Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos po­sky­rio pa­rei­gū­nai da­ly­vau­ja ko­vo 19–25 die­no­mis vyks­tan­čio­je ak­ci­jo­je „Sa­vai­tė be pa­ty­čių“.

 

„Jū­sų pa­to­gu­mui pra­šo­me iš­jung­ti te­le­fo­nus“ – taip bū­na­me per­spė­ja­mi prieš spek­tak­lius, kon­cer­tus, pa­skai­tas. Pa­na­šu, jog ši fra­zė taps daž­na ir mo­kyk­lo­se. Ap­ri­bo­ti nau­do­ji­mą­si mo­bi­liuo­ju ry­šiu jo­se už­si­mo­ta, sie­kiant ap­sau­go­ti vai­kų svei­ka­tą.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mobilųjį telefoną moksleiviai turės pamiršti bent per pamokas.

Mo­ki­nių skai­čiaus ma­žė­ji­mo sta­tis­ti­ka ska­ti­na po­ky­čius švie­ti­mo sis­te­mo­je. Juos ra­jo­no mo­kyk­los pa­jus jau ki­tą­met. Apie jų tin­klo per­tvar­ką ir per­spek­ty­vas sa­vi­val­dy­bės va­do­vai kal­bė­jo ket­vir­ta­die­nį su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su pe­da­go­gais.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Apie mokyklų tinklo pertvarką su susitikimo dalyviais kalbėjosi Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė (antra iš kairės).

Uk­mer­gės spe­cia­liajai mo­kyk­lai sa­vo at­ei­tį bur­ti be­lie­ka ne­bent iš ka­vos tirš­čių. Mo­kyk­los stei­gė­jas – ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja nai­ki­na­ma. Sa­vi­val­dy­bei nei mo­kyk­los, nei pa­sta­to ne­rei­kia. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, pe­ri­man­ti mo­kyk­lą, aiš­kaus at­sa­ky­mo dėl jos li­ki­mo dar ne­duo­da.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Spe­cia­lio­ji mo­kyk­la lau­kia spren­di­mų.

At­ėjus ru­de­niui, mo­kyk­li­nis skam­bu­tis dau­gu­mo­je ša­lies mo­kyk­lų kas­met su­skam­ba vis ma­žiau moks­lei­vių. Jų ma­žė­ji­mo ten­den­ci­jos ne­ap­len­kia ir Uk­mer­gės. To­kie po­ky­čiai ypač ryš­kūs kai­muo­se, ku­riuo­se mo­kyk­lų iš­vis ne­be­lie­ka.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Rug­sė­jo 1-ąją at­si­vers ne vi­sų mo­kyk­lų du­rys.


Šalyje vykstanti apskričių administracijų reforma tiesiogiai palietė įvairias šios institucijos įsteigtas įstaigas. Viena iš tokių – Ukmergės specialioji mokykla. Jos likimas, šalyje panaikinus apskričių viršininko administracijas, kybo ant plauko.

Ligita JUODVALKIENĖ

Specialiosios mokyklos likimas neaiškus.
Gedimino Nemunaičio nuotr.

Bai­gė­si 2012 me­tų ap­žiū­ra-kon­kur­sas, skir­tas ge­riau­siai tvar­ko­mai mo­kyk­los ap­lin­kai ša­ly­je iš­rink­ti. Tarp pa­skelb­tų kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų – Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la.

Kon­kur­są, į ku­rį at­si­lie­pė ir ši įstai­ga, or­ga­ni­zuo­ja Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja su Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tru. Sie­kia­ma ska­tin­ti ug­dy­mo įstai­gų ben­druo­me­nes kur­ti dar­nią ir es­te­tiš­ką ap­lin­ką, puo­se­lė­ti jos tvar­ky­mo tra­di­ci­jas, ug­dy­ti vai­kų ir jau­ni­mo at­sa­ko­my­bę, po­žiū­rį į ap­lin­kos ap­sau­gą.

Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė mo­kyk­la mi­ni gar­bin­gą 80 me­tų ju­bi­lie­jų. Ta pro­ga šeš­ta­die­nį bu­vo su­reng­ta šven­tė jos bu­vu­siems, esa­miems moks­lei­viams, esa­miems ir bu­vu­siems pe­da­go­gams, sve­čiams.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į mokyklos gimtadienį susirinko daug svečių.

 

„Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai nau­juo­sius moks­lo me­tus pa­si­ti­ko pa­si­puo­šę uni­for­mo­mis. Spren­di­mas dėl mo­kyk­li­nės ap­ran­gos dė­vė­ji­mo pri­im­tas, at­si­klau­sus tė­vų. Ta­čiau įsi­gy­ti uni­for­mas pa­no­ro ne vi­si.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Moks­lo me­tus An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ja pa­ly­di tra­di­ci­niu spor­ti­niu ren­gi­niu – olim­pi­nė­mis žai­dy­nė­mis. Jų me­tu vy­ko ne tik tra­di­ci­nės rung­tys, bet ir gla­dia­to­rių ko­vos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į sta­dio­ną įne­ša­ma olim­pi­nė vė­lia­va.

Puslapis 918 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų