Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

„Šiaulių bankas“ atsisakė uždarajai akcinei bendrovei „Ukmergės šiluma“ suteikti investiciniam projektui įgyvendinti prašytą paskolą. Bendrovė priversta toliau ieškoti būdų pasiskolinti reikiamų lėšų.

Pir­ties pa­slau­gų per­spek­ty­vos klau­si­mas Uk­mer­gė­je svars­to­mas jau ne vie­ne­rius me­tus. Ka­dan­gi sa­vi­val­dy­bei pir­tis nuos­to­lin­ga, jos ga­li ir vi­sai ne­be­lik­ti.

 

Vie­nas su­dė­tin­giau­sių mies­to se­niū­ni­jos gal­vo­sū­kių – gat­vių ap­švie­ti­mas. Pas­ta­rai­siais me­tais brangs­tant elek­tros ener­gi­jai, nie­kaip ne­be­tel­pa­ma į sa­vi­val­dy­bės šiam rei­ka­lui skir­tų lė­šų rė­mus. Se­niū­ni­ja už gat­vių ap­švie­ti­mą elek­tros ener­gi­jos tie­kė­jui yra sko­lin­ga 99 tūkst. li­tų.

Nors kai ku­rio­se jud­riau­sio­se Uk­mer­gės pės­čių­jų per­ėjo­se yra įreng­tas pa­pil­do­mas ap­švie­ti­mas, jas ke­ti­na­ma ap­švies­ti dar ryš­kes­ne švie­sa. Per­ėjos ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų nu­švis­ti LED lem­pų švie­sa. To­kias sau­gos prie­mo­nes iš­ban­dy­ti nu­spren­dė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja.

Pernai 128,5 tūkst. darbo netekusių gyventojų buvo mokamos nedarbo socialinio draudimo išmokos. Tai yra apie 10 proc. visų apdraustųjų.

Gegužės 9-ąją Antrojo pasaulinio karo dalyviai, jų šeimų nariai, vaikai ir anūkai iškilmingai paminėjo Pergalės dieną. Tiesa, dėl įvykių Ukrainoje sukaktis šiemet sulaukė papildomo dėmesio.

Miš­kuo­se pa­si­ro­dė pir­mo­sios vo­ve­rai­tės, ba­ra­vy­kai. Tie, kas „gry­bau­ja“ tik tur­gu­je, jau ga­li tuo įsi­ti­kin­ti, pa­si­žval­gęs po pre­kys­ta­lius. Ta­čiau ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pri­me­na, kad ne­va­lia rink­ti per­ne­lyg ma­žų gry­bų.

Daž­nai sa­ko­ma, kad va­sa­ra – pats ma­lo­niau­sias me­tas atos­to­goms, ta­čiau ne­tin­ka­miau­sias, jei ne­ti­kė­tai už­klum­pa li­ga. Mat va­sa­rą dėl tų pa­čių atos­to­gų ge­ro­kai iš­tuš­tė­ja ir gy­dy­mo įstai­gos.

Šiandien, lapkričio 27 d., Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) paskelbė elektros energijos persiuntimo paslaugos ir visuomenines elektros energijos kainas bei jų taikymo tvarkas 2014 metams.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no svar­biau­siu do­ku­men­tu va­di­na­mą me­ti­nį ra­jo­no biu­dže­tą. Ly­gi­nant su per­nykš­čiu jis di­des­nis 3,6 mln. li­tų, bet tą pa­di­dė­ji­mą „su­val­gys“ so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jai, ku­riems ša­lies sa­vi­val­dy­bės nuo šių me­tų pri­va­lo mo­kė­ti iš sa­vų ki­še­nių.

Puslapis 613 iš 896

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų