Spausdinti šį puslapį

Paminėta Kriminalinės policijos diena

Paminėta Kriminalinės policijos diena Paminėta Kriminalinės policijos diena

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai pa­mi­nė­jo Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos die­ną.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Min­dau­gas Pet­raus­kas pri­mi­nė pro­fe­si­nės die­nos iš­ta­kas ir pa­dė­ko­jo kri­mi­na­lis­tams už dar­bą. Anot va­do­vo, žvel­giant iš pra­ei­ties po­zi­ci­jų kri­mi­na­lis­tų dar­bas stip­riai pa­si­kei­tęs. Šian­die­na rei­ka­lau­ja ge­ro kom­piu­te­ri­nių ži­nių ba­ga­žo ir nau­jų tech­no­lo­gi­jų iš­ma­ny­mo. „Ta­čiau pa­grin­di­nės ver­ty­bės – tei­sin­gu­mas ir no­ras pa­dė­ti žmo­nėms – ne­kin­ta. Šia­me dar­be jos svar­biau­sios“, – sa­kė M. Pet­raus­kas.

Ra­jo­no pro­ku­ro­rų var­du pa­rei­gū­nus pa­svei­ki­no vy­riau­sias pro­ku­ro­ras Ri­man­tas Ka­na­pie­nis.

Pro­fe­si­nės šven­tės pro­ga bu­vo ap­do­va­no­ti pa­rei­gū­nai. Vil­niaus ap­skri­ties vir­ši­nin­ko įsa­ky­mu už ne­pri­ekaiš­tin­gą ir pa­vyz­din­gą tar­ny­bi­nių pa­rei­gų at­li­ki­mą tre­čio­jo laips­nio po­li­ci­jos pa­si­žy­mė­ji­mo žen­klais „Už ne­pri­ekaiš­tin­gą tar­ny­bą“ pa­gerb­tos ty­rė­jos Ne­rin­ga Kiš­kė ir Ag­nė Šid­laus­kai­tė, spe­cia­lis­tas Os­val­das No­vi­kas ir Vie­šo­sios po­li­ci­jos Pre­ven­ci­jos po­sky­rio spe­cia­lis­tė Lau­ra Bog­die­nė. Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus ty­rė­jui Al­giui Ru­džiui ir vy­res­nia­jam po­sti­niui An­dre­jui Pet­ru­ka­nec  pa­reikš­tos pa­dė­kos.

Šven­ti­nį ry­tą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai at­si­svei­ki­no ir su il­ga­me­čiu ko­le­ga Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos ty­rė­ju Arū­nu Va­si­liaus­ku. Dar­bui vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je jis sky­rė dvi­de­šimt tre­jus me­tus ir vie­ną die­ną.

PK inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)