Spausdinti šį puslapį

Eismą jau greitai reguliuos išmanieji šviesoforai

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Vil­niaus ir Li­nų gat­vės san­kry­ža grei­tai taps mo­der­niau­sia Uk­mer­gė­je: čia jau įreng­ti iš­ma­nie­ji švie­so­fo­rai. Jie pra­dės veik­ti ar­ti­miau­siu me­tu, kai tik šiuo­lai­kiš­kos tech­no­lo­gi­jos bus iki ga­lo su­de­rin­tos.

Šio pro­jek­to kai­na – 101 tūkst. 656 eu­rai. Tai – pir­mi iš­ma­nie­ji švie­so­fo­rai mū­sų mies­te.

Dar­bai, ku­riuos vyk­dė UAB „Uk­mer­gės ver­smė“, pra­dė­ti rug­pjū­čio pra­džio­je. Šią sa­vai­tę jie tu­rė­tų bū­ti baig­ti.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vy­gin­tas Du­baus­kas var­di­no, kad įgy­ven­di­nant pro­jek­tą įreng­tos dvi pės­čių­jų per­ėjos Vil­niaus ir Li­nų gat­vė­je, Li­nų gat­vė pra­pla­tin­ta, at­nau­jin­ta au­to­bu­sų sto­te­lė, įreng­tas žen­kli­ni­mas san­kry­žos srau­tų re­gu­lia­vi­mui, įreng­ti 4 pės­čių­jų ir 10 trans­por­to švie­so­fo­rų sek­ci­jų.

Pės­čių­jų švie­so­fo­rai bus re­gu­liuo­ja­mi pės­čia­jam pa­spau­dus myg­tu­ką. Ypač san­kry­ža bus pa­to­gi re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tie­siems, nes už­si­de­gus ža­liai švie­sai įsi­jungs ir gar­si­nis sig­na­las.

Įren­gus san­kry­žą be­lie­ka at­lik­ti švie­so­fo­ro pa­lei­di­mo de­ri­ni­mo dar­bus. Pa­gal su­tar­tį pro­jek­tas tu­rė­tų bū­ti vi­sai baig­tas me­tų ga­le, ta­čiau ti­ki­ma­si, kad mo­der­nie­ji švie­so­fo­rai pra­dės veik­ti anks­čiau.

Prieš ren­giant pro­jek­tą bu­vo iš­ma­tuo­ti trans­por­to prie­mo­nių srau­tai Vil­niaus ir Li­nų gat­vė­se. Ty­ri­mas pa­ro­dė, kad ši san­kir­ta yra in­ten­sy­vio­je eis­mo zo­no­je. Vil­niaus gat­ve per pa­rą pra­rie­da dau­giau kaip 6500 au­to­mo­bi­lių, Li­nų gat­ve  – apie 2700.

Pės­tie­ji su ne­kan­tru­mu lau­kia, ka­da švie­so­fo­rai pa­ga­liau pra­dės veik­ti, nes šiuo me­tu, ne­li­kus se­nų­jų švie­so­fo­rų ir dar ne­pra­dė­jus veik­ti nau­jiems, jud­rią gat­vę per­ei­ti nė­ra sau­gu.

Ukmergės naujienos

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)