Verslininkai netruko įvertinti viešojo sektoriaus e. paslaugas

Giedriaus Baranausko nuotr. Giedriaus Baranausko nuotr.

Nuo smul­kaus pre­ky­bi­nin­ko iki ves­tu­vių fo­to­gra­fo, nuo elek­tri­ko iki ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riaus – vi­si smul­kūs, vi­du­ti­niai ar stam­būs ver­slai jau gau­na nau­dos iš in­ter­ne­tu tei­kia­mų įvai­rių Lie­tu­vos vie­šo­jo sek­to­riaus pa­slau­gų.

Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis įgy­ven­di­nus pro­jek­tą „Ad­mi­nist­ra­ci­nių pro­ce­dū­rų, su­si­ju­sių su vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų iš­duo­da­mais lei­di­mais, per­kė­li­mas į elek­tro­ni­nę ter­pę“ žy­miai pa­leng­vin­ta ver­sli­nin­ko da­lia.

„Iki šiol ver­sli­nin­kams rei­kė­da­vo gaiš­ti bran­gų lai­ką krei­pian­tis dėl ver­slo lei­di­mų į įvai­rias vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jas. Tam tek­da­vo su­gaiš­ti vi­du­ti­niš­kai tris va­lan­das.

Dėl šio ne­efek­ty­viai pra­leis­to lai­ko vals­ty­bė ir ver­slas kas­met pra­ras­da­vo mi­li­jo­nus. Da­bar rei­ka­lin­gus lei­di­mus ga­li­ma gau­ti vos pri­sė­dus prie kom­piu­te­rio. www.epas­lau­gos.lt sve­tai­nė­je už­ten­ka už­pil­dy­ti pra­šy­mą ir, jei rei­kia, už no­ri­mą lei­di­mą ar pa­žy­mą su­si­mo­kė­ti per elek­tro­ni­nę ban­ki­nin­kys­tę. Ir tai vis­kas“, – nau­jas ga­li­my­bes dės­to VšĮ „Ver­sli Lie­tu­va“ pro­jek­tų va­do­vė As­ta Lin­gy­tė.

VšĮ „Ver­sli Lie­tu­va“ kar­tu su part­ne­riais – In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plėt­ros ko­mi­te­tu prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos (IVPK), Kau­no mies­to, Aly­taus mies­to ir Ig­na­li­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jo­mis įgy­ven­di­no pro­jek­tą, ku­rio me­tu siek­ta per­kel­ti į in­ter­ne­tą vals­ty­bės tei­kia­mas pa­slau­gas ver­slui.

Jei pri­rei­kė gau­ti pre­ky­bos ar ren­gi­nio or­ga­ni­za­vi­mo lei­di­mą, no­ri­te tal­pin­ti lau­ko re­kla­mą ar pan., vi­si rei­ka­lin­gi veiks­mai: už­sa­ky­mas, do­ku­men­tų tei­ki­mas, pa­slau­gos ap­mo­kė­ji­mas, li­cen­ci­jos ar lei­di­mo iš­da­vi­mas nuo šiol ga­li bū­ti at­lie­ka­mi in­ter­ne­tu, nes į elek­tro­ni­nę erd­vę per­kel­ta 116 pra­šy­mų for­mų.

pa­slau­gos žen­kliai su­ma­ži­no ver­slo sub­jek­tams ten­kan­čią ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą, pa­slau­gų ga­vi­mo pro­ce­sas ver­sli­nin­kui ta­po daug grei­tes­nis ir pa­to­ges­nis, ga­li­ma ste­bė­ti pa­slau­gos tei­ki­mo bū­se­ną.

Vi­si bū­ti­ni do­ku­men­tai ren­gia­mi at­ski­roms ins­ti­tu­ci­jo­ms tar­pu­sa­vy­je ben­drau­jant tie­sio­giai, iš­nau­do­jant vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių są­vei­ku­mo plat­for­mos (VIISP) su­tei­kia­mas duo­me­nų mai­nų ir pa­slau­gų pro­ce­sų kon­stra­vi­mo ga­li­my­bes. To­kias ga­li­my­bes su­tei­kė VIISP stan­dar­ti­niai plat­for­mi­niai įran­kiai, ku­rių pa­gal­ba e. pa­slau­ga nuo jos pro­jek­ta­vi­mo iki ga­lu­ti­nio re­zul­ta­to bu­vo su­ku­ria­ma grei­čiau ir efek­ty­viau. At­si­žvel­giant į tai, ins­ti­tu­ci­joms ne­be­rei­kė­jo pa­pil­do­mų re­sur­sų at­ski­rai die­giant sa­vo e. pa­slau­gų kū­ri­mo ir tei­ki­mo sis­te­mas, to­dėl, IVPK skai­čia­vi­mais, įgy­ven­di­nus šį pro­jek­tą vals­ty­bė jau su­tau­pė be­veik 32 mln. eu­rų (110 mln. li­tų).

„Pro­jek­tas bai­gė­si ge­gu­žės pa­bai­go­je, to­dėl už­sa­ky­mų pro­ce­sas dar nė­ra įsi­bė­gė­jęs. Vis dėl­to ver­sli­nin­kai nau­do­ja­si in­ter­ne­ti­nė­mis pa­slau­go­mis. Bir­že­lio mė­ne­sį bu­vo 21 už­sa­ky­mas, o lie­pą – 86 už­sa­ky­mai ir su­lig kiek­vie­nu mė­ne­siu skai­čius au­ga“ – kal­bė­jo A. Lin­gy­tė.

„Ne­abe­jo­ti­nai po­ky­tis jau yra ir jis tik stip­rės, tai yra ver­slas in­ten­sy­vins nau­do­ji­mą­si e. pa­slau­go­mis, tai sa­vo ruož­tu pri­si­dės prie ad­mi­nist­ra­ci­nės naš­tos ver­slui ma­ži­ni­mo, ver­slo pro­ce­sų efek­ty­vi­ni­mo, taip pat ir val­džios ins­ti­tu­ci­jų ge­res­nio dar­bo“, – už­bai­gė A. Lin­gy­tė.

Užs. Nr. 1105

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų