Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri aiš­ki­na­si, ko­dėl taip žen­kliai ski­ria­si šil­dy­mo kai­nos at­ski­ruo­se na­muo­se. Tik­rin­to­jai nuo­dug­niai ti­ria de­šimt dau­gia­bu­čių na­mų, ku­rių gy­ven­to­jai ga­vo pa­čias di­džiau­sias są­skai­tas už šil­dy­mą, būk­lę.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ty­rė­jų dar­bo ob­jek­tas – dau­gia­bu­čių ši­lu­mos punk­tai.

 

Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ją stab­do ne tik gy­ven­to­jų bai­mė pa­ė­mus pa­sko­lą dvi­de­šim­čiai me­tų tap­ti ban­ko įkai­tais. Gy­ven­to­jai ne­ri­mau­ja, kad, ap­šil­ti­nus na­mą, at­si­ran­da ter­mo­so efek­tas, ken­kian­tis se­noms pa­sta­to kon­struk­ci­joms.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Re­no­vuo­ti na­mai tik­rai pa­gra­žė­tų, bet „ne­pa­jau­nė­tų“.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai liūd­nai juo­kau­ja – pa­va­sa­ris į jų mik­ro­ra­jo­nus at­ei­na pir­miau­sia. Mat plo­nė­jan­ti snie­go pa­klo­tė at­sklei­džia ne­men­ką cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos var­to­to­jų skau­du­lį – virš į na­mus at­ei­nan­čių ši­lu­mos ir karš­to van­dens tra­sų jau va­sa­rį ža­liuo­ja žo­lė.

Jau keletą metų šalyje atliekama daugiabučių renovacija pagaliau sukėlė atgarsį ir Ukmergėje. Dviejų daugiabučių namų gyventojai panoro atnaujinti savo būstus.

 

Ligita JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Linų g. 12-as namas ruošiasi renovacijai.

Pirmadienį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato kriminalistai gavo operatyvinės informacijos, kad Ukmergės mieste, viename iš daugiabučių namų, bute yra nužudyta moteris. Pareigūnai nuvyko nurodytu adresu. Bute iš tiesų buvo rasta negyva moteris, su mušimo žymėmis veide. Įtariama, kad ji yra nužudyta. Nustatyta, kad mirusioji yra A.S. (g. 1953 m.).

Nau­ja dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mo pro­gra­ma su­lau­kė di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo. Į su­si­ti­ki­mą su spe­cia­lis­tais, aiš­ki­nu­siais, kaip ji bus vyk­do­ma, su­si­rin­ko ke­li šim­tai uk­mer­giš­kių.

Gy­ven­to­jams bu­vo pri­sta­ty­tas dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo nau­jas mo­de­lis – „Dau­gia­bu­čių pa­sta­tų ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma“.

Li­ga ne­si­ren­ka lai­ko, ne­krei­pia dė­me­sio į var­dą, am­žių ar so­cia­li­nę pa­dė­tį. De­ja, nu­tin­ka taip, kad li­ga pa­si­ren­ka ir vai­ką, ku­ris tu­rė­tų džiaug­tis gy­ve­ni­mu, ei­ti į mo­kyk­lą, spor­tuo­ti, su­si­ti­ki­nė­ti su drau­gais.

,,Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los 2c kla­sės mo­ki­nu­kams su mo­ky­to­ja ki­lo min­tis su­reng­ti ad­ven­ti­nę po­pie­tę Vil­niaus uni­ver­si­te­to vai­kų li­go­ni­nės vai­kų on­ko­he­ma­to­lo­gi­jos cen­tre be­si­gy­dan­tiems vai­kams.

 

Mokinių koncertas mažiesiems ligoniukams.

Prie Šven­to­sios ren­gia­mo pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­ko dar­bai vyks­ta van­giai. Gau­tas su­ti­ki­mas jų pa­bai­gą ati­dė­ti iki ru­dens. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai tuo ne­pa­ten­kin­ti, ta­čiau ran­go­vai ra­mi­na, kad pro­jek­tą įgy­ven­dins lai­ku.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ran­go­vai ra­mi­na, kad pro­jek­tas vyk­do­mas sklan­džiai.

Uk­mer­gės pro­fe­si­nė są­jun­ga „So­li­da­ru­mas“ mi­ni 20-me­tį. Ju­bi­lie­jus penk­ta­die­nį, kon­cer­tuo­jant jau­nie­siems Me­no mo­kyk­los mu­zi­kan­tams, pa­mi­nė­tas Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos sa­lė­je. Šven­tės me­tu kal­bė­ta apie prof­są­jun­gi­nės veik­los svar­bą ir ga­li­my­bes.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Au­to­rės nuotr. Ju­bi­lie­ji­nę su­kak­tį pa­mi­nė­jo prof­są­jun­gie­čiai.

Šiuo me­tu Uk­mer­gės dar­bo bir­žo­je yra už­si­re­gist­ra­vę dau­giau nei šim­tas aukš­tą­sias ir ki­tas mo­ky­mo įstai­gas bai­gu­sių ab­sol­ven­tų. Tarp di­plo­muo­tų be­dar­bių – pa­čių įvai­riau­sių spe­cia­ly­bių at­sto­vai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Puslapis 1450 iš 1468

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų