Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gė jau tu­ri ka­rū­nuo­tą gra­žuo­lę, ku­ri at­sto­vaus mū­sų mies­tui „Mis Aukš­tai­ti­ja“ rin­ki­muo­se. To­kią tei­sę iš­ko­vo­jo Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los moks­lei­vė Do­man­tė Kel­baus­kai­tė.

 

Istorinis arklių pašto kelias, kadais ėjęs ir per Ukmergę, šiandien atgyja vėl. Tarptautinę kelionę gegužės 12-ąją pradėję žygeiviai neaplenkė ir senosios mūsų pašto stoties. Tiesa, sutiktuvių organizatoriai jau manė jų nebesulauksiantys, mat šie gerokai susivėlino dėl...

Ant­ra­die­nį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre du­ris at­vė­rė ju­bi­lie­ji­nė, pen­kio­lik­to­ji, res­pub­li­ki­nė ne­ga­lios žmo­nių dai­lių­jų ama­tų dar­bų pa­ro­da „Ru­dens sau­lu­tė“.

 

Praėjusį šeštadienį Sližių kaimo bendruomenė sukvietė literatūros mėgėjus į jubiliejinį – 30-ąjį respublikinį poezijos konkursą „Žydinčios vyšnios šakelė“. Šalies sinoptikai pranašavo liūtis ir žaibus, todėl šventę buvo numatyta rengti miestelio kultūros namuose.

Šiemet 70 metų jubiliejų minintis Antano Smetonos dvaras Užugiryje sulaukė ilgai lauktos dovanos. Šiemet du dvaro pastatai baigti renovuoti, o į jų atidarymo iškilmes atvyko pati šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

 

Kiek­vie­nais me­tais ra­jo­no me­džio­to­jai sa­vo taik­lu­mą iš­ban­do ra­jo­ni­nė­se šau­dy­mo var­žy­bo­se. Šie­met taik­liau­sių­jų ti­tu­lą jo­se pel­nė Ly­duo­kių me­džio­to­jų klu­bo na­riai. Jiems ati­te­ko per­ei­na­mo­ji Me­ro tau­rė.

Ukmergėje vykusiose Lietuvos policijos galiūnų pirmenybėse išsiaiškintas stipriausias visos šalies policijos pareigūnas. Juo tapo panevėžietis Vilius Petrauskas. Ukmergiškis Nerijus Butėnas užėmė trečią vietą.

Jau­ni­mo su­si­bū­ri­mų or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia keis­tis nuo­mo­nė­mis ir da­ly­tis idė­jo­mis, ką sma­gaus ga­li­ma nu­veik­ti Uk­mer­gė­je. Į vie­ną to­kių – tra­di­ci­ja tam­pan­tį fo­ru­mą „At­eik! At­rask! Da­ly­vauk!“ – pra­ei­tą sa­vai­tę pa­kvie­tė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Ko­vo 7-ąją die­ną Ba­le­lių UDC spor­to sa­lė­je žmo­nės rin­ko­si į Ka­ziu­ko mu­gę. Ren­gi­nį ve­dė kul­tū­ros dar­buo­to­ja Dai­va Gu­dze­vi­čie­nė, mu­gę or­ga­ni­za­vo Ba­le­lių kai­mo ben­druo­me­nė ir Ba­le­lių UDC dar­buo­to­jai, links­mi­no Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Tau­jė­nų fi­lia­lo vai­kų ir jau­ni­mo ka­pe­la „Ra­ta­ti­ta“, va­do­vės Ni­jo­lė Ja­nu­lie­nė ir Ais­tė Ja­nu­ly­tė.

Pradėtas dėlioti Ukmergės, šiemet švenčiančios 681 metų sukaktį, šventės scenarijus. Ji šį kartą nukels į tarpukario laikus. Ukmergiškiai kviečiami siūlyti savo idėjas, kad miesto gimtadienis suspindėtų pačiomis įvairiausiomis spalvomis.

Puslapis 931 iš 1104

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų