to­kos­me­ti­kos prie­mo­nės, elek­tro­ni­nė tech­ni­ka).

Ga­my­bos at­lie­kos, sunk­ve­ži­miais pri­sta­to­mos na­mų sta­ty­bos ir grio­vi­mo at­lie­kos, bui­ties pa­vo­jin­gos at­lie­kos di­des­nė­je ne­gu 10 l ta­ro­je į aikš­te­lę ne­pri­ima­mos. Taip ne­pri­ima­mos ir ru­be­roi­do at­lie­kos. To­kias at­lie­kas rei­kia pri­sta­ty­ti tie­siai į šių at­lie­kų tvar­ky­mo vie­tas.

Ko­kios per­spek­ty­vos lau­kia uk­mer­giš­kių? Ar Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras ne­ke­ti­na įtrauk­ti į at­lie­kų, pri­ima­mų di­de­lių ga­ba­ri­tų aikš­te­lė­je, są­ra­šą as­bes­to lakš­tų bei nuo­lau­žų?

„Su­pran­ta­ma, kad gy­ven­to­jų na­mų ūkiai ir jų po­rei­kiai nė­ra vie­no­di, to­dėl pa­si­tai­ko si­tu­a­ci­jų, kuo­met žmo­nės pa­si­gen­da kon­kre­čios, jiems rū­pi­mos, at­lie­kos pri­ėmi­mo ga­li­my­bės aikš­te­lė­je“, – sa­ko Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro di­rek­to­rius Lu­kas An­dro­na­vi­čius.

Taip pat jis in­for­ma­vo, kad ruo­šia­si įgy­ven­din­ti Vil­niaus ap­skri­ties re­gio­ni­nia­me 2014–2020 m. at­lie­kų tvar­ky­mo pla­ne nu­ma­ty­tą prie­mo­nę – įreng­ti as­bes­to tu­rin­čių at­lie­kų ša­li­ni­mo aikš­te­lę re­gio­ni­nia­me są­var­ty­ne.

„Tuo­met at­lie­kų tvar­ky­mo aikš­te­lė­se ga­lė­si­me pri­im­ti ir vė­liau su­tvar­ky­ti as­bes­to tu­rin­čias at­lie­kas“, – apie cen­tro pla­nus kal­bė­jo va­do­vas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų