Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ spren­džia gal­vo­sū­kį, iš kur pa­im­ti pi­ni­gų nu­ma­ty­tiems pro­jek­tams. Mat vis ne­pa­vyks­ta pa­si­sko­lin­ti lė­šų iš ban­kų. Dėl šios prie­žas­ties vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są įmo­nei te­ko pra­tęs­ti jau du kar­tus. Jei ne­pa­vyks pa­si­sko­lin­ti, pro­jek­tų teks at­si­sa­ky­ti.

Jau­ni­mo gat­vės gy­ven­to­jai An­ge­lei di­džiau­siu prie­šu ta­po lie­tus. Po jo tre­čia­me aukš­te esan­čia­me bu­te drėks­ta lu­bos, o pa­li­jus smar­kiai – telk­šo ba­los. Pa­gal­bos mo­te­ris ne sy­kį krei­pė­si į bu­tų ūkio įmo­nę. Ta­čiau aiš­kė­ja, kad dėl vis­ko kal­ti ga­li bū­ti jos kai­my­nai.

Ne­tru­kus star­tuos dar­bai au­to­ma­gist­ra­lė­je Vilnius–Panevėžys ties san­kry­ža į Že­mait­kie­mį. Juos at­liks AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“. Ke­lio re­konst­ruk­ci­jos jau se­niai lau­kė Že­mait­kie­mio, Ly­duo­kių, Nuo­te­kų bei ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jai. Be­veik prieš de­šimt­me­tį už­tvė­rus pra­va­žia­vi­mą iš vie­nos au­to­ma­gist­ra­lės pu­sės į ki­tą...

Uk­mer­gės ka­pi­nė­se pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis pūp­so­jo šiukš­lių krū­vos. To­kia si­tu­a­ci­ja su­si­da­rė, nes itin su­griež­tin­ti rei­ka­la­vi­mai į Ka­zo­kiš­kių są­var­ty­ną ve­ža­mų bui­ti­nių at­lie­kų su­dė­čiai.

Va­sa­ra – pui­kus me­tas ke­liau­ti. O juk be­ke­liau­da­mas vi­so­kių įdo­mių da­ly­kų pa­ma­tai, su­ži­nai, aki­ra­tį pra­ple­ti. Kar­tais net, at­ro­do, sa­va­me, pa­žįs­ta­ma­me kraš­te kaž­kas ima ir nu­ste­bi­na.

Kul­tū­ros cen­tre vy­ko se­mi­na­ras apie dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mą Uk­mer­gė­je. Ja­me da­ly­va­vo re­no­vuo­ja­mų na­mų gy­ven­to­jai, ran­go­vi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, spe­cia­lis­tai, uk­mer­giš­kiai, be­si­do­min­tys dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­vi­mo ga­li­my­bė­mis.

Ar­tė­jant Vi­sų šven­tų­jų die­nai ir Vė­li­nėms ka­pi­nė­se pra­si­de­da dar­by­me­tis. Lie­tu­viams šios šven­tės la­bai svar­bios – ka­pai skęs­ta gė­lių ir žva­kių jū­ro­je.

Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nės www.uk­mer­ge.lt lan­ky­to­ja pa­tei­kė to­kį klau­si­mą: „Ben­dri­ja ne­jun­gia šil­dy­mo – rin­ko pa­ra­šus, kad dar ne­si­šil­dy­tu­me. Na­mie di­de­lė drėg­mė, ne­ga­liu net vai­kų dra­bu­žė­lių iš­si­džio­vin­ti. Ar jie tik­rai ga­li taip elg­tis, jei lau­ke šil­čiau nei na­mie?“

Šiuo me­tu į pa­bai­gą ei­na dar­bai pas­ku­ti­nia­me ES lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mo van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tin­klų plėt­ros pro­jek­to Uk­mer­gė­je ob­jek­te. Jį ma­to kiek­vie­nas, ei­nan­tis ar va­žiuo­jan­tis Ant­akal­nio gat­ve.

Pusė iš 25 mūsų rajone esančių ikimokyklinių įstaigų bei skyrių pažeidžia pagrindines higienos normas – veikia neturėdami higienos pasų. Dauguma vaikų lopšelių-darželių jų gauti negali dėl to, kad teritorijas juosiančios tvoros žemesnės nei nustatyta įstatymais.                 

Puslapis 616 iš 891

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų