Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimų darbe šiemet suksis beveik 300 ukmergiškių. Savivaldybėje darbą pradeda nauja rinkimų komisija. Vien mūsų savivaldybei minėtiems rinkimams skirta trečdalis milijono.

Lie­pa – itin džiu­gus mė­nuo ke­lioms Uk­mer­gės so­cial­de­mok­ra­tų šei­moms. Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas su žmo­na Ai­ra sa­vait­ga­lį su­si­lau­kė sū­naus, o jo pa­dė­jė­ja Skais­tė Va­si­liaus­kai­tė jau an­tra sa­vai­tė sū­puo­ja duk­ry­tę.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je at­si­svei­ki­ni­mo gė­lės įteik­tos į Sei­mą iš­rink­tam Ka­ziui Gry­baus­kui. Su puokš­te su­tik­tas jo vie­tą ta­ry­bo­je pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų ei­liš­ku­mo są­ra­šą už­ėmęs Jo­nas Gry­baus­kas. Jis iš­kil­min­gai pri­sie­kė vyk­dy­ti ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas.

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je UAB Uk­mer­gės bu­tų ūky­je pa­dau­gė­jo va­do­vų. Čia pra­dė­jo dirb­ti ra­jo­no ta­ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas. Jis ta­po nau­jo – Būs­to ad­mi­nist­ra­vi­mo – sky­riaus vir­ši­nin­ku.

Į posėdį susirinkę rajono tarybos nariai praėjusią savaitę patvirtino beveik pusšimtį klausimų. Visi opozicijos siūlymai buvo atmesti, o diskutuoti sugebėta ir dėl visiškai aiškių dalykų.Rajono tarybos posėdis prasidėjo priesaika. Prisiekė naujas tarybos narys Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Vladas Kovarskas.

Ra­jo­no ta­ry­bos na­riai, sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jai, se­niū­nai pra­ėju­sią sa­vai­tę su­gu­žė­jo į Žel­vą. Čia vy­ko iš­va­žiuo­ja­ma­sis ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis. Ke­liau­jant po ra­jo­no gy­ven­vie­tes sie­kia­ma kuo la­biau įsi­gi­lin­ti į kai­mo žmo­nių pro­ble­mas. Tie­sa, Žel­vo­je bė­dų ras­ta ne tiek ir daug.

Ša­lies po­li­ci­jo­je pir­mą kar­tą per vi­są jos is­to­ri­ją įve­da­ma ro­ta­ci­ja. Ji pa­lies pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ją bai­gian­čius ap­skri­čių bei ra­jo­nų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų va­do­vus. Ar bus po­ky­čių Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, pa­aiš­kės po ko­mi­si­jos, ver­tin­sian­čios jo va­do­vo veik­lą, iš­va­dų.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas lau­kia nau­jo­jo va­do­vo. Pre­ten­den­tai į šias pa­rei­gas pa­aiš­kės prieš at­ran­ką, ku­rią ke­ti­na­ma skelb­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga „Ap­skri­ta­sis sta­las“ į de­ba­tus su kan­di­da­tais į ra­jo­no me­rus pa­kvie­tė jau­ni­mą. Do­mė­ta­si po­li­ti­kų tiks­lais, kal­bė­ta apie jų rin­ki­mų pro­gra­mas. Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre vy­kęs su­si­ti­ki­mas – ša­lies jau­ni­mui skir­to pro­jek­to „Man ne dzin“ da­lis.

Pa­aiš­kė­jo kon­kur­sų į Uk­mer­gės li­go­ni­nės ir Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vų pos­tus re­zul­ta­tai.

Puslapis 607 iš 845

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų