Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Savivaldybės administracija neseniai atliko jai priklausančių pastatų inventorizaciją. Paaiškėjo, kad į privatizuojamų pastatų sąrašą įtraukti ir jau seniai parduoti objektai, ir tie, kurie po atliktos renovacijos tapo patiems naudingi.

 

Ant­ra­die­nį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tras bu­vo pa­vir­tęs į sa­vo­tiš­ką eko­mies­te­lį. Uk­mer­gė ta­po 16 sa­vi­val­dy­be, ku­rios gy­ven­to­jai kvies­ti da­ly­vau­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pro­jek­te „At­lie­kos – ver­tin­ga ža­lia­va, ne­švais­tyk!“. Apie rū­šia­vi­mo svar­bą kal­bė­jo Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas.

Nors rajono vadovai ragina ukmergiškius rūšiuoti buitines atliekas, tai padaryti pavyksta anaiptol ne visada. Prie daugiabučių namų esantys popieriui ir plastmasei rūšiuoti skirti konteineriai neretai būna perpildyti.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis šio­se pa­rei­go­se lie­ka dar vie­nai pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai. Tai pa­aiš­kė­jo po ša­lies po­li­ci­jos įstai­gų veik­lą ir jų va­do­vų dar­bą ver­ti­nu­sios Ro­ta­ci­nės ko­mi­si­jos iš­va­dų.

Nuo spa­lio 1-osios pra­si­dė­jo sa­vi­val­dos rin­ki­mų po­li­ti­nė kam­pa­ni­ja. Pa­tys rin­ki­mai vyks ko­vo 1-ąją, ta­čiau jų ka­ti­las pa­ma­žu pra­de­da vir­ti. Prog­no­zuo­ja­ma, kad aist­ras kai­tins pir­mie­ji tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai.

Neveltui savivaldos rinkimai vadinami įžanga į Seimo rinkimus. Vos išsirinkome naują savivaldos valdžią, partijos jau dėlioja planus artėjančiuose savivaldos rinkimuose. Praėjusią savaitę vykusiame Lietuvos socialdemokratų partijos Ukmergės skyriaus ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime...

Sekmadienį Lietuvoje surengtas referendumas dėl draudimo parduoti žemę užsieniečiams žlugo. Jis neįvyko, tesusirinkus vos 15 procentų rinkėjų. Referendumas buvo organizuotas, norint keisti kai kuriuos LR Konstitucijos straipsnius.

Sa­vi­val­dy­bė daž­nai su­lau­kia iš gy­ven­to­jų prie­kaiš­tų, kad gat­vių re­mon­tas vyks­ta „ne iš to ga­lo“. Skun­džia­ma­si, kad pa­mirš­ta­mos pa­čios blo­giau­sios būk­lės gat­vės, o pra­de­da­ma nuo tų, ku­rios dar ga­lė­tų pa­lauk­ti. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ren­gia pro­gra­mą, pa­gal ku­rią bus vyk­do­mas šių ob­jek­tų re­mon­tas.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja krei­pė­si į Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą, ra­gin­da­mi ra­jo­no va­do­vus ne­del­siant at­lik­ti ne­pri­klau­so­mą sa­vi­val­dy­bės tur­to ir lė­šų nau­do­ji­mo bei sa­vi­val­dy­bės veik­los au­di­tą.

Ukmergiškiai rajono vairą rinkimuose į rajono merus sekmadienį patikėjo Darbo partijos Ukmergės skyriaus kandidatui Rolandui Janickui. Jis sulaukė daugiau nei 60 proc. rinkėjų palaikymo ir išstūmė iš kovos ringo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovą Juozą Varžgalį.               

Puslapis 605 iš 845

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų