Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Nuo šių me­tų įsi­ga­lio­jęs nau­jas Že­mės mo­kes­čių įsta­ty­mas jau ke­lia su­maiš­tį. Že­mių skly­pų sa­vi­nin­kai būgš­tau­ja dėl iš­aug­sian­čių mo­kes­čių. Į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją krei­pė­si Pa­bais­ko ra­jo­no gy­ven­to­jas, ku­ris pa­sa­ko­jo, jog kai­me šne­ka­ma, kad že­mė la­bai smar­kiai brangs. „No­rė­tu­me jau da­bar ži­no­ti, kiek rei­kės mo­kė­ti už že­mę. Gal vi­sai ne­ap­si­mo­kės ją tu­rė­ti ir teks par­duo­ti“, – sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė laik­raš­čio skai­ty­to­jas.

Jo­lan­ta ŽVIRBLYTĖ

 

Tarp­tau­ti­nę vai­kų kny­gos die­ną bib­lio­te­ko­je pa­mi­nė­jo lop­še­lio-dar­že­lio „Žio­ge­lis“ ma­žie­ji ir prin­ce­sė­mis vir­tu­sios bib­lio­te­ki­nin­kės.

 

Tur­gaus par­da­vė­jai ge­rą de­šimt­me­tį lau­kė, kol iš­si­pil­dys sa­vi­nin­kų pa­ža­dai su­teik­ti jiems žmo­niš­kes­nes dar­bo są­ly­gas. Ne­ap­si­ken­tę ėmė sta­ty­tis sta­cio­na­rias pa­vė­si­nes, ap­sau­gan­čias nuo lie­taus ir vė­jo. Kai ku­riems to­kia „sta­ty­ba“ at­si­ė­jo net ke­lis tūks­tan­čius li­tų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

„Da­bar vėl iš­gir­do­me gan­dus, kad tur­ga­vie­tės lau­kia per­mai­nos. Nie­kas mums apie tai ne­pra­ne­šė, gal bū­tu­me nė ne­si­sten­gę tūks­tan­čius iš­leis­ti. Jei da­bar mū­sų pa­vė­si­nės truk­dys pro­jek­tams ir jas nu­griaus?“ - svars­tė pre­kei­viai.

 

 

Eko­no­mis­tai tvir­ti­na, kad kri­zės me­tu smul­kio­ji pre­ky­ba pa­ly­gin­ti su di­džiai­siais cen­trais nu­ken­tė­jo ma­žiau­siai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro dai­lės ga­le­ri­jo­je eks­po­nuo­ja­ma kraš­tie­čio me­ni­nin­ko, Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­re­a­to, nu­si­pel­niu­sio me­no vei­kė­jo Le­o­no Strio­gos ju­bi­lie­ji­nė skulp­tū­rų pa­ro­da.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ber­ži­nių žmo­ge­liu­kų pa­ro­dą į Uk­mer­gę at­ga­be­nęs kraš­tie­tis pa­va­di­no „Ke­lio­ne“. Tai jau sep­tin­to­ji šio cik­lo pa­ro­da, ke­liau­jan­ti po Lie­tu­vos kul­tū­ros ga­le­ri­jas. Kū­rė­jas ir jo šei­ma ti­ki – ji tik­rai ne pas­ku­ti­nė.

 

Šeš­ta­die­nį Del­tu­vo­je vy­ko Uk­mer­gės ra­jo­no kai­mo ben­druo­me­nių są­skry­dis ir „Žo­li­nės“ spar­ta­kia­da. Šven­tės ati­da­ry­mo me­tu da­ly­viai ir sve­čiai bė­go kro­są – 790 met­rų. Ly­giai tiek me­tų pra­ėjo, kai Del­tu­vos var­das pir­mą kar­tą bu­vo pa­mi­nė­tas ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šven­tę or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga kar­tu su Del­tu­vos mies­te­lio ben­druo­me­ne bei se­niū­ni­ja. Jo­je da­ly­va­vo ke­tu­rio­li­ka ra­jo­no kai­mo ben­druo­me­nių. Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga pa­si­rin­ko sim­bo­li­nį šū­kį: „Ben­druo­me­nės ne tik „ve­ža“, bet ir va­žiuo­ja“.

 

 

Links­mo­sio­se es­ta­fe­tė­se nu­ga­lė­jo... ge­ra nuo­tai­ka ir drau­gys­tė.

 

Var­žy­boms pa­si­ruo­šu­si Tul­pia­kie­mio kai­mo ben­druo­me­nės „At­ža­ly­nas“ ko­man­da.
Au­to­rės nuotr.

Šią sa­vai­tę įsi­ga­lio­jo ap­lin­kos mi­nist­ro pa­tvir­tin­tas Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ar ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų ben­dri­jos na­rių bal­sa­vi­mo raš­tu dėl pri­ima­mų spren­di­mų tvar­kos ap­ra­šas. Tai – vie­nas iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tų ir pa­tvir­tin­tų nau­jų tei­sės ak­tų, pa­dė­sian­čių įgy­ven­din­ti nau­jos re­dak­ci­jos Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ar ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jos įsta­ty­mą.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Įgy­ven­din­amas nau­jas Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ar ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jos įsta­ty­mas.

Į Uk­mer­gę pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo su­si­rin­kę ke­lias­de­šimt Lie­tu­vos va­ba­lų klu­bo na­rių.  Mies­to gat­vė­mis rie­dan­ti spal­vo­tų au­to­mo­bi­liu­kų ko­lo­na da­li­no uk­mer­giš­kiams pui­kią nuo­tai­ką. Pa­tys klu­bie­čiai su­si­pa­ži­no su Uk­mer­gės dva­rais bei da­ly­va­vo so­cia­li­nė­je ak­ci­jo­je.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Prie be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dos (iš kai­rės): šios prie­glau­dos ad­mi­nist­ra­to­rius Au­ri­mas Pa­liu­lis, val­dy­bos pir­mi­nin­kė Vai­da Ka­ti­nai­tė, šven­tės or­ga­ni­za­to­rė Rus­nė Za­vadz­kė, Lie­tu­vos va­ba­lų klu­bo pre­zi­den­tas Li­nas Barš­če­vi­čius ir šven­tės šei­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ko­va­len­ka.

 

Jau­nie­siems ra­jo­no mu­zi­kams su­teik­ta pro­ga ben­dra­dar­biau­ti su žy­miais kla­si­ki­nės mu­zi­kos at­li­kė­jais. To­kią ga­li­my­bę Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los mu­zi­kos sky­riaus auk­lė­ti­niams pa­siū­lė pa­sau­li­nio gar­so smui­ki­nin­kas Vil­hel­mas Če­pins­kis.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Me­no mo­kyk­lo­je kon­cer­ta­vo smui­ki­nin­kas Vil­hel­mas Če­pins­kis ir gi­ta­ris­tas Ser­ge­jus Kri­ni­ci­nas.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nu­ta­rė pa­si­ra­šy­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Kau­no vals­ty­bi­ne fil­har­mo­ni­ja. Ti­ki­ma­si to­kiu būdu Uk­mer­gė­je skleis­ti pro­fe­sio­na­lios mu­zi­kos kul­tū­rą ir pa­si­kvies­ti čia kon­cer­tuo­ti pro­fe­sio­na­lius at­li­kė­jus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

An­driaus Vyš­niaus­ko nuotr.

Sa­vi­val­dy­bė ne­se­niai nu­trau­kė su­tar­tį dėl be­glo­bių gy­vū­nų prie­žiū­ros su Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja. Uk­mer­gė­je iš­ki­lo bū­ti­ny­bė kuo sku­biau spręs­ti gy­vū­nų glo­bos na­mų stei­gi­mo klau­si­mą. Pa­tvir­ti­nus nau­ją­jį gy­vū­nų ap­sau­gos įsta­ty­mą, teks keis­ti sa­vi­val­dy­bė­je ga­lio­jan­čias tai­syk­les, to­le­ruo­jan­čias gy­vū­nų nai­ki­ni­mą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ei­tu­me į glo­bos na­mus...

Puslapis 934 iš 946

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų