Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Šeš­ta­die­nio ry­tą ras­tas mi­ręs Al­fon­sas Ber­no­tas. Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas mi­rė ša­lia sa­vo na­mų, So­dų gat­vė­je. Jau už­ge­su­sį jį ra­do ar­ti­mie­ji.

 

Ar­tė­jant rin­ki­mams Uk­mer­gė tam­pa tik­ru sal­dai­niu­ku po­li­ti­kams. Pra­ėju­sią sa­vai­tę čia  lan­kė­si net trys mi­nist­rai. Ket­vir­ta­die­nį vie­šė­jo že­mės ūkio mi­nist­ras prof. Vir­gi­li­jus Juk­na, penk­ta­die­nį – so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė ir ūkio mi­nist­rė Bi­ru­tė Vė­sai­tė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ministrę A. Pabedinskienę pasitiko bendrapartiečiai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je vie­šė­jo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Do­na­tas Jan­kaus­kas. Ta­čiau di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo jo vi­zi­tas ne­su­lau­kė.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mi­nist­ras Do­na­tas Jan­kaus­kas ap­do­va­no­jo ju­bi­lie­jų mi­nin­čios Lie­tu­vos pen­si­nin­kų są­jun­gos „Bo­čiai“ Uk­mer­gės ra­jo­no ben­dri­jos pir­mi­nin­kę Va­le­ri­ją Na­raš­ke­vi­čie­nę.

Penk­ta­die­nį Uk­mer­gė­je lan­kė­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos Švie­ti­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Sta­nis­la­va Stro­lai­tė. Tai pir­ma­sis G. Ste­po­na­vi­čiaus ofi­cia­lus vi­zi­tas mū­sų ra­jo­ne.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gė­je lan­kė­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius.

Po to, kai ap­leis­ta­me An­ta­no Sme­to­nos dva­re ap­si­lan­kė ša­lies Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, šis ob­jek­tas ta­po įžy­my­be. Ūkio mi­nis­te­ri­ją ata­kuo­jan­tys žur­na­lis­tai tei­rau­ja­si, ko­dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos ne­su­lau­kia is­to­ri­nis ob­jek­tas. „Is­to­ri­nį pa­vel­dą – A. Sme­to­nos dva­rą – no­rė­ta pa­vers­ti pir­čių kom­plek­su“, – taip sa­vo pra­ne­ši­me tei­gia mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. An­ta­no Sme­to­nos dva­ras – aist­rų sū­ku­ry­je.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos po­sky­ris ko­vo 3-iąją – sek­ma­die­nį – vyk­sian­čių rin­ki­mų die­ną dirbs nuo 8 iki 15 val.

Pa­sak po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai As­tos Kro­ger­tie­nės, to­kia tvar­ka pa­tvir­tin­ta rin­kė­jų, ne­spė­ju­sių lai­ku at­si­im­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čio do­ku­men­to, pa­to­gu­mui.

Nors už lan­go gruo­dis ir vi­si ruo­šia­si Ka­lė­doms, mies­te šią sa­vai­tę vy­ko me­de­lių so­di­ni­mo dar­bai. Cen­tri­nė­je gat­vė­je į iš­kirs­tų me­džių vie­tą pa­so­din­ta aš­tuo­nio­li­ka lie­pai­čių.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Re­konst­ruo­jant Kęs­tu­čio aikš­tę, bu­vo iš­kirs­ta de­vy­nio­li­ka lie­pų ir vie­nas kle­vas. Me­džiai, bent va­sa­rą den­gę ap­si­lu­pi­nė­ju­sias pa­sta­tų sie­nas, vie­nas po ki­to griu­vo ant ša­li­gat­vio. Pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­tas ir aikš­tės ap­žel­di­ni­mas, tai­gi me­de­lius at­so­din­ti nu­tar­ta pa­bai­gus klo­ti ša­li­gat­vio dan­gą.

Kęs­tu­čio aikš­tė­je pa­va­sa­rį tu­rė­tų su­ža­liuo­ti lie­pai­tės.

Sa­vait­ga­lį vy­ku­siai Mies­to šven­tei „My­liu Uk­mer­gę“ te­ko at­lai­ky­ti sun­kų pras­to oro iš­ban­dy­mą. Šal­tis, lie­tus ir vė­jas ne vie­nam ta­po pre­teks­tu į ren­gi­nius nei­ti. Ta­čiau dau­gu­ma atė­ju­sių­jų pa­svei­kin­ti mies­tą ju­bi­lie­jaus pro­ga li­ko pa­ten­kin­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šventėje dalyvavo ir maži, ir dideli.

Puslapis 920 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų