Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas iš­si­rink­ti mies­tą tvar­kan­čią įmo­nę už­stri­go. Iš ke­tu­rių pre­ten­den­tų, įver­ti­nus pa­teik­tus do­ku­men­tus bei kva­li­fi­ka­ci­nius duo­me­nis, sa­vi­val­dy­bei ti­ko tik vie­nas – UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“. Ta­čiau kib­ti į dar­bus šiai įmo­nei dar anks­to­ka, nes tei­sy­bės du da­ly­viai ieš­ko teis­me.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio kon­kur­so vie­šo­sios įstai­gos Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­goms už­im­ti pre­ten­den­tas Ju­lius Ka­zė­nas kon­kur­są ap­skun­dė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Se­ria­lo „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ įtam­pa vis au­ga, o siu­že­tas jau pri­me­na ko­vi­nį fil­mą. Įvy­kiai Uk­mer­gė­je mir­gu­liuo­ja vi­sų te­le­vi­zi­jų ka­na­lų ži­nių lai­do­se, ko­men­ta­rus apie juos dos­niai da­li­na ša­lies po­li­ti­kai...

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ukmergės rajono vadovai tikisi kovą dėl šilumos ūkio laimėti.

Šeš­ta­die­nį apie 20.35 val. ke­ly­je Uk­mer­gė–Vait­kuš­kis–Vy­ti­nė bu­vo mir­ti­nai su­ža­lo­ta mo­te­ris.

Po­li­ci­jos ži­nio­mis, ke­lio va­žiuo­ja­mo­jo­je da­ly­je, 7-ame ki­lo­met­re, tarp ne­blai­vaus Ž. M. (gim. 1983 m.) ir jo su­gy­ven­ti­nės D. U. (gim. 1971 m.) ki­lo kon­flik­tas. Su­gy­ven­ti­niams su­si­mu­šus, mo­te­ris nu­griu­vo ant že­mės.

Pir­ma­die­nį ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai kon­fis­ka­vo ne­le­ga­liai lai­ko­mus gin­klus bei su­lai­kė jais dis­po­na­vu­sius as­me­nis.

Pa­sak Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai As­tos Kro­ger­tie­nės, pa­rei­gū­nai tu­rė­jo ope­ra­ty­vi­nės in­for­ma­ci­jos, jog vie­nas iš su­lai­ky­tų­jų tu­ri ne­le­ga­liai lai­ko­mų gin­klų bei bra­ko­nie­riau­ja.

Ar­tė­jant Rug­sė­jo pir­ma­jai ra­jo­no pe­da­go­gai nau­jų­jų moks­lo me­tų gai­res ap­ta­rė kon­fe­ren­ci­jo­je. Re­no­vuo­ja­mi pa­sta­tai, nau­jos tech­no­lo­gi­jos ug­dy­mo pro­ce­se bei ge­ri bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai – tuo pas­ta­ruo­ju me­tu ga­li pa­si­gir­ti ra­jo­no pe­da­go­gai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Au­to­rės nuotr. Bu­vo ap­do­va­no­tos ra­jo­no moks­lei­vių spar­ta­kia­do­je ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­sios mo­kyk­los.

Uk­mer­giš­kių „pa­ga­min­tas“ pro­duk­tas iš va­ly­mo įren­gi­nių jau ke­liau­ja į kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę bu­vu­sia­me Ko­pūs­tė­lių są­var­ty­ne. Ta­čiau aiš­kė­ja pro­ble­mos – trūks­ta ža­lių­jų at­lie­kų, ku­rių kom­pos­to ga­my­bo­je tu­ri bū­ti dvi­gu­bai dau­giau nei pa­ties dum­blo. Pa­di­dė­ju­sios įmo­nės iš­lai­dos grei­čiau­siai guls ant gy­ven­to­jų pe­čių...

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Grigorijus Malčanovas sako, kad po priedanga gaminamo komposto gamyba šalyje – naujovė.

Plan­še­ti­nius kom­piu­te­rius penk­to­kams Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos rū­pes­čiu tu­rė­ju­sios gau­ti mo­kyk­los jų ne­su­lau­kė. Be kom­piu­te­rių li­ko ir dvi mū­sų ra­jo­no įstai­gos.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Nors šil­dy­mo se­zo­nas pra­si­dės už ge­ro mė­ne­sio, dau­ge­lis uk­mer­giš­kių jau mi­na sa­vi­val­dy­bės slenks­tį dėl kom­pen­sa­ci­jų. Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tai prog­no­zuo­ja, kad ky­lan­ti du­jų kai­na iš­au­gins ir pra­šan­čių­jų kom­pen­sa­ci­jų skai­čių.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Lie­tu­vo­je in­ten­sy­viai ren­gia­ma­si spa­lio 14 d. vyk­sian­tiems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo rin­ki­mams.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę VRK po­sė­dy­je su­da­ry­tos Sei­mo rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos.

Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­doje rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku VRK siū­ly­mu pa­skir­tas Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Hu­ber­tas Ži­žys.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Su­da­ry­tos Sei­mo rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos.

Puslapis 1417 iš 1468

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų