Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gė­je be­veik ne­be­li­ko gat­vių, ku­rio­se po žie­mos ne­žio­jė­tų klas­tin­gi spąs­tai au­to­mo­bi­liams. Val­di­nin­kai pa­si­ren­gę lo­py­ti duo­bes, ta­čiau pri­pa­žįs­ta, kad to­kie „vais­tai“ sens­tan­čiai dan­gai ma­žai be­pa­dės.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Daž­nas au­to­mo­bi­lis po to­kio pa­si­va­ži­nė­ji­mo „gy­dy­tis“ ke­liau­ja į au­to­mo­bi­lių ser­vi­są.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ne­se­niai į re­dak­ci­ją už­su­ku­si Krekš­liuo­se gy­ve­nan­ti „Uk­mer­gės ži­nių“ skai­ty­to­ja pa­sa­ko­jo apie šio ra­jo­no gy­ven­to­jų var­gus. Anot jos, Ąžuo­lų, To­po­lių, Tu­jų, ki­tos nuo­ša­les­nės gat­vės daž­nai sken­dė­ja tam­so­je net ir to­mis ne­il­go­mis va­lan­do­mis, kai ki­to­se mies­to vie­to­se švies­tu­vai de­ga.

Ra­jo­no ta­ry­ba ap­si­spren­dė, kam su­teik­ti Uk­mer­gės ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­dą. Juo ta­po Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas Al­fon­sas Ber­no­tas.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Al­fon­sas Ber­no­tas ta­po pir­muo­ju ofi­cia­liai pa­tvir­tin­tu Uk­mer­gės ra­jo­no gar­bės pi­lie­čiu.

Šių me­tų Uk­mer­gės gar­bės pi­lie­čiu iš­rink­tas Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je gar­sus kal­bi­nin­kas Zig­mas Zin­ke­vi­čius. Jis bu­vo ap­do­va­no­tas šeš­ta­die­nį vy­ku­sia­me iš­kil­min­ga­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės gar­bės pi­lie­tį Zig­mą Zin­ke­vi­čių mies­te­lė­nų aki­vaiz­do­je ap­do­va­no­jo ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas.

Sei­mo na­rio Ju­liaus Ve­sel­kos ūky­je ant­ra­die­nį bu­vo nu­šau­ta kar­vė.

Ne­gy­vą juod­mar­gę ga­nyk­lo­je ap­ti­ko Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je Užu­lau­kio kai­me ūkį pri­žiū­rin­tis Sei­mo na­rio sū­nus Ge­di­mi­nas Ve­sel­ka. Vy­ras pa­sa­ko­jo, kad gy­vu­lys bu­vo re­gist­ruo­tas jo var­du.

Ga­nyk­la yra maž­daug už dvie­jų ki­lo­met­rų nuo so­dy­bos, Be­ne­dik­ta­vos kai­me.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

AB „Uk­mer­gės gelž­be­to­nis“ ir VšĮ Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­ra pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­si­ra­šė pro­jek­to eks­por­to plėt­rai tiks­li­nė­se rin­ko­se ad­mi­nist­ra­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį.

Eu­ro­pi­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čią pro­duk­ci­ją Lie­tu­vos sta­ty­boms ga­mi­nan­čiai ben­dro­vei iš Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do skir­tas 56 518 Lt fi­nan­sa­vi­mas.

 

AB „Uk­mer­gės gelž­be­to­nis“ pro­duk­ci­ja par­duo­da­ma ir Lie­tu­vo­je, ir už­sie­ny­je.

 

Ket­vir­ta­die­nį ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te įvy­ko kas­me­ti­nis pa­rei­gū­nų ir ben­dra­dar­biau­jan­čių įstai­gų va­do­vų pa­si­ta­ri­mas. Jo me­tu ap­žvelg­ta nu­si­kals­ta­mu­mo Uk­mer­gės ra­jo­ne pa­dė­tis ir ap­tar­ta tei­sė­sau­gi­nin­kų veik­la.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Pra­ėję me­tai Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­lek­ty­vui bu­vo gau­sūs po­ky­čių ir nau­jos pa­tir­ties. 2008-ųjų ru­de­nį ša­ly­je pra­dė­jus įgy­ven­din­ti po­li­ci­jos re­for­mą, įstai­ga ta­po pa­val­di Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui. Pas­ta­ra­sis ėmė­si spręs­ti dau­gu­mą su ap­skri­čiai pri­klau­san­čių ko­mi­sa­ria­tų dar­bu su­si­ju­sių klau­si­mų.

 

Apie policijos darbą kalbėjosi Ukmergės komisariato vadovas Rolandas Kiškis (kairėje) ir VA VPK viršininko pavaduotojas Sigitas Mecelica.
Autorės nuotr.

Bui­ti­nės at­lie­kos – šiuo me­tu gal­vos skaus­mas ir gy­ven­to­jams, ir jų ve­žė­jams, ir sa­vi­val­dy­bės tarnautojams. Gy­ven­to­jai pyks­ta, kad į kon­tei­ne­rius drau­džia­ma dė­ti ža­li­ą­sias at­lie­kas, valdininkai su­ka gal­vą, kaip iš­spręs­ti pro­ble­mą, o bui­ti­nių at­lie­kų ve­žė­jas pa­reiš­kė šios veik­los no­rin­tis at­si­sa­ky­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. At­lie­kų ve­ži­mas Uk­mer­gė­je ta­po nuos­to­lin­gas.

„Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras „vals­tie­tis“ Al­gir­das Ko­pūs­tas už vai­ra­vi­mą ne­blai­viam pa­grįs­tai nu­baus­tas 1 tūkst. li­tų pi­ni­gi­ne bau­da bei tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mu vie­niems me­tams. Tai tre­čia­die­nį kon­sta­ta­vo nu­baus­to me­ro skun­dą iš­nag­ri­nė­jęs Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas“, – skel­bia BNS nau­jie­nų agen­tū­ra.

Pra­ne­ši­me pa­žy­mi­ma, kad Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo ver­dik­tas yra ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas – me­ras prie vai­ro sės­ti ne­ga­lės me­tus.

Ka­lė­dų šven­tės tra­giš­kai bai­gė­si vie­nam Pa­bais­ko se­niū­ni­jos, Ant­akal­nio kai­mo gy­ven­to­jui. Jis mir­ti­nai ap­si­nuo­di­jo smal­kė­mis. Sek­ma­die­nio nak­tį žmo­gų ap­ti­ko na­mo, ku­ria­me įvy­ko ne­lai­mė, sa­vi­nin­kas.

Pen­kias­de­šimt­me­tis M. L. pas kai­my­ną Vik­to­rą K. glau­dė­si nuo žie­mos pra­džios. Sa­vo mi­ru­sios su­gy­ven­ti­nės na­me iš­ar­dęs kros­nį ir iki žie­mos ne­spė­jęs jos su­re­mon­tuo­ti, pa­si­pra­šė per­žiem pa­gy­ven­ti pas ne­to­lie­se gy­ve­nan­tį vie­ni­šą vy­riš­kį.

Vik­to­ras K. ne­lai­mės nak­tį mie­go­jo ant­ra­me na­mo aukš­te. Pir­mą­jį bu­vo už­lei­dęs drau­gui. Jis pa­sa­ko­jo nak­tį pa­ju­tęs dū­mų kva­pą ir nu­si­lei­dęs že­myn pa­tik­rin­ti, kas nu­ti­ko. Du­ris į kam­ba­rį, ku­ria­me nak­vo­jo M. L., pa­vy­ko ati­da­ry­ti ne iš kar­to. Su­pra­tęs, kad jas už­rė­mė prie jų su­smu­kęs drau­gas, į vi­dų pa­te­ko iš­dau­žęs du­rų stik­lą.

Puslapis 1422 iš 1450

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų