Lietuvos politikos naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

AB „Panevėžio keliai“ ir UAB „Eurovia Lietuva“, vadovaujantis šių metų liepos 14 d. sutartimi su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, pradėjo vykdyti projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelių rekonstrukcija. Sutartis Nr. 3“ darbus.

AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ ir AB „Eu­ro­via Lie­tu­va“ jau vyk­do pro­jek­to „Vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lių re­konst­ruk­ci­ja. Su­tar­tis Nr. 3“ dar­bus. Dar­bai vyk­do­mi vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lio Ukmergė–Molėtai ruo­žuo­se nuo 2,43 iki 12,85 km ir nuo 12,85 iki 19,10 km.

Uk­mer­gė ne­tu­ri nė vie­no ofi­cia­laus pa­plū­di­mio, įreng­to pa­gal hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mus. Tam kol kas trūks­ta lė­šų. Tie­sa, van­dens ko­ky­bė pa­grin­di­nė­se mau­dyk­lo­se tik­ri­na­ma ir kol kas pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Vai­da Puo­džiū­nie­nė pa­sa­ko­jo...

Jau 44-ąjį kar­tą į ne­įga­lių­jų Me­ka va­di­na­mą Ta­lač­ko­nių kai­mą Pa­sva­lio ra­jo­ne iš vi­sos Lie­tu­vos su­va­žiuo­ja per tūks­tan­tį ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių. Vi­dur­va­sa­ry­je vyks­tan­čios vie­nin­te­lės to­kios vi­sus li­ki­mo bi­čiu­lius vie­ni­jan­čios šven­tės sten­gė­si ne­pra­leis­ti nie­kas.

Kad per atos­to­gas mo­ki­niai ne­nu­obo­džiau­tų, mo­kyk­los ren­gia bent ke­lių die­nų sto­vyk­las. Tė­vai no­rė­tų, kad vai­kai bū­tų už­im­ti ge­ro­kai il­ges­nį lai­ką. Ta­čiau sto­vyk­lų truk­mė pri­klau­so nuo sa­vi­val­dy­bės joms ski­ria­mų lė­šų. Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja In­gri­da Krikš­ta­po­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog ra­jo­ne or­ga­ni­zuo­ja­mos die­ni­nės ir sta­cio­na­rios sto­vyk­los.

Asta KROGERTIENĖ

 

Policijos komisariato atstovė spaudai

 

Vilniaus apskrities VPK Ukmergės rajono policija atkreipia gyventojų dėmesį, jog pastaruoju metu padaugėjo internetinių sukčiavimų. Interneto paslaugomis besinaudojantys gyventojai turėtų būti budrūs ir nepasitikėti užsimezgusiomis pažintimis.

Šiemet rajono policijos komisariate užregistruotos trys nusikalstamos veikos, kai asmenys nukentėjo dėl savo patiklumo naudodamiesi internetu. Kovo pradžioje Ukmergės miesto gyventojas per tinklapį www.friendsclub.lt susipažino su vyriškiu. Įgijęs pasitikėjimą „internetinis draugas“ pasiūlė darbo neturinčiam ukmergiškiui užsidirbti ir paprašė padiktuoti internetinės bankininkystės duomenis. Patikino, kad pasinaudos jo sąskaita, atliks pinigų pervedimą ir už tai jam paliks 200 litų. Kitą dieną ukmergiškis patikrino banko sąskaitą ir sužinojo, kad jo vardu paimta 750 Lt SMS Credit paskola.

Dar du asmenys į Ukmergės rajono policijos komisariatą kreipėsi dėl apgavysčių, užsimezgusių internetinėje erdvėje. Abu atvejai analogiški: vyriškiai ieškojo pirkti automobilių, sužinoję kad jie pargabenti iš užsienio į nurodytas sąskaitas pervedė užstatus, tačiau sutartą dieną mašinų nesulaukė, o prisiskambinti pardavėjams nebepavyko. Vienas automobilį pirkti ketinęs asmuo prarado 700, kitas – 1035 litų.

Kriminalinės policijos skyriaus viršininkė Inga Malinauskienė sako, jog gyventojai, naudodamiesi internetu, turėtų būti labai atidūs. „Sukčiai, įgiję pasitikėjimą, iš aukos paprastai paprašo asmens duomenų, pavyzdžiui, banko sąskaitos numerio, kodų. Niekam neduokite jokių savo duomenų. Neperveskite jokiems nepažįstamiems asmenims už daikto, kurio pats net neesate matęs. Atminkite, jog kiekvienas asmuo, su kuriuo susipažįstate internete, gali būti apsimetėlis, turintis piktų kėslų“, – perspėja pareigūnė.

Lietuvoje trečiadienį pradedamos kelios lėšų rinkimo akcijos žemės drebėjimo ir cunamio nuniokotos Japonijos žmonėms. Prie visuomeninės organizacijos (VO) "Gelbėkit vaikus" rengiamos akcijos, kuria kviečiama aukoti Japonijos vaikams, galima prisidėti iki balandžio 14-osios.

Skambinant ar siunčiant trumpąsias žinutes telefono numeriu 1416 bus galima paaukoti du litus, numeriu 1417 - penkis litus.

Tarptautinė organizacija "Gelbėkit vaikus" (Save the Children) nukentėjusiesiems jau skyrė 5 mln. JAV dolerių.

Svarbiausi "Gelbėkit vaikus" uždaviniai - paramos nukentėjusiems vaikams logistika, vaikams draugiškų erdvių įkūrimas Mijagio, Fukušimos, Ivatės ir Ibarakio prefektūrose, darbas su vietos bendruomenėmis, mokant ir konsultuojant savanorius dėl psichologinės pagalbos vaikams suteikimo, streso valdymo ir artimųjų netekties skausmo, taip pat bendradarbiavimas su paramos agentūromis, siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą.

Lėšų rinkimo akciją, kuria siekiama padėti nukentėjusiesiems, paskelbė ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

Iki balandžio 14 dienos žmonės kviečiami pervesti pinigų į draugijos sąskaitas trijuose bankuose: "SEB banke", "Swedbank" ir "DnB NORD". Šios sąskaitos skelbiamos draugijos puslapyje redcross.lt.

Aukoti taip pat galima trumpaisiais numeriais 1891 (5 litai) ir 1892 (10 litų).

Ketvirtadienį ir penktadienį vyksiančios interneto tendencijų konferencijos "Login 2011" metu Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos savanoriai aukas rinks iš renginio dalyvių. Anot draugijos, Šiaulių rajone iniciatyvos padėti renkat lėšas ėmėsi Japonijos entuziastų klubas "Yorokonde".

Devynių balų stiprumo žemės drebėjimas, sukėlęs galingą cunamį, ištiko Japoniją kovo 11 dieną.

Stichijos pažeistoje Fukušimos Daijiči (Fukušimos 1-ojoje) atominėje elektrinėje įvyko keli sprogimai.

Naujausiais duomenimis, Japonijoje per žemės drebėjimą ir cunamį žuvo per 3300 žmonių, tačiau manoma, kad stichinės nelaimės aukų skaičius gali siekti ne mažiau kaip 10 tūkstančių. Keli tūkstančiai žmonių yra dingę be žinios.

Organizacijos "Gelbėkit vaikus" duomenimis, tarp visų nukentėjusiųjų yra daugiau nei 100 tūkst. vaikų.

 

BNS inf.

Kul­tū­ros mi­nist­ras Arū­nas Ge­lū­nas pa­tvir­ti­no Uk­mer­gės se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jos ir ap­sau­gos zo­nos ri­bų spe­cia­lų­jį pla­ną.

Ap­sau­gos zo­na – tai te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je pa­si­kei­ti­mai ga­li­mi, bet ją for­muo­ti rei­kia taip, kad ji tar­nau­tų reikš­min­giau­sio Uk­mer­gės se­na­mies­čio rai­dos lai­ko­tar­pio – iki XIX a. pa­bai­gos – iš­sau­go­ji­mui.

Spe­cia­lu­sis Uk­mer­gės se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jos ir ap­sau­gos zo­nos ri­bos pla­nas pra­dė­tas reng­ti 2008-ai­siais. Jį or­ga­ni­za­vo Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas, o ren­gė vals­ty­bės įmo­nė „Lie­tu­vos pa­min­klai“. Pro­jek­to va­do­vė – Ire­na Sta­niū­nie­nė, ar­chi­tek­tas – Da­rius Bag­do­na­vi­čius. Ri­bų pla­nas kai­na­vo 120 tūks­tan­čių li­tų.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Patvirtintas Uk­mer­gės se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jos ir ap­sau­gos zo­nos ri­bų spe­cia­lusis pla­nas.

Vasario 27-ąją - rinkimai į savivaldybės tarybą. Rinkimuose dalyvaujantys Naujosios sąjungos (socialliberalų) partijos nariai atsako į portalo skaitytojų užduotus klausimus. Išvardinkite ką gero padarėte, kokius veiksmus užblokavote, kad geriau būtų ukmergiškiams, ar po metų pasiruošę padėti mandatus, jei nesiseks įgyvendinti savo pažadų?

Gintaras Plevokas (rajono tarybos narys): 2007-2011 metų taryboje, koalicijoje su kitomis partijomis, dirbo du Naujosios sąjungos atstovai. Prieš rinkimus buvome įsipareigoję atlikti tam tikrus darbus ir mes juos įvykdėme. Siūlėme peržiūrėti sutartį tarp šilumos tiekėjų ir savivaldybės, derėtis dėl šilumos kainos sumažinimo. Nesusitarus - ieškoti teisinių būdų nutraukti sutartį ir savivaldybei perimti šilumos tiekimą į savo rankas. Tai buvo pradėta daryti. Siūlėme renovuoti PSPC ambulatorijas ir medicinos punktus, gerinti greitosios medicinos pagalbos materialinę bazę.

Ambulatorijos ir medicinos punktai sutvarkyti, įsigyti nauji greitosios pagalbos automobiliai. Siūlėme geriau kontroliuoti ugdymo įstaigų vaikų maitinimą. Sudaryta komisija kuri kontroliuoja sutarties (su maitinimo tiekėju) vykdymą, o ikimokyklinėse įstaigose maistas ruošiamas pačių įstaigų jėgomis. Siūlėme plėsti ir modernizuoti miesto ir gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklus, užtikrinti geriamo vandens kokybę. Tai pradėta vykdyti. Siūlėme modernizuoti kaimo apšvietimo tinklus. Jie sutvarkyti.

Remdami vietos veiklos grupes skatinome lėšų pritraukimą iš ES fondų, siekiant skatinti ir remti kaimo bendruomenių plėtrą, ekologinę žemdirbystę, kaimo amatų vystymą. Tai tik keli pavyzdžiai.

Partijos šūkis yra „Kviečiame keisti“. Ukmergės valdžios daugumoje esate daugiau kaip dešimt metų (partija), tad kyla klausimas kodėl manote, kad reikia keisti Ukmergę?

Stasys Barauskas (partijos Ukmergės skyriaus pirmininkas): Nereikėtų pažodžiui suprasti. Keisdami ją, turėtume daugiau veiksmų derinti su visuomene, kad valdžia priimtų žmogų kaip sau lygų. Kad žmogui, į savivaldybę atėjus su savo klausimais, neiškiltų dar daugiau problemų, jos būtų normaliai išsprendžiamos. 

Jūsų partijos atstovas vadovavo Kontrolės komitetui. Ką konkretaus kontrolės komitetas nuveikė? Kokias savivaldybės negeroves atskleidė?

G. Plevokas: Kontrolės komiteto veikla buvo organizuota vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymo nustatytais įgaliojimais, pagal savivaldybės tarybos patvirtinta veiklos programą.

Pagrindinė mūsų veikla buvo analizuoti savivaldybės Kontrolierės darbo planus, analizuoti jos ataskaitą, ieškoti negerovių ir savivaldybės administracijai teikti pasiūlymus kaip tas negeroves šalinti. Komiteto posėdžiai dažniausiai vykdavo kartą per mėnesį. Atskleidėm nemažai negerovių. Buvo sprendžiamos UAB „Būtų ūkis“ problemos, medžiaga perduota prokuratūrai. Atliktas ligoninės auditas. Tai tik du pavyzdžiai. Manau, kad mes su savo darbu susitvarkėm. Kiekvienas rajono tarybos narys, ar gyventojas gali su savo klausimais kreiptis į komitetą ir jie yra nagrinėjami.

Ar Jūsų partija pritaria mero vykdomai politikai? Jūsų nuomonė apie daugiabučius namus administruojančią įmonę UAB „Ukmergės butų ūkis“?

S. Barauskas: Mero vykdomai politikai pritariam dalinai. Meras vadovauja tarybai ir visus sprendimus priima taryba. Todėl negalima sakyti, kad tai konkrečiai mero vykdoma politika. Jis teikia pasiūlymus, o balsuoja taryba. Daugiabučiai turėtų pasirinkti ne vieną kažkurią administruojančią įmonę, kad nebūtų monopolio.

G. Plevokas: Administracijos darbuotojai sprendžia klausimus ir teikia tvirtinti tarybai. Tarybos nariai komitetuose svarsto klausimus ir tvirtina tarybos posėdžiuose. O meras vadovauja tarybai.

Kokiu veiksmų imsitės dėl konflikto su UAB „Miesto energija“?

Arvydas Pėšina: Veiksmų imtis negalima, kol konflikto aplinkybės svarstomos teismuose. Ir kol jie nesibaigė, mes nieko negalime daryti. Reikia laukti kol teismai priims sprendimus.

O kaip Jūs būtumėte pasielgę jeigu būtumėte vadovavę rajonui? Ar pritariate buvusiems savivaldybės veiksmams?

A. Pėšina: Mes savo programoje buvome numatę, kad reikia peržiūrėti sutartį tarp šilumos tiekėjo ir savivaldybės. Pasitelkus šilumos vartotojus atstovaujančias visuomenines organizacijas, derėtis su šilumos tiekėju dėl kainos sumažinimo. Nesutarus, ieškoti teisinių būdų nutraukti sutartį ir savivaldybei perimti šilumos tiekimą į savo rankas. Bet kokiu atveju mes būtume ieškoję teisinių problemos sprendimo būtų.

Kaip spręsite atliekų surinkimo mokesčio klausimą? Dėl paties mokesčio neprieštarauju, tačiau manau jis neteisingai skaičiuojamas. Ar Jūsų manymu viskas yra gerai ir nieko keisti nereikia? Kaip manote, ar savivaldybės administracija rinkliavai pasiruošė?

S. Barauskas: Pasakysiu kaip eilinis žmogus – šiuo metu man mokestis sumažėjo. Aišku, pradžioje projektas nebuvo iki galo atidirbtas. Reikėtų spręsti problemas su įmonėmis. Gal jos turėtų mokėti ne pagal plotą, o pagal veiklą. Rinkliavai buvo pasiruošta nepilnai.

Kokia Jūsų partijos nuomonė dėl garsiojo dviračio tako prie Šventosios upės, taip pat A.Smetonos dvaro? Ar pritariate tiems projektams ar turite savų idėjų? Kokia nuomonė dėl Kauno ir Vienuolyno gatvių sutvarkymo?

A. Pėšina: Dviračių takas prie Šventosios upės dabar įgauna šiek tiek kitokią prasmę. Nes jis patenka į teritoriją, kuriai paskelbtas konkursas dėl piliakalnio ir teritorijos aplink jį, sutvarkymo. Tada, kai projektas bus parengtas, bus galima apręsti apie tako likimą. Dėl A. Smetonos dvaro, galima pasakyti tiek –  paruoštas projektas susilaukė kritikos ir neveltui. Galbūt projektą būtų galima tobulinti, tik reiktų išsiaiškinti visuomenės nuomonę ir pasiūlymus. Dėl gatvių, tai ne tik mūsų, bet ir architektų nuomone miesto centras buvo tvarkomas neturint bendro plano. Todėl aikštė prie bažnyčios atrodo vienaip, Vienuolyno gatvė - kitaip. Jos abi tarpusavyje nedera. Planuojama tvarkyti Kęstučio aikštę. Gali atsitikti taip, kad ir ji nederės. Reikia skelbti konkursus, kuriuose dalyvaujantys architektai parengtų gerus projektus. Negalima konkursų daryti per dvi savaites, nes tai mažas laiko tarpas parengti kokybišką projektą.

Kokių minčių turite dėl karinio miestelio, pietinio miesto apvažiavimo ir dėl „Draugystės“ kino teatro. Juk negerai, kad toks pastatas tokioje vietoja nyksta.

A. Pėšina: Šie projektai jau parengti. Reikia dėti visas pastangas, kad jie būtų įgyvendinti. Nes palikti tuščią karinio miestelio teritoriją būtų neprotinga. Įgyvendinus šį projektą, karinio miestelio teritorija būtų turistų traukos zona, kas būtų labai naudinga miestui. Dėl pietinio miesto apvažiavimo – projektą reikia paremti. Dėl „Draugystės“ kino teatro - projektas reikalingas, nes jei nieko nedarysim, kino teatras paprasčiausiai vieną dieną gali sugriūti.

Ką manote apie UAB „Autobusų parkas“ paslaugas ir kainas?

Vaida Mikelytė: Tai labai senas autobusų parkas, važinėja dideli autobusai. Jų eksploatacinės sąnaudos labai didelės. Jie dažnai genda, kuro kainos kyla. To pasekoje vieno kilometro įkainis – didžiulis. Siūlytume atnaujinti autobusų parką, įsigyjant mažiau vietų turinčius autobusus. Palaikysime visas iniciatyvas šiai problemai spręsti. Miesto autobusai neša pelną, kaimo – nuostolį. Šią problemą reikėtų spręsti peržiūrint maršrutus.

Miesto ir kaimo keliai šia žiemą sunkiai pravažiuojami. Kaip turėtu buti sprendžiama ši problema?

Arūnas Rimkus: Šią žiemą daug snigo ir pustė. Jeigu Ukmergę mes lyginsime su kitais rajonais, kaimo keliai buvo nuvalyti ir prižiūrimi pakankamai. Gal kažkur reiktų įdėti daugiau pastangų.

Jūs esate Švietimo darbuotojų profsąjungos rajono susivienijimo pirmininkas. Kokia švietimo padėtis rajone? Kaip valdžia sprendžia švietimo problemas rajone?

A. Rimkus: Kadangi atstovauju rajono švietimo darbuotojų profesinę sąjungą, galiu pasakyti, kad rajone keletą paskutinių metų atsižvelgiama, kad rajone yra švietimo profsąjunga, atsižvelgiama į kai kuriuos švietimo darbuotojų reikalavimus ar pageidavimus. Po truputi mes parodėme, kad esame ir dirbame. Todėl santykiai su savivaldybe pagerėjo, nors kartais būdavo ir aštrių klausimų. Tačiau kartu ieškodavome kompromisų. Manome, kad ateityje dar labiau stiprinsime darbą su savivaldybe, kad daugiau klausimų teigiamai būti sprendžiami švietimo darbuotojų naudai. Šiandien švietimo įstaigose ko gero labiausiai nuskriausti techninio personalo darbuotojai, kaimo mokyklų ir darželių pedagogai, kuriems už važinėjimą iš miesto kelionės nėra apmokamos. O atlyginimai mokami pagal mažiausius koeficientus. Todėl reikia koeficientus atstatyti į pradinę padėtį. Kad visi pedagogai už savo darbą būtu vertinami vienodai.

Kokia Jūsų nuomonė apie K. Grinių - signatarą ir jo visur išsakomus komentarus, ypač apie šilumos ūkio problemas? Kokia Jūsų nuomonė apie daugiabučių namų renovaciją? Ar verta gyventojams renovuoti namus?

Rimantas Paliulis: Kiekvienas žmogus gali turėti savo nuomonę įvairiais klausimais ir apie jų sprendimo būdus.  Šilumos ūkio sprendimai šiuo metu yra persikėlę į teismus. Ir jie pasakys, kas yra teisus ir neteisus. Pirmas šilumos kainų šuolis įvyko 2006 metais. Tada buvo sudaryta seimo komisija, kuri tyrė šilumos kainas. Tas pats kartojasi šiais metais. Dar 2006 metais seimo komisija nurodė, kad šiluma brangsta dėl brangstančio kuro, daug šilumos vartojančių namų ir mažo atsinaujinančio kuro vartojimo šilumos gamyboje. Šios problemos liko iki šių dienų. Šilumos tiekėjai aiškina, kad yra kiauri namai ir brangsta kuras. Ukmergėje nėra pilnai renovuoto nė vieno namo. Seimo Audito komitetas 2006 metais nustatė, kad per metus mieste atnaujinus visus daugiabučius namus ir šilumos suvartojimą sumažinus 50 procentų, šilumos kaina gyventojams pagal galiojančią metodiką padidėtų 20 – 30 procentų. Reiškia daugiabučių namų renovavimas turi tiek teigiamų, tiek neigiamų pasekmių. Palaipsniui atnaujinat namus taip neatsitiks - kaina kils lėtesniais tempais. Yra šilumos ūkio specialusis planas. Pagal jį nė vienas daugiabutis negali atsijungti nuo centralizuoto šildymo. Mūsų nuomone jį reikėtų pakeisti. Kad daugiabutis namas, kuris palaipsniui atsinaujina ir ateityje suvartos mažiau šilumos, galėtų atsijungti nuo centralizuoto šildymo. Kas leistų sutaupyti 20 – 30 procentų kuro sąnaudų. Tai turėtų žymiai didesnį efektą ir gyventojai noriau modernizuotu namus. Mes sieksim peržiūrėti šilumos ūkio specialųjį planą.

S. Barauskas: Dėkojame visiems kurie pateikė klausimus ir visus rinkėjus kviečiame vasario 27 dieną balsuoti už Naująją sąjungą kurios numeris yra 64.

Puslapis 614 iš 796

lzukt.lt

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad šią vasarą karantinas baigsis?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų