Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Į posėdį susirinkę rajono tarybos nariai praėjusią savaitę patvirtino beveik pusšimtį klausimų. Visi opozicijos siūlymai buvo atmesti, o diskutuoti sugebėta ir dėl visiškai aiškių dalykų.Rajono tarybos posėdis prasidėjo priesaika. Prisiekė naujas tarybos narys Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Vladas Kovarskas.

Ra­jo­no ta­ry­bos na­riai, sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jai, se­niū­nai pra­ėju­sią sa­vai­tę su­gu­žė­jo į Žel­vą. Čia vy­ko iš­va­žiuo­ja­ma­sis ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis. Ke­liau­jant po ra­jo­no gy­ven­vie­tes sie­kia­ma kuo la­biau įsi­gi­lin­ti į kai­mo žmo­nių pro­ble­mas. Tie­sa, Žel­vo­je bė­dų ras­ta ne tiek ir daug.

Ša­lies po­li­ci­jo­je pir­mą kar­tą per vi­są jos is­to­ri­ją įve­da­ma ro­ta­ci­ja. Ji pa­lies pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ją bai­gian­čius ap­skri­čių bei ra­jo­nų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų va­do­vus. Ar bus po­ky­čių Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, pa­aiš­kės po ko­mi­si­jos, ver­tin­sian­čios jo va­do­vo veik­lą, iš­va­dų.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas lau­kia nau­jo­jo va­do­vo. Pre­ten­den­tai į šias pa­rei­gas pa­aiš­kės prieš at­ran­ką, ku­rią ke­ti­na­ma skelb­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga „Ap­skri­ta­sis sta­las“ į de­ba­tus su kan­di­da­tais į ra­jo­no me­rus pa­kvie­tė jau­ni­mą. Do­mė­ta­si po­li­ti­kų tiks­lais, kal­bė­ta apie jų rin­ki­mų pro­gra­mas. Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre vy­kęs su­si­ti­ki­mas – ša­lies jau­ni­mui skir­to pro­jek­to „Man ne dzin“ da­lis.

Pa­aiš­kė­jo kon­kur­sų į Uk­mer­gės li­go­ni­nės ir Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vų pos­tus re­zul­ta­tai.

Dve­jus me­tus be­si­tę­su­sio­je va­di­na­mo­jo­je rin­ki­mų by­lo­je pa­ga­liau pa­dė­tas taš­kas. Pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skelb­ti nuosp­ren­džiai as­me­nims, gun­džiu­siems rin­kė­jus pi­ni­gais ir taip ga­li­mai truk­džiu­siems iš­reikš­ti jiems sa­vo pi­lie­ti­nę va­lią.

 

Ant­ra­die­nio ry­te prie ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to pi­ke­ta­vo ke­lio­li­ka uk­mer­giš­kių. Vie­šo­sios pir­ties pa­slau­go­mis be­si­nau­do­jan­tys žmo­nės pik­ti­no­si spren­di­mu nuo ge­gu­žės 1 die­nos ją už­da­ry­ti. Ra­jo­no va­do­vui Ro­lan­dui Ja­nic­kui jie iš­sa­kė nuo­gąs­ta­vi­mus, kad už­da­rius vie­nin­te­lę mies­te vie­šą­ją pir­tį, ne­ma­žai uk­mer­giš­kių ne­tu­rės kur nu­si­praus­ti.

Ryš­kė­ja bū­si­mų sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų pa­veiks­las – par­ti­jos vie­šai at­sklei­džia pa­var­des tų, už ku­riuos ga­lė­si­me ati­duo­ti sa­vo bal­sus ko­vo 1-ąją vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dos ir me­rų rin­ki­muo­se. Pre­ten­den­tų bū­ti kan­di­da­tais į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius są­ra­šus skel­bia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

Pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo iš­rink­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas. Šias pa­rei­gas už­ėmė 24 me­tų Gied­rius Po­cius. Ki­ta nau­jie­na – kai ku­rie frak­ci­jas įstei­gę na­riai at­vi­rai pa­reiš­kė apie per­ėji­mą į po­li­tiš­kai prie­šin­gas po­zi­ci­jas. 

Puslapis 608 iš 846

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų