Lietuvos ekonomikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pa­si­bai­gė „Mies­to ener­gi­jos“ su­reng­tas keis­tas eg­za­mi­nas uk­mer­giš­kiams. Įmo­nė ža­dė­jo – jei pu­sė ra­jo­no cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos var­to­to­jų pa­reikš to­kią va­lią, „skai­tik­lio mo­kes­tis“ bus pa­nai­kin­tas. Po šios ak­ci­jos pa­aiš­kė­jo, kad nu­sta­ty­tas pa­ra­šų kie­kis ne­su­rink­tas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. „Skai­tik­lio mo­kes­čio“ klausimas Ukmergėje dar neišspręstas.

 

Sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė de­šim­čia pro­cen­tų ma­žin­ti fik­suo­tą pa­ja­mų mo­kes­čio dy­dį tu­rin­tiems ver­slo liu­di­ji­mą as­me­nims. Įver­ti­nus sun­kią smul­kių ver­sli­nin­kų fi­nan­si­nę pa­dė­tį, į veik­los po­bū­dį siū­lo­ma neat­si­žvelg­ti. Šis klau­si­mas bus spren­džia­mas ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Iš­duo­da­mų ver­slo liu­di­ji­mų mo­kes­čių dy­džiai pri­klau­so nuo to, ko­kio­je te­ri­to­ri­jo­je ir ko­kia veik­la su­tei­kia­ma tei­sė vers­tis.

 

 

At­pi­gi­nus ver­slo liu­di­ji­mus, tur­gus iš­tuš­tė­ti ne­tu­rė­tų.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Vie­nu svar­biau­sių ama­tų tarp mer­gi­nų ir mo­te­rų ka­dai­se lai­ky­tas siu­vi­mas šian­dien ne­be toks mėgs­ta­mas. Siu­vė­jos dar­bo bo­di­ma­si, o siu­vyk­los pri­trūks­ta kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų. Vie­nos di­džiau­sių ra­jo­no įmo­nių – UAB „Tex­ti­li­te“ va­do­vė Ge­no­vai­tė Na­vi­kie­nė pri­pa­žįs­ta, jog siu­vi­mo pra­mo­nė iš­gy­ve­na ne pa­čius ge­riau­sius lai­kus.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. „Siu­vi­mas – ne­dė­kin­ga spe­cia­ly­bė“, – sa­ko vie­nos di­džiau­sių ra­jo­no siu­vi­mo įmo­nių UAB „Tex­ti­li­te“ va­do­vė Ge­no­vai­tė Na­vi­kie­nė.

Trečiadienį Ukmergės rajono profesinių sąjungų bendrijos nariai susitiko su rajono valdžia, savivaldybės administracijos atstovais. Buvo aptartos glaudesnio bendradarbiavimo galimybės, ieškoma būdų sušvelninti rajono žmonėms sunkmečio padarinius.

Ligita JUODVALKIENĖ

Šio susitikimo iniciatorius – rajono profesinių sąjungų bendrijos pirmininkas Vincentas Banikonis. Jis įsitikinęs, kad padėti rajono žmonėms kuo lengviau išgyventi sunkmetį – bendras profsąjungų ir rajono valdžios sąlyčio taškas. Prieš keletą metų buvo sudaryta trišalė taryba iš savivaldybės, profesinių sąjungų bei darbdavių atstovų. V. Banikonis mano, kad kuo daugiau rajonui aktualių klausimų reikėtų spręsti trišalėje taryboje.

Autorės nuotr. Vincentas Banikonis (viduryje) ragina rajono vadovus parengti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Kviečiame Ukmergės rajono bendruomenes, įstaigas bei visus gyventojus aktyviai siūlyti asmenis Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacijai gauti. Kunigaikščio Gedimino vardo nominacijos – asmenų, labiausiai spartinančių Vilniaus apskrities (regiono) socialinę ir ekonominę plėtrą, visuomeninio įvertinimo apdovanojimai. Nominacijų steigėja – Vilniaus regiono plėtros taryba ir jos partneriai.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras skel­bia ka­rą rū­ky­mui. Jo darbuotojai siūlo draus­ti vie­šo­se vie­to­se rū­ky­ti ne­pil­na­me­čiams. To­kio spren­di­mo dar nė­ra pri­ėmu­si nė vie­na ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Siū­lo­ma draus­ti vie­šai rū­ky­ti ne­pil­na­me­čiams bei ne­rū­ky­mo zo­na skelb­ti Kęs­tu­čio aikš­tę.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lo di­din­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį ju­ri­di­niams as­me­nims. Taip ti­ki­ma­si ap­kam­šy­ti ge­ro­kai sky­lė­tą sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ne­se­niai ra­jo­no ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą nuo ki­tų me­tų pra­džios vi­so­je Uk­mer­gės ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je įves­ti vie­ti­nę rin­klia­vą už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą. Pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja apie vie­ti­nės rin­klia­vos dy­džius fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims su­lau­kė gy­ven­to­jų kri­ti­kos.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė Miš­kų 33 na­mo gy­ven­to­jų ben­dri­jos „Žil­vi­tis“ na­riai. Ben­dri­jos pir­mi­nin­kė Vio­le­ta Kvi­rie­nė sa­ko, kad gy­ven­to­jai ne­su­tin­ka su siū­lo­mu skai­čia­vi­mo bū­du.

 

 

Pa­ga­liau ga­lė­si­me rei­ka­lau­ti, kad šiukš­lės iš kon­tei­ne­rio „ne­lip­tų“.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Šią sa­vai­tę mies­te sta­to­mi nau­ji žen­klai. Jie draus­mins šiukš­lin­to­jus.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Šią sa­vai­tę kaip nie­kuo­met svei­kin­to­jų gau­su uk­mer­giš­kės Ma­ri­jo­nos Gri­ga­liū­nie­nės bu­te. Se­no­lė spa­lio 3 die­ną at­šven­tė šim­tą­jį sa­vo gim­ta­die­nį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šim­to me­tų su­lau­ku­sią Ma­ri­jo­ną Gri­ga­liū­nie­nę svei­ki­na ar­ti­mie­ji.

Puslapis 940 iš 1100

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų