Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Į mies­to cen­trą šiais me­tais at­ke­lia­vo mu­zi­kų do­va­no­ta ka­lė­di­nė eg­lė. Ją mies­tui do­va­no­jo Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los di­rek­to­riaus Egi­di­jaus Pet­ri­ko ir mu­zi­kos mo­ky­to­jos an­sam­blio „Can­ti­le­na“ va­do­vės Dai­vos Pet­ri­kie­nės šei­ma.E. Pet­ri­kas sa­ko, kad do­va­no­ti kie­me au­gan­čią eg­lę mies­tui bu­vu­si šei­mos sva­jo­nė:

Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je ne­se­niai vy­ko 47-asis Lie­tu­vos mo­ki­nių Jau­nų­jų fi­lo­lo­gų kon­kur­sas. Sėk­mė ly­dė­jo jo da­ly­vę Uk­mer­gės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos 3 kla­sės mo­ki­nę Ka­ro­li­ną Ma­la­kai­tę. Ji bu­vo pa­kvies­ta dėl li­te­ra­tū­ros kri­ti­kos dar­bo „Erd­vė V. Mor­kū­no ap­sa­ky­mų rin­ki­ny­je „Re­por­ta­žas iš kiau­ši­nio“.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­ci­juo­ta ak­ci­ja „Kny­gų Ka­lė­dos“ ap­ke­lia­vo Lie­tu­vą ir pa­dė­jo su­rink­ti 40 tūkst. nau­jų kny­gų ša­lies bib­lio­te­koms. Ket­vir­tą kar­tą su­reng­ta ak­ci­ja kvie­tė do­va­no­ti lie­tu­vių au­to­rių kny­gas ša­lies vie­šo­sioms ir mo­kyk­lų bib­lio­te­koms.

Dviejose Ukmergės rajono bažnyčių parapijose – Šešuolių Šv. Juozapo bei Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus – dvasininkų kaita. Šie maldos namai priklauso Kaišiadorių vyskupijai. Iš Šešuolių parapijos klebono pareigų dėl pensinio amžiaus atleistas 77 metų monsinjoras Juozas Dabravolskas. Jis paskirtas Daugų parapijos rezidentu.

Ukmergės rajono savivaldybė siekia pritraukti privačius investuotojus į Prezidento Antano Smetonos dvaro sodybos vystymą ir plėtrą. Šią savaitę vyko pirmasis susitikimas su galimais investitoriais.

Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo įmonė „Ukmergės duona“ kasmet prasmingai pamini šv. Agotos, Duonos dieną. Kasmet vasario 5-ąją graži šventė surengiama šalia Ukmergės duonos kepyklos esančioje įmonės firminėje parduotuvėje. Šiemet į ją susirinkę žmonės parduotuvėje vos sutilpo. 

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro Die­nos so­cia­li­nės glo­bos sky­riaus ko­lek­ty­vas ir lan­ky­to­jai ga­vo ne­tra­di­ci­nę do­va­ną – gy­vą ma­žą triu­šiu­ką. Jį pa­do­va­no­jo cen­tro kai­my­nys­tė­je tar­nau­jan­tis KASP Di­džio­sios ko­vos apy­gar­dos...

Prasidedant respublikiniam „Poezijos pavasariui“ poezijos paukštė sparnus išskleidė Jonavoje. Respublikinė šventė „Pavasario valsas“, skirta K. Donelaičio jubiliejui, vyko Jonavos kultūros centre pilnutėlėje klausytojų salėje. Renginyje dalyvavo ir ukmergiškiai.

Išėjus į pensiją, kai visuomenei tampi nebereikalingas, atsiveria galimybės naujiems pomėgiams ir veiklai. Buvusi biologijos mokytoja Janina Janulevičienė išėjusi į pensiją ypatingai susidomėjo dendrologija.

Ko­ne la­biau už Ka­lė­das Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se lau­kia­ma tra­di­ci­nė Ju­bi­lia­tų šven­tė. Me­tų pa­bai­go­je čia ypa­tin­gai pa­ger­bia­mi tie, ku­rie mi­ni ar jau pa­mi­nė­jo ne­ei­li­nes su­kak­tis.

 

Puslapis 486 iš 676

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada, manote, bus sukurta vakcina nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų