Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

„Ukmergės žinių“ redakcija gavo ukmergiškio Algimanto Kacevičiaus laišką, kuriame piktinamasi duobėta gatve ir balomis prie Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui priklausančios „Šlaitų“ parduotuvės.

Per mė­ne­sį kai ku­rie obuo­lių su­pir­kė­jai šių vai­sių su­pir­ki­mo kai­nas pa­kė­lė dau­giau kaip dvi­gu­bai. Jie už ki­log­ra­mą obuo­lių so­di­nin­kams mo­ka po 24 cen­tus.

 

Ap­lin­kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis šią sa­vai­tę pa­skel­bė apie tai, kad bus nu­sta­ty­ta griež­tes­nė tvar­ka ne­tvar­kin­giems šu­nų sa­vi­nin­kams...

Ra­jo­no ta­ry­bai pa­teik­tos sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus iš­va­dos dėl be­glo­bių gy­vū­nų prie­žiū­ros pro­gra­mos vyk­dy­mo. Iš jų ma­ty­ti, kad pro­gra­ma la­bai nuos­to­lin­ga.

Ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą mo­kyk­lo­se šie­met gau­na ma­žiau ra­jo­no mo­ki­nių. Di­dė­jant šei­mų pa­ja­moms, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai pa­ten­ki­na ma­žiau pra­šy­mų skir­ti pa­ra­mą.Ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas šiais moks­lo me­tais skir­tas 1180 mo­ki­nių.

Mū­sų mies­te šiuo me­tu par­duo­da­ma dau­gy­bė ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­sta­tų. De­ja, net ar­tė­jan­tis eu­ro įve­di­mas šios rin­kos ne­iš­ju­di­na. Kai ku­rie ob­jek­tai pir­kė­jo lau­kia me­tų me­tus.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos at­sto­vai tei­gia, kad ne­se­niai pa­grin­di­nė­se Uk­mer­gės gat­vė­se įreng­tos iš­ki­lio­sios per­ėjos už­tik­rins di­des­nį eis­mo da­ly­vių sau­gu­mą.

Šiai istorijai – šešeri metai. Vienas jos autorių – Donatas. Jaunas, ambicingas inžinierinius mokslus krimtęs vaikinas nusipirko butą Pivonijos gatvės 5B name ir nutarė įsirengti autonominį šildymą.

Lie­tu­viš­ka pa­tar­lė „Nau­ji me­tai – nau­ji la­pai“ šie­met kaip nie­kad taik­li. Me­tus pa­si­ti­ko­me su di­džiu­le per­mai­na – nau­ja va­liu­ta. Pas­ta­rą­jį pus­me­tį spe­cia­lis­tai dos­niai da­li­jo pa­ta­ri­mus, kaip iš­veng­ti nesu­si­pra­ti­mų at­si­skai­tant nau­ja va­liu­ta, ne­pa­kliū­ti į suk­čių pin­kles. Net ra­gin­ta nu­si­pirk­ti nau­jas pi­ni­gi­nes ar... pa­si­kar­to­ti arit­me­ti­ką.

Šie­met UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio ad­mi­nist­ruo­ja­mų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų lau­kia nau­jo­vės. Vie­nus jos pra­džiu­gins, o ki­tiems la­biau pra­tuš­tins pi­ni­gi­nes.

 

Puslapis 615 iš 896

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų