Sprendė švietimo ir skubius klausimus

Autorės nuotr. Rajono vadovai su naujomis pareigomis pasveikino D. Kaplūną ir išlydėjo L. Žuklį. Autorės nuotr. Rajono vadovai su naujomis pareigomis pasveikino D. Kaplūną ir išlydėjo L. Žuklį.

Praėjusią savaitę po ilgesnės pertraukos į neeilinį rajono savivaldybės tarybos posėdį susirinkę politikai sprendė neatidėliotinus klausimus. Daugiausia jų buvo susiję su švietimo reikalais.

Posėdžio pradžioje laikantis tradicijų pasveikinti gimtadienius šventę savivaldybės tarybos nariai. Birželio mėnesį savo gimtadienį šventė Ramūnas Nanartavičius, liepos – Vidmantas Krikštaponis, rugpjūčio – Dalius Varnas, Audronė Augustėnienė, Arūnas Dudėnas, Rolandas Janickas.

Nauja vadovė

Konkursą vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pareigoms eiti neseniai laimėjo Rita Motiejūnienė. Savivaldybės tarybai pritarus, šias pareigas ji pradėjo eiti nuo rugsėjo 2 d.

Vadovaujantis teisės normomis su direktore pasirašyta terminuota penkerių metų darbo sutartis iki 2024 m. rugsėjo.

Naujoji direktorė R. Motiejūnienė pažadėjo tęsti įstaigos kryptį ir dėkojo už pasitikėjimą.

Vadovų permainos – ir dar dviejose įstaigose.

Taujėnų gimnazijos direktorius Darius Kaplūnas pasiprašė atleidimo iš pareigų.

Pagal Darbo kodeksą, kadangi sutartis nutraukiama darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių, direktoriui bus išmokėtas tik jam priklausantis darbo užmokestis ir kompensacija už nepanaudotas atostogas.

Taujėnų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti bus skelbiamas viešas konkursas.

Uždavė klausimų

„Ukmergės žiniose“ jau esame skelbę, kad D. Kaplūnas laimėjo konkursą Ukmergės „Šilo“ progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti. Savivaldybės tarybos sprendimu jas eis nuo rugsėjo 1 d., pasirašant terminuotą sutartį iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.

Taujėnus paliekančiam būsimam „Šilo“ progimnazijos vadovui posėdžio metu užduota nemažai klausimų. Vienas iš jų – vyriausiųjų klasių mokinių stygius Taujėnų gimnazijoje: iš 11 dešimtokų 8 pasirinko tęsti  mokslus gimnazijoje, o 3 – ne.

Regis, tai – labai asmeninis žmonių pasirinkimas, tačiau savivaldybei mažas mokinių skaičius klasėse – finansinė našta, nes sukomplektuotas nepilnas klases turi finansuoti iš savo biudžeto.

Direktorius kalbėjo, kad ne visi mokiniai geba tęsti mokslus gimnazijoje. Silpniau besimokančiųjų pasirinkimas – profesinis mokslas ar darbinė veikla. Kai kurie išvyksta dirbti į užsienį, kai kas išsikelia į kitus miestus. Kažką pakeisti ar atvilioti vaikus į Taujėnus iš miesto būtų labai sudėtinga užduotis...

D.Kaplūnas taip pat sulaukė klausimų dėl planuojamų veiklų „Šilo“ progimnazijoje. Žadėjo tęsti šios įstaigos nubrėžtas gaires. Sulaukė ir pastabos, esą metė Taujėnų gimnaziją dėl mažėjančio mokinių skaičiaus. Tikino, kad būta kitos priežasties – į pabaigą einanti jo, kaip vadovo, kadencija.

Išsakyti nuogąstavimai dėl priešmokyklinukų maitinimo, tačiau į pagalbą kolegai stojęs pareigas paliekantis mokyklos vadovas Leonas Žuklys pabarė, kam politikai užsipuola jauną žmogų, ir patikino, kad nevalgę vaikai tikrai neliks ir jokių problemų nekils.

Posėdyje pats L. Žuklys buvo apdovanotas padėka už ilgametį atsidavusį darbą ir gražiai išlydėtas.

Rajono meras R. Janickas jam linkėjo ir toliau likti aktyviu bendruomenės nariu.

Po 31 metų vadovaujamo darbo su mokykla atsisveikindamas L. Žuklys pasakė gražią kalbą – pasidžiaugė tarp savivaldybės tarybos narių matantis ir savo buvusių mokinių, ir jų tėvų, ir net mokinio senelį. Džiaugėsi mokinių pasiekimais, prie mokyklos sukurta žaluma ir šmaikštavo, kad ateis pasirinkti obuolių iš prie mokyklos pasodinto sodo. 

Pareigybių aprašymai

Pradėjus dirbti paskirtiems naujiems savivaldybės administracijos vadovams, patvirtinti jų pareigybių aprašymai.

Administracijos direktoriaus ir pavaduotojo pareigybių aprašymai parengti vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnyje nustatytais reikalavimais ir pavestomis vykdyti funkcijomis, taip pat aptarus kuruojamas veiklos sritis.

Perves lėšas

Savivaldybės tarybos pritarimo reikėjo leisti Ukmergės kultūros centrui gautos paramos lėšas – 120 Eur – ir Ukmergės kraštotyros muziejui gautos paramos lėšas – 910 Eur – pervesti į rajono savivaldybės kultūros rėmimo fondo sąskaitą.

Lėšos bus skirtos Prezidento Antano Smetonos skulptūros aplinkos sutvarkymo darbams apmokėti.

Savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Lolita Gerulskienė sakė, kad tai paskutiniai pinigai, likę iš aukotų per dvejus pastaruosius metus.

Pritarta skirti lėšų

Tarybai pritarus skirta lėšų iš rajono biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti šiais mokslo metais: kai klasėje yra 1–4 mokiniai – 0,67 sąlyginio klasės skaičiaus, kai klasėje yra 5–7 mokiniai – 0,5 sąlyginio klasės skaičiaus.

Savivaldybės tarybos įsipareigojimas finansuoti papildomą sąlyginį klasių skaičių reikalingas, siekiant gauti dalį mokymo lėšų iš valstybės biudžeto finansuoti klasėms, kuriose mokinių skaičius mažesnis už nustatytąjį.

Planuojamas lėšų poreikis – 10 278 Eur.

Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas pažymėjo, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia, jog toliau finansuos mažas klases, nors prieš tai buvo įpareigojusi savivaldybes prisidėti prie mažų mokyklų išlaikymo.

Pasak vedėjo, artėjant naujiems mokslo metams nebuvo pilni klasių komplektai Taujėnų ir Siesikų gimnazijų 11 ir 12 klasėse. Vykdyta aktyvi mokinių paieška, pasitelkiant net Užimtumo tarnybą.

V.Kalinas patikino, kad Siesikų gimnazijos gimnazines klases vos ne vos pavyko užpildyti, o Taujėnuose problema išlieka – mokinių trūksta.

Frakcijos „Tavo Ukmergė“ seniūnas Andrius Kalesnikas priekaištavo, kad prieš tai buvo aiškinta, jog savivaldybės prisidėjimo nereiks ir tik likus kelioms savaitėms iki rugsėjo paaiškėjo priešingai. Mano, kad spręsti, kaip užpildyti klases, buvo laiko – visa vasara.

Meras pažymėjo neleidęs įvesti chaoso likus pusantros savaitės iki mokslo metų pradžios. Esą sprendimai dėl mokyklų ateities turi būti ryžtingi, bet atsakingi. 

Kokia ateitis laukia šių gimnazijų, kokiu statusu išliks šios bei kitos rajono ugdymo įstaigos, aiškinsis Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupė.

Patikslintas skaičius

Tarybos sprendimu patikslintas rajono bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičius ir mokinių skaičius klasėse.

Planuojama, kad šiais mokslo metais rajono mokyklose mokysis 3 519 mokinių: 1–4 klasėse – 36 mokiniais mažiau, 5–10 klasėse – 85 mokiniais daugiau, 11–12 klasėse – 34 mokiniais mažiau nei pernai.

Rajono savivaldybės įstaigose ugdomi 283 priešmokyklinio amžiaus vaikai. Mokytis pirmoje klasėje prašymus pateikė 292 būsimų pirmokų tėvai.

Paskaičiuota, kad 8 proc. praėjusių mokslo metų aštuntos ir 23 proc. dešimtos klasės mokinių nepasirinko Ukmergės rajono savivaldybės pavaldumo mokyklų.

Vaikų padaugėjo

Savivaldybės kasmet privalo nustatyti priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse, o iki rugsėjo jį patikslinti.

Kovo mėnesį šis skaičius buvo patvirtintas, tačiau situacija pasikeitė priėmus sprendimą perkelti iš lopšelių-darželių ,,Eglutė“ ir ,,Buratinas“ priešmokyklinio ugdymo grupes į ,,Šilo“ progimnaziją bei Užupio pagrindinę mokyklą.

Be to, atsirado daugiau tėvų, pageidaujančių ugdyti vaikus pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Todėl penkiais padaugėjo vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Vėl padidino

Patikslintas rajono švietimo įstaigų didžiausias leistinas pareigybių skaičius.

Birželį buvo sumažintas Senamiesčio pagrindinės mokyklos pareigybių skaičius nuo 72,76 iki 70,32.

Sprendimas tada priimtas atsižvelgiant į planuotą mažesnį vaikų skaičių Laičių pradinio ugdymo skyriuje – numatyta komplektuoti vieną mišraus amžiaus grupę ir sumažinti priešmokyklinio ugdymo pedagogo bei mokytojo padėjėjo pareigybes.

Tačiau vasarą į šį skyrių papildomai užregistruoti 5 vaikai, tad dabar nutarta steigti dvi grupes ir sugrąžinti mokykloje buvusį didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 72,76.

Pakeisti nuostatai

Pakeisti Ukmergės „Šilo“ progimnazijos ir Užupio pagrindinės mokyklos nuostatai. To prireikė, nes šiose įstaigose nuo rugsėjo pradės veikti priešmokyklinio ugdymo grupės. Švietimo įstaigų nuostatuose turi būti nurodyta, kad jose vykdomos priešmokyklinio ugdymo programos.

Gauta įranga

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ bei Kultūros ministerijos investicijų projektą „Bibliotekų modernizavimas 2018 m.“.

Įgyvendinant projektus Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai skirta įvairios jos veiklai reikalingos kompiuterinės ir kitos įrangos, kurios bendra vertė – 45 479 Eur.

Šis turtas perimtas savivaldybės tarybos sprendimu.

Statinius nugriaus

Rekonstruojamoje Vasario 16-osios gatvėje liks mažiau statinių. Vykdomo projekto metu bus nugriauti savivaldybei priklausantys garažai ir sandėlis, o teritorija toje vietoje sutvarkyta.

Savivaldybei priklausantys sandėlis ir garažai yra avarinės būklės, seni ir nereikalingi. Nutarta šį turtą pripažinti netinkamu naudoti ir jį nurašyti.

Pakeistas sąrašas

Savivaldybės taryba patvirtino Patalpų, priskiriamų tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondui, sąrašą.

Iš jo išbraukti trys būstai, esantys Vilniaus gatvės 87 name. Jie bus įrašyti į Socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.

Patvirtinta programa

Patvirtina Ukmergės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019–2023 metų veiklos programa. Ją pristatė kontrolės komiteto pirmininkas Arūnas Dudėnas.

Apie vizitus

Mūsų rajono savivaldybės delegacijos liepos mėnesį viešėjo keturiuose užsienio šalių miestuose. Posėdyje keliautojai trumpai pasidalino savo įspūdžiais.

Rajono meras R. Janickas papasakojo apie Žodino miestą Baltarusijoje, kur dalyvavo miesto šventės renginiuose. Kita kelionė, kurioje jis dalyvavo, – senas mūsų partneris Lyvani miestas Latvijoje.

Savivaldybės tarybos narys Arvydas Pėšina informavo apie vizitą į Baltarusijos Svisloč miestą. Pažymėjo, kad didžiausiu šventės akcentu tapo išvadavimo iš Vokietijos okupacijos jubiliejaus renginiai – ypatinga pagalba karo veteranams, gėlės prie paminklų, paradas.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Kęstutis Zinkevičius pasvarstė, kad gal mums nederėtų vykti į tokius Sovietų Sąjungos nuopelnus šlovinančią šventę.

A.Pėšina sakė, kad informacijoje apie vizito dienotvarkę nebuvo nurodyta, kur bus dedami akcentai. Rajono meras taip pat svarstė, kad Svisločius – mūsų miestas partneris, kartu rengiamas kultūrinis projektas, baltarusiai atvyksta į mūsų renginius.

Savivaldybės tarybos narys Vidmantas Krikštaponis trumpai pristatė vizitą Rusijos pajūrio mieste Pionerske. Pažymėjo, kad ir ten neapsieita be tarybinės dvasios demonstravimo.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų