Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­kos Uk­mer­gės fi­lia­lo skai­ty­to­jai su­lau­kė ne­įpras­to lei­di­nio. Bib­lio­te­ką puo­šia di­džiu­lė me­ni­nį al­bu­mą pri­me­nan­ti kny­ga apie au­ga­lus, skir­ta re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams. Tai – uk­mer­giš­kės Ger­dos Gir­ny­tės do­va­na, ku­rią ji ga­mi­no ke­le­tą mė­ne­sių.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Au­to­rės nuotr. Ger­dos Gir­ny­tės iš odos ir ki­tų me­džia­gų pa­ga­min­tu al­bu­mu ga­li nau­do­tis ne tik re­gė­ji­mo ne­ga­lių tu­rin­tys skai­ty­to­jai.

Šią va­sa­rą Vep­rių lais­va­lai­kio už­im­tu­mo ir tu­riz­mo fi­lia­las vėl su­lau­kė gau­sy­bės sto­vyk­lau­to­jų. Čia vyks­tan­ti tra­di­ci­nė sto­vyk­la „Šven­to­sios vin­gis“ jiems kas­dien pa­tei­kia staig­me­nų. Pir­mo­ji čia ap­si­lan­kė „Sėk­mės aka­de­mi­jos“ pa­mai­na.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr. Vai­kai bu­vo mo­ko­mi šo­kių ir ak­ro­ba­ti­kos.

Ne­se­niai Kau­no gat­vė­je, prie pie­ni­nės esan­čio­je ga­li­nė­je au­to­bu­sų sto­te­lė­je, bu­vo pa­sta­ty­tas nau­jas pa­vil­jo­nas. Skir­tin­gai nei ki­ti au­to­bu­sų sto­te­lių pa­vil­jo­nai, šis bu­vo pa­ga­min­tas Uk­mer­gės įmo­nė­je ir kai­na­vo tri­skart pi­giau už ori­gi­na­lus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie nau­jos sto­te­lės iš­klo­tas ir trin­ke­lių grin­di­nys.

Šią sa­vai­tę ša­ly­je siau­tu­si aud­ra pri­da­rė ne­ma­žai nuos­to­lių – ver­tė me­džius, plė­šė na­mų sto­gus. Be elek­tros Lie­tu­vo­je bu­vo li­kę be­veik 46 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų. Uk­mer­gės ra­jo­ne elek­tros tie­ki­mas bu­vo nu­trū­kęs 434 var­to­to­jams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Per vėt­rą tur­ga­vie­tė­je pa­la­pi­nės „ap­si­kei­tė“ vie­to­mis.

Ren­kan­tis pro­fe­si­ją, svar­bu iš­ma­ny­ti in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įta­ką bū­si­mam dar­bui. Apie tai kal­bė­ta ra­jo­no jau­ni­mui su­reng­ta­me fo­ru­me „IT – ta­vo ryt­die­nai“. Ja­me jau­nuo­liai su­pa­žin­din­ti su dar­bo rin­kos reik­mė­mis, pa­sa­ko­ta apie spe­cia­lis­tų po­rei­kį įmo­nė­se.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Aso­cia­ci­jos „Lan­gas į at­ei­tį“ di­rek­to­rė Lo­re­ta Kri­ži­naus­kie­nė ir UAB „Mic­ro­soft Lie­tu­va“ eks­per­tas Ša­rū­nas Kon­čius.

Pa­sau­ly­je nu­tin­kan­čios sti­chi­nės ne­lai­mės ir moks­liš­kai grin­džia­mos pra­na­šys­tės apie pa­sau­lio pa­bai­gą ver­čia su­si­mąs­ty­ti, kur bėg­tu­me slėp­tis, iš­gir­dę pa­vo­jaus sig­na­lus?

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ekstremalių situacijų ar karo metu apsisaugotumėm ne visi...

Ne­se­niai pri­im­tas į dar­bą vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riu­je Juo­zas Al­gir­das Kup­čins­kas pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą nu­trauk­ti ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be. Dar­bo su­tar­tis tu­rė­jo baig­tis šie­met gruo­džio 31 die­ną.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ra­jo­no ta­ry­ba ke­ti­na svars­ty­ti, ar tin­ka­mai val­do­mas sa­vi­val­dy­bės at­gau­tas ši­lu­mos ūkis.

Vilma NEMUNAITIENĖ

 

Į redakciją paskambino ne mūsų mieste registruotos, tačiau čia konkursą statybos darbams laimėjusios įmonės darbininkas. Savo ir visų bendradarbių vardu jis skundėsi negaunama alga. Esą suderėtos 1200 litų algos statybininkai neatgauna jau mėnesį.

Apie ga­li­my­bę uk­mer­giš­kiams tin­ka­mai at­si­kra­ty­ti stam­bių­jų ar pa­vo­jin­gų at­lie­kų kal­bė­ta ke­le­tą me­tų. Dėl lė­šų sty­giaus šių pla­nų ne­pa­vyk­da­vo įgy­ven­din­ti. Ta­čiau di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė grei­tai at­si­ras ir mū­sų mies­te.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kol nėra specialios aikštelės, tam tikros atliekos keliauja į neleistinas vietas.

Re­kor­diš­kai šil­tą ru­de­nį pa­kei­tė žie­ma. Pra­ėju­sią sa­vai­tę so­de dar ga­lė­jo­me rink­ti ru­de­ni­nius obuo­lius, o jau po ke­lių die­nų že­mę su­kaus­tė gruo­das. Me­di­kai sa­ko, kad stai­gus at­ša­li­mas nei­gia­mai vei­kia žmo­gaus sa­vi­jau­tą, ken­kia au­ga­li­jai ir gy­vū­ni­jai bei mū­sų au­to­mo­bi­liams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ,

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Že­mę pa­kei­tė žie­mos rū­bas...

Puslapis 939 iš 1104

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų