Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je, Vais­gė­liš­kio vien­sė­dy­je, esan­čio Juo­zo Ku­lė­šiaus ūky­je – nau­jo­vė. Ūki­nin­kas įsi­ren­gė ce­chą, ku­ria­me pra­dė­jo ga­min­ti eko­lo­giš­kus pie­no pro­duk­tus. Švie­žio ir pa­ste­ri­zuo­to pie­no, grie­ti­nės, sū­rių, ki­tų pie­no pro­duk­tų uk­mer­giš­kiai ne­tru­kus ras „Pi­vo­ni­jos“ pre­ky­bos cen­tre.

Pre­ky­bi­nin­kai in­for­muo­ja, kad šven­čių die­no­mis pre­ky­bos cen­trai dirbs su­trum­pin­tą dar­bo die­ną.  Gruo­džio 24 d. vi­sos „Ma­xi­ma“ par­duo­tu­vės dirbs iki 19 val.

 

Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­ja šie­met auk­so me­da­liu įver­ti­no UAB „Uk­mer­gės duo­na“ pjau­ti­nį ba­to­ną. Jį įmo­nė bu­vo pa­tei­ku­si kon­kur­sui „Lie­tu­vos me­tų ga­mi­nys 2013“.

 

Geriausia įmonės vadove metų pabaigoje skelbtame konkurse pripažinta Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo direktorė Angelė Andrikonienė.

 

Da­ly­vau­jant pro­jek­tuo­se, už­mez­gant nau­jus part­ne­rys­tės ry­šius įmo­nėms la­bai svar­bu ga­ran­tuo­ti sa­vo pa­ti­ki­mu­mą. Vie­nas iš ga­ran­tų – spe­cia­lūs ser­ti­fi­ka­tai, su­tei­kia­mi ge­ros mo­ku­mo būk­lės įmo­nėms ir stip­riau­siems įmo­nių va­do­vams.

Zu­jų paukš­ty­no pro­duk­ci­jo­je ap­ti­kus dau­giau nei ga­li­ma an­ti­mik­ro­bi­nės me­džia­gos, da­lis kiau­ši­nių bu­vo iš­im­ti iš rin­kos ir uti­li­zuo­ti. At­li­kus pa­kar­to­ti­nius ty­ri­mus, nu­sta­ty­ta, kad var­to­ti įmo­nės pro­duk­tus ga­li­ma sau­giai.  

Ne­se­niai pa­skam­bi­nu­si vie­nos gy­ven­vie­tės gy­ven­to­ja pik­ti­no­si, kad nė­ra tvar­kos prie čia esan­čių par­duo­tu­vių. Anot jos, čia nuo­lat su­ki­nė­ja­si ne­blai­vūs as­me­nys, čia pat vie­toj ir tau­re­lę len­kia ar tie­siog iš bu­te­lio ge­ria.

Gy­ven­to­jus glu­mi­na mais­to pa­pil­dų pla­tin­to­jų siū­lo­ma ga­li­my­bė itin pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis ap­si­rū­pin­ti Nor­ve­gi­jo­je ga­mi­na­mais žu­vų tau­kais. Re­kla­ma bru­ka­ma ar­ba te­le­fo­nu, ar­ba in­for­ma­ci­ja iš­pla­ti­na­ma po paš­to dė­žu­tes.

 

Nuo va­sa­rio 14 die­nos „Lie­tu­vos du­jų tie­ki­mo“ klien­tų ap­tar­na­vi­mo pa­da­li­nys Uk­mer­gė­je nu­trauks veik­lą. Gam­ti­nių du­jų var­to­to­jai bus ska­ti­na­mi pa­slau­go­mis nau­do­tis te­le­fo­nu, elek­tro­ni­niu ar­ba pa­pras­tu paš­tu. Per­nai lap­kri­tį „Lie­tu­vos du­jų tie­ki­mas“ at­si­sky­rė nuo „Lie­tu­vos du­jų“. 

Pačiame miesto centre įsikūrusi parduotuvė „Humana“ priversta palikti dabartines patalpas. Toks jų savininko – Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo – pageidavimas. Dėvėtų drabužių parduotuvė šalia esančiam restoranui – neva netinkama „draugija“. Kad „Humana“ išsikelia ne savo iniciatyva...

Puslapis 609 iš 856

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų