Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Jau su­kru­to iš miš­ko gė­ry­bių kas­met už­si­dir­ban­tys uk­mer­giš­kiai – tur­ga­vie­tė­je ant pre­kys­ta­lių pa­si­ro­dė pir­mie­ji gry­bai ir uo­gos. Uo­gau­to­jai ti­ki­na, kad šie­met – ne mė­ly­nių me­tai, ir prog­no­zuo­ja, kad lau­kian­tie­ji že­mes­nių kai­nų ga­li lik­ti ir be uo­gų.

Ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta tir­ti, ar tei­sė­tai ir ar tik­rai UAB „Izo­ba­ra“ įkei­tė ban­kui Uk­mer­gės li­go­ni­nės ka­ti­li­nę. Tai tirs Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba.

 

Su Uk­mer­gė­je vie­šė­ju­siu fi­nan­sų vi­ce­mi­nist­ru Al­gi­man­tu Rim­kū­nu ap­žvelg­tas ES... 

Kovo 8-osios rytmetį rajono socialdemokratai Tarptautinės moters dienos proga tradiciškai surengė akciją, kurios metu dovanojo moterims gėles. Beveik puse tūkstančio įvairiaspalvių tulpių žiedų pradžiugino ukmergiškes, skubančias miesto gatvėmis į parduotuves, turgų ar kur kitur.

„Greitosios“ pagalbos medikai apskundė savo vadovybę dėl darbo organizavimo, prastų darbo sąlygų bei menkų atlyginimų. Ukmergės PSPC Greitosios medicinos pagalbos skyriaus problemos aptartos praeitą savaitę vykusiame Ukmergės rajono trišalės tarybos posėdyje.

Kai­muo­se dir­ban­tys ug­nia­ge­siai tu­ri ten­kin­tis itin skur­džio­mis dar­bo są­ly­go­mis. Ti­ki­ma­si, kad pa­nai­ki­nus ke­lias ug­nia­ge­sių ko­man­das, su­tau­py­tas lė­šas bus ga­li­ma skir­ti li­ku­sių­jų re­konst­ruk­ci­jai.

Mies­to se­niū­ni­jo­je nuo lie­pos mė­ne­sio su­ma­žė­jo vie­nu dar­buo­to­ju. Iš dar­bo at­leis­tas lai­ki­nai šias pa­rei­gas ėjęs spe­cia­lis­tas vie­šų­jų dar­bų or­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mais Da­lius Mer­klio­pas.

 

Šį pavasarį šienavimo darbai Ukmergėje vėluoja. Pernai tokiu metu žolė buvo nušienauta bent jau miesto centre, palei pagrindines gatves. Tokia situacija – ne iš gero, o trūkstant lėšų šiems darbams.

Pa­ga­liau vie­na le­gen­da lyg ir pil­do­si, kad Uk­mer­gę vi­sais lai­kais gar­si­no mo­te­rys. Ne­mi­nė­siu vi­sų, ži­no­mų iki šiol. Šian­dien svar­biau­sia ži­nia ta, kad Uk­mer­gė – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mi­nin­kės mies­tas.

Sei­mo na­riui so­cial­de­mok­ra­tui Arū­nui Du­dė­nui pas­ta­rie­ji me­tai ypač dos­nūs. Pra­ėju­sį ru­de­nį ly­dė­jo sėk­mė rin­ki­muo­se. Ta­čiau di­džiau­sio der­liaus su žmo­na Ai­ra lau­kia va­sa­rą, kuo­met pa­sau­lį iš­vys jų pir­ma­gi­mis.Bū­si­ma­sis tė­ve­lis sa­ko, jog jau iš­si­klau­si­nė­jo dak­ta­rų, ką at­neš gan­dras – žmo­na lau­kia­si sū­ne­lio.

Puslapis 603 iš 845

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų