Spausdinti šį puslapį

Pasipuoš naujomis vėliavomis

Pasipuoš naujomis vėliavomis Pasipuoš naujomis vėliavomis

Ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gos rug­sė­jo pir­mą­ją su­lau­kė do­va­nų. Sa­vi­val­dy­bės do­va­na joms Moks­lo ir ži­nių die­nos pro­ga – vals­ty­bės vė­lia­va.

Nau­jos vė­lia­vos nau­jai­siais moks­lo me­tais skir­tos vi­soms mo­kyk­loms, dar­že­liams. „To­kios šven­tės pro­ga tai – ge­riau­sia do­va­na. Tuo la­biau, kad vals­ty­bės vė­lia­va prie mo­kyk­los tu­ri ka­bė­ti vi­sus moks­lo me­tus“, – sa­ko sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė.

Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės vė­lia­vos ir ki­tų vė­lia­vų įsta­ty­mą Tri­spal­vė tu­ri bū­ti tvar­kin­ga, ne­nu­blu­ku­si. „O vė­lia­vos nuo sau­lės nu­blun­ka, nuo lie­taus, vė­jo kei­čia spal­vą. Vals­ty­bės sim­bo­lį pri­va­lu gerb­ti, to­dėl nau­ją vė­lia­vą tu­ri tu­rė­ti kiek­vie­na mo­kyk­la“, – sa­ko ji.

Šiai Rug­sė­jo pir­mo­sios šven­tei, anot ve­dė­jos, bu­vo nu­pirk­ta iš vi­so tris­de­šimt vė­lia­vų, ku­rios pa­do­va­no­tos įstai­goms. Jas ant­ra­die­nį moks­lo me­tų pra­džios šven­tės me­tu įtei­kė po mo­kyk­las pa­si­skirs­tę ra­jo­no va­do­vai, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, se­niū­nai. Ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas nau­ją Tri­spal­vę įtei­kė Duks­ty­nos pa­grin­di­nei mo­kyk­lai, ku­rios šven­tė­je jis da­ly­va­vo.

Pa­sak D. Ste­po­na­vi­čie­nės, vals­ty­bės vė­lia­vą mo­kyk­loms Rug­sė­jo 1-ąją sa­vi­val­dy­bė do­va­no­ja ne­be pir­mus me­tus.

Nuo Moks­lo ir ži­nių die­nos ne­at­sie­ja­ma ir ki­ta su vals­ty­bės sim­bo­liais su­si­ju­si tra­di­ci­ja. Iš­kil­mių me­tu kiek­vie­no­je mo­kyk­lo­je gie­da­mas vals­ty­bės him­nas. Vie­no­se ap­si­ri­bo­ja­ma gar­so įra­šu, ki­tur tau­tiš­ką gies­mę gy­vai pra­de­da pa­tys mo­ky­to­jai, mo­ki­niai.

O štai moks­lei­vių ap­ran­gos tra­di­ci­jos Rug­sė­jo 1-ąją – pa­čios įvai­riau­sios. Dau­gu­ma ra­jo­no vi­du­ri­nių mo­kyk­lų, gim­na­zi­jų įsi­ve­du­sios uni­for­mas, ta­čiau ant­ra­die­nį jo­mis puo­šė­si anaip­tol ne vi­si. Jau­nuo­liai ti­ki­na be­si­džiau­gian­tys, jog uni­for­ma per to­kią šven­tę nė­ra pri­va­lo­ma.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)