Lietuvos politikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Šalia Žir­na­jų eže­ro, Žuk­lių kai­me, ne­tru­kus pra­dės veik­ti pir­mo­ji Uk­mer­gės ra­jo­ne sau­lės ener­gi­jos elek­tri­nė. 30 kW ga­lios elek­tri­nę su­mon­ta­vo į nau­jus veik­los van­de­nis ne­rian­tys UAB „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“ spe­cia­lis­tai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Verslininko Valdo Petronio sodyboje – pirmoji rajone saulės elektrinė.

Ko­vo 16-ąją mi­ni­me Knyg­ne­šio die­ną.  XIX am­žiaus Lie­tu­vos is­to­ri­jos fe­no­me­nu va­di­na­ma knyg­ne­šys­tė pa­dė­jo pa­ma­tus vals­ty­bės ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mui 1918-ai­siais. Ka­dai­se ša­lį slap­ta pa­siek­da­vo už­sie­ny­je spaus­din­tos kny­gos. Tuo me­tu šian­dien daug jų iš Lie­tu­vos iš­ke­liau­ja sve­tur gy­ve­nan­tiems tau­tie­čiams.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Pa­sak kny­gy­no va­do­vės Ge­nės Pu­kie­nės, ypač daug nu­per­ka­ma vai­kams skir­tos li­te­ra­tū­ros.

AB Ry­tų skirs­to­mie­ji tin­klai šie­met dėl ne­pa­lan­kių oro są­ly­gų pa­ti­ria ypač di­de­lių nuos­to­lių. Ne­ma­žai rū­pes­čių ben­dro­vei ke­lia ir elek­tros ener­gi­jos bei įvai­rių įren­gi­nių va­gys­tės. Jos gu­la ir ant var­to­to­jų pe­čių – pa­tir­da­ma nuos­to­lius ben­dro­vė di­di­na elek­tros ener­gi­jos kai­nas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Vaidotės Griškevičiūtės nuotr. Elektros pastotės „traukia“ ilgapirščius.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si vie­nos dau­gia­bu­čių ben­dri­jos pir­mi­nin­kė pri­mi­nė įsi­se­nė­ju­sią pro­ble­mą gy­ven­to­jams ak­tu­a­lia  šil­dy­mo te­ma. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad tuo­met, kai ši­lu­mos ūkis dar bu­vo iš­nuo­mo­tas „Mies­to ener­gi­jai“, ši įmo­nė dau­gia­bu­čiuo­se įren­gė ši­lu­mi­nius maz­gus. Kad įreng­tas cir­ku­lia­ci­nis siur­blys veik­tų, rei­ka­lin­gas elek­tros tie­ki­mas. De­ja, už su­var­to­tą elek­trą da­bar mo­ka patys gy­ven­to­jai.

Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius informuoja, kad po spalio 6-osios naktį siautusio itin stipraus vėjo elektros energijos tiekimas apie 12 val. buvo atstatytas 30 tūkst. elektros energijos vartotojų. Elektros energijos tiekimą liko atstatyti maždaug 110 tūkst. vartotojų.  Didelį vartotojų be elektros energijos skaičių lemią pažeistos aukštos ir vidutinės įtampos linijos, daugiausia pažeidimų užfiksuota Utenos, Panevėžio ir Kauno regionuose.

Nuo ba­lan­džio 1 die­nos ša­ly­je įsi­ga­lio­ja nau­ja ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mo tvar­ka: po­pie­ri­nius pa­žy­mė­ji­mus pa­keis elek­tro­ni­niai. Ta­čiau Uk­mer­gės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos kol kas tam ne­pa­si­ruo­šu­sios.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai eilių poliklinikose nesumažins.

 

Prenumeruojant laikraščio elektroninę versiją reikia padaryti banko pavedimą, pervedant pinigus už prenumeratą į redakcijos sąskaitą: UAB „Ukmergės žinios“, kodas 183121372, sąskaitos Nr. LT757300010002602283, Swedbank, AB

Būtina pavedime nurodyti tikslų laikraščio pristatymo adresą ir prenumeratoriaus kontaktinį telefoną!

{jcomments off}

 

Šią va­sa­rą mi­nė­jo­me liūd­ną su­kak­tį – su­ėjo me­tai, kai Lie­tu­vo­je vie­šai pra­dė­ta kal­bė­ti apie eko­no­mi­nę kri­zę. Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo va­do­vas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ma­no, kad sun­kme­tis dug­no dar ne­pa­sie­kė, o pra­gied­ru­lių eko­no­mi­nė­je pa­dan­gė­je ne­ma­ty­ti.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Tau­py­da­mi ver­sli­nin­kai pir­miau­sia nu­rė­žia nuo tos sri­ties, ku­ri at­ro­do ma­žiau­siai skaus­min­ga – tai mo­ky­mai, se­mi­na­rai, įmo­nės re­kla­ma.

 

 

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo va­do­vas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Eko­lo­giš­ka so­di­nin­kys­tė – la­bai bran­gus ver­slas. Ja už­si­i­man­tys ūki­nin­kai ža­da per­ei­ti prie che­mi­jos pa­grin­du au­gi­na­mos pro­duk­ci­jos.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nau­juo­sius moks­lo me­tus ra­gi­na pra­dė­ti sau­giai. Jau­nų­jų eis­mo da­ly­vių sau­gu­mui jie skirs ypa­tin­gą dė­me­sį.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas skel­bia, jog rug­sė­jo 1–7 die­no­mis bus su­stip­rin­tas po­li­ci­jos bu­dė­ji­mas prie mo­ky­mo, ug­dy­mo įstai­gų.

 

Uk­mer­gės r. PK ar­chy­vo nuotr. Pa­rei­gū­nai skirs ypa­tin­gą dė­me­sį jau­nie­siems eis­mo da­ly­viams.

Puslapis 1423 iš 1449

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų