Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Tuo­jau po rin­ki­mų pa­si­ra­šy­ta val­dan­čių­jų ko­a­li­ci­ja su­by­rė­jo, ne­su­ge­bė­ju­si su­si­tar­ti dėl aukš­čiau­sių val­džios pos­tų. Nei ra­jo­no me­ro, nei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pos­tų ne­no­rė­ję ati­duo­ti „vals­tie­čiai“ ant­ra­die­nį bu­vo iš­stum­ti iš ko­a­li­ci­jos val­ties.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Me­ro re­ga­li­jas Al­gir­dui Ko­pūs­tui ga­li tek­ti per­duo­ti Arū­nui Du­dė­nui.

Na­cio­na­li­nis mu­zie­jus Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­mai per­da­vė Vla­do Šlai­to vie­ša­jai bib­lio­te­kai 13 sa­vo iš­leis­tų lei­di­nių, skir­tų Lie­tu­vos is­to­ri­jai.

 

Ra­sa GRIŠKEVIČIENĖ

Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė

 

Au­to­rės nuotr. Biblioteką pasiekė neįprasta dovana.

Ukmergės kino ir foto klubas „Horizontas“ mini savo veiklos dešimtmetį. Jo nariai kviečia į kultūros centro dailės galerijoje eksponuojamą jubiliejinę parodą „10 požiūrių“.

 

Vaidotė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Albinas Kuliešis perskaitė klubo „Horizontas“ nariams skirtus Seimo narės Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės sveikinimus.

Tam­sia­jam pa­ros me­tui il­gė­jant, su­dė­tin­gos tam­pa eis­mo są­ly­gos. Šiuo me­tu pa­di­dė­ja ir au­to­mo­bi­lių bei gy­vū­nų su­si­dū­ri­mo ri­zi­ka, nes in­ten­sy­viau­siai žvė­rys ke­liau­ja tam­so­je ar prie­blan­do­je. Ru­duo – vie­nas me­tų lai­kų, kai ša­ly­je už­re­gist­ruo­ja­ma dau­giau­siai to­kių eis­mo įvy­kių.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kad nuo pavojaus būtų apsaugoti eismo dalyviai ir gyvūnai, tiesiamos apsauginės tvoros.

 

Pir­mą­jį rug­sė­jo šeš­ta­die­nį siū­lo­ma pa­skelb­ti kla­sės su­si­ti­ki­mų die­na. Šią idė­ją pa­skel­bė www.kla­se.lt ir TV1. Ak­ci­jos ini­cia­to­riai ti­ki, kad ši tra­di­ci­ja pri­gis ir net pre­ten­duo­ja tapti tarp­tau­ti­ne. Tuo tar­pu kla­sės su­si­ti­ki­mų or­ga­ni­za­to­riai ma­no, kad to­kiu bū­du su­kvies­ti į su­si­ti­ki­mą bu­vu­sius ben­dra­moks­lius – tie­siog ne­įma­no­ma.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Uk­mer­gės Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Re­gi­na Raz­mie­nė ma­no, kad idė­ja vie­ną die­ną reng­ti su­si­ti­ki­mus var­gu ar pri­gis. Sun­ku net įsi­vaiz­duo­ti, kas bū­tų, jei vie­ną die­ną į mo­kyk­lą su­plūs­tų tūks­tan­čiai ka­dai­se jo­je be­si­mo­kiu­sių žmo­nių.

 

 

Mo­kyk­li­nis suo­las – it mag­ne­tas, kvie­čian­tis su­grįž­ti į vai­kys­tę.

Grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai ti­ki­na ne­re­tai pa­vė­luo­jan­tys ne vien dėl ne­tin­ka­mai nu­ro­do­mų ad­re­sų. Dar­bą trik­do ir au­to­mo­bi­liuo­se nau­do­ja­ma pa­se­nu­si įran­ga, ku­ri ga­li pa­ves­ti, sku­bant pas li­go­nį.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Greitosios pagalbos automobilių įranga gali pavesti.

Šį sa­vait­ga­lį Ku­dir­kos skers­gat­vio 21 na­mo gy­ven­to­jus iš­gąs­di­no dau­gia­bu­čio skel­bi­mų len­to­je iš­ka­bin­tas pra­ne­ši­mas apie tai, kad Uk­mer­gė­je bus nu­trauk­tas šil­dy­mas bei karš­to van­dens tie­ki­mas.

Gy­ven­to­jai per­spė­ja­mi, kad dėl vyk­do­mų re­mon­to dar­bų ne­bus tie­kia­ma ši­lu­ma bei karš­tas van­duo, ir ra­gi­na­mi pa­si­rū­pin­ti šil­tais dra­bu­žiais ir vais­tais. Po „in­for­ma­ci­ja“ pa­si­ra­šo „Mies­to ener­gi­jos“ di­rek­to­rius V. Dau­jo­tas.

 

Lie­tu­vos rin­ko­je mė­gi­nan­tys įsi­tvir­tin­ti ki­nai sa­vo pre­ky­bos cen­trus ati­da­ro kai­my­ni­niuo­se ra­jo­nuo­se. Ki­nų pre­ky­bi­nin­kai do­mi­si ver­slo ga­li­my­bė­mis ir mū­sų mies­te.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Smul­kių ra­jo­no ver­sli­nin­kų ži­nia apie ki­nie­čių par­duo­tu­ves ne­džiu­gi­na. Juos gąs­di­na ki­nų pre­ky­bi­nin­kų kon­ku­ren­ci­ja. Pir­kė­jai žiū­ri iš sa­vo bokš­to – ti­ki­si, kad, at­si­ra­dus tie­sio­gi­niam tie­kė­jui, ki­niš­kų pre­kių ke­lias nuo ga­min­to­jo iki pre­kys­ta­lio su­trum­pės ir pre­kių kai­nos su­ma­žės.

 

 

Jei ki­nų pre­ky­bos cen­trai įsi­kurs Uk­mer­gė­je, di­de­lę kon­ku­ren­ci­ją pa­jus smul­kie­ji ver­sli­nin­kai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Vos per vie­ną va­lan­dą kil­niam tiks­lui Uk­mer­gės sa­ma­rie­čiams pa­vy­ko su­rink­ti 456 li­tus. Tiek pi­ni­gų su­au­ko­jo jų py­ra­gų val­gy­ti su­si­rin­kę ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai.

Ne­tra­di­ci­nę Py­ra­gų die­ną Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos Uk­mer­gės sky­riaus na­riai su­ren­gė siek­da­mi įgy­ven­din­ti gra­žų su­ma­ny­mą.

 

Py­ra­gų die­no­je – jau­nie­ji ak­ci­jos da­ly­viai.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ren­gė vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir at­lie­kų tvar­ky­mą nuo­sta­tus ir tai­syk­les. Juos, ap­svars­čiu­si ko­mi­te­tuo­se, ki­tą sa­vai­tę tvir­tins ra­jo­no ta­ry­ba.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dar žie­mą ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mą nuo ki­tų me­tų įves­ti ra­jo­ne vi­suo­ti­nę rin­klia­vą už at­lie­kų tvar­ky­mą.

 

 

Uk­mer­gė­je yra kie­mų, ku­rių sa­vi­nin­kus ga­li­me va­din­ti tik­rais šiukš­lių ka­ra­liais.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Puslapis 1429 iš 1478

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų