Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Dėl au­gan­čių ben­dro­vės „Bau­hof LT“ nuos­to­lių ant plau­ko pa­ki­bo jos val­do­mų pre­ky­bos cen­trų li­ki­mas. So­do, sta­ty­bi­nė­mis bei ki­to­mis pre­kė­mis pre­kiau­jan­čios par­duo­tu­vės grei­čiau­siai ne­be­liks ir Uk­mer­gė­je.

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas tę­sia sa­vo par­duo­tu­vių re­mon­to „ma­ra­to­ną“. Šiuo me­tu dar­bai vyks­ta Va­lų ir Vep­rių par­duo­tu­vė­se.

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas šie­met įgy­ven­di­no be­veik ket­vir­čio mi­li­jo­no ver­tės pro­jek­tą. Jo me­tu re­konst­ruo­tos trys ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vės – Va­lų, Uk­mer­gės Uo­sių gat­vė­je esan­ti ir Vep­rių mies­te­lio.

Lie­tu­vos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų aso­cia­ci­ja Vy­riau­sy­bė­je pa­ger­bė ge­riau­sius, prie eko­no­mi­kos au­gi­mo ypač pri­si­dė­ju­sius ver­sli­nin­kus. Tarp ap­do­va­no­tų­jų – Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo val­dy­bos pir­mi­nin­kė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė.

 

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, vykdydamas projektą „Integralios pagalbos teikimas Ukmergės rajone“ (projekto kodas VP1-1.1-SADM-14-V01-001), pradeda veiklas.

 

Vie­ni pa­grin­di­nių dar­bo bir­žos klien­tų šiuo me­tu – stu­di­jas ką tik bai­gę ab­sol­ven­tai. Nors dar­bo ieš­ko­si di­plo­muo­ti eko­no­mis­tai, tei­si­nin­kai, pe­da­go­gai, dar­bo rin­ko­je la­biau pa­gei­dau­ja­ma dar­bi­nin­kų.

 

Stam­bių­jų at­lie­kų pri­ėmi­mo nau­jo­jo­je aikš­te­lė­je tvar­ka aiš­ki ne vi­siems. Gy­ven­to­jai pa­si­gen­da nu­ro­dy­mų, kaip elg­tis aikš­te­lė­je, o kai ku­riuos pik­ti­na rei­ka­la­vi­mas de­kla­ruo­ti at­lie­kas.

 

Nuo rug­pjū­čio 1 d. iki rug­sė­jo 30 d. bus ren­ka­mos pa­raiš­kos gau­ti pa­ra­mą nau­jiems miš­kams įveis­ti pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 m. pro­gra­mos prie­mo­nę...

 

Šie­met pir­mo­ji va­sa­ra, kai Uk­mer­gės grū­dų san­dė­lis dir­ba tri­mis pa­mai­no­mis. Tai ge­ro­kai pa­leng­vi­no ūki­nin­kų da­lią – ja­vus at­ve­žu­siems vai­ruo­to­jams da­bar ne­be­rei­kia lū­ku­riuo­ti mil­ži­niš­ko­se ei­lė­se.

Ant slenksčio – dvidešimtieji gydytojų Vidmanto ir Janinos Pranevičių privataus kabineto veiklos metai. Tai išties netrumpas veiklos etapas. Per tą laiką V. Krėvės gatvėje, medikų gyvenamajame name, įsikūrusios įstaigos duris yra pravėrę tūkstančiai pacientų iš mūsų ir kitų rajonų.

Puslapis 601 iš 846

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų