Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Tre­čia­die­nį uk­mer­giš­kė Ka­ro­li­na Bur­lė­gie­nė į Pre­zi­den­tū­rą vy­ko at­si­im­ti gar­bin­go ap­do­va­no­ji­mo. Mo­ti­nos die­nos pro­ga Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė įtei­kė vals­ty­bi­nius ap­do­va­no­ji­mus dau­gia­vai­kėms mo­ti­noms.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Džo­jos Gun­dos Ba­ry­sai­tės nuotr. De­vy­nis vai­kus iš­au­gi­nu­sią Ka­ro­li­ną Bur­lė­gie­nę svei­ki­no Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Tre­čia­die­nį Žel­vos se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai rin­ko­si į gra­žią šven­tę. Ant­ram gy­ve­ni­mui mies­te­lio kul­tū­ros na­mai pri­kel­ti, at­li­kus di­de­lį pa­sta­to iš­orės ir vi­daus re­mon­tą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Įkurtuvių šventėje.

Ve­ly­kos nuo se­no bu­vo sie­ja­mos su sta­lo kul­tu – val­giais, gė­ri­mais, tuo, kuo sta­las den­gia­mas ir puo­šia­mas. Gau­sių vai­šių prieš šven­tes gy­ven­to­jai plūs­ta į par­duo­tu­ves, kva­pai sklin­da iš šei­mi­nin­kių vir­tu­vių. Ta­čiau su­kio­tis prie puo­dų pa­tin­ka ne vi­siems: ga­ta­vų pa­tie­ka­lų dai­ro­ma­si ki­tur.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Per Velykas susėsime prie nekasdieniškai atrodančių stalų.

Ma­tyt, nė­ra na­mų, ku­riuo­se per Ve­ly­kas gar­bin­go­je vie­to­je, pa­čia­me šven­ti­nio sta­lo vi­du­ry­je, ne­si­pui­kuo­tų lėkš­tė mar­gu­čių. Kiau­ši­nių ga­min­to­jai ir par­da­vė­jai ti­ki­na, kad ke­le­tą sa­vai­čių iki Ve­ly­kų jiems – tik­ras dar­by­me­tis: kiau­ši­nių par­da­vi­mai tuo­met ge­ro­kai iš­au­ga.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prieš Ve­ly­kas pa­grin­di­nis pir­ki­nys – kiau­ši­niai.

Sa­vait­ga­lį vy­ko ra­jo­ni­nės ko­man­di­nės po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bos. Ant Il­ga­jo (Šim­kū­nų ) eže­ro le­do nuo pat ry­to su­tū­pė pus­šim­tis žve­jų, ku­rie var­žė­si dėl gau­siau­sio lai­mi­kio.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šal­tis žve­jams ne­bai­sus.

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Pa­lan­go­je įvy­ko tūks­tan­čio sta­lų šven­tė vi­sai šei­mai „Pa­lan­gos sta­las 2012“. Tarp gau­sy­bės da­ly­vių ga­lė­jai su­tik­ti ir uk­mer­giš­kius – Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nius ir mo­ky­to­jus.

 

Dai­vos Verž­bic­kie­nės  nuotr. Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai šven­tė­je Pa­lan­go­je.

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gė­je šur­mu­lia­vu­sio­je An­ge­lų sar­gų mu­gė­je ne­trū­ko nei mu­zi­kos, nei ge­ro oro, nei ru­dens gė­ry­bių. Mies­te­lė­nai ne­su­pra­to tik vie­no: kuo čia dėti an­ge­lai sar­gai, juk tai – tie­siog ru­dens der­liaus šven­tė.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į miesto centrą iškilmingai įvežtas derliaus pabaigtuvių vainikas.

 

Mi­nint po­li­ci­jos pro­fe­si­nę šven­tę – An­ge­lų sar­gų die­ną – bu­vo pa­gerb­ti ne tik pa­si­žy­mė­ję pa­rei­gū­nai, bet ir pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ką iš­lai­kę uk­mer­giš­kiai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pi­lie­tiš­kiau­sia iš­rink­ta tri­jų žmo­nių gy­vy­bes iš­gel­bė­ju­si Zim­blių šei­ma.

Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bos na­rio An­driaus Ka­les­ni­ko kar­je­ro­je – di­de­lis šuo­lis į vir­šų. Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas jau ke­lias sa­vai­tes ei­na ūkio mi­nist­ro Ri­man­to Žy­liaus pa­ta­rė­jo pa­rei­gas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. An­drius Ka­les­ni­kas.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bai­gė­si mė­ne­sį tru­kęs pa­tik­ros lai­ko­tar­pis, ku­rios me­tu tar­nau­to­jai tu­rė­jo fik­suo­ti kiek­vie­ną dar­bo die­nos mi­nu­tę. Dar­bo gru­pė da­bar ana­li­zuo­ja in­for­ma­ci­ją, iš­gul­dy­tą tūks­tan­čiuo­se pus­la­pių.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Po sa­vi­val­dy­bė­je vi­są mė­ne­sį tru­ku­sios dar­bo die­nos fo­to­gra­fi­jos – šūs­nys ata­skai­tų.

Puslapis 492 iš 496

Veterinarijos klinika

Skelbimai

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar vyksite į susitikimą su Popiežiumi?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Medical Devices Global Directory

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų