Kareivių ginklai Deltuvoje nežvangės

Kas­me­ti­nį Del­tu­vos mū­šį pa­mė­gę žiū­ro­vai pran­cū­zų ir ru­sų kau­ty­nių ins­ce­ni­za­ci­jos šią va­sa­rą ne­iš­vys. Tarp­tau­ti­niu ta­pu­siam ren­gi­niui nė­ra pi­ni­gų. Mū­šį ren­gia­ma­si pa­mi­nė­ti ki­taip, tuo me­tu iš­si­il­gu­sie­ji ko­vų ru­de­nį kvie­čia­mi į Pa­bais­ką. Vil­kmer­gės var­du dar va­di­na­mą mū­šį li­gi šiol reng­da­vo Del­tu­vos se­niū­ni­ja, kul­tū­ros dar­buo­to­jai.

 Au­to­rės nuotr. Ar Del­tu­vos mū­šio fes­ti­va­lis taps is­to­ri­ja?


 Pa­grin­di­nis or­ga­ni­za­to­rius – Uk­mer­gės ka­ro is­to­ri­jos klu­bas „1-as LDK Di­džio­jo Et­mo­no pės­ti­nin­kų re­gi­men­tas“. Taip klu­bas pa­va­din­tas 1792–1794 m. Uk­mer­gė­je dis­lo­kuo­to šio ka­ri­nio pul­ko gar­bei.

Pa­sak klu­bo na­rio, sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo Ju­liaus Za­rec­ko, Del­tu­vos mū­šis „kai­nuo­ja“ apie 15 tūkst. li­tų. Tiek rei­kia su­ruoš­ti gy­vo­sios ka­ro is­to­ri­jos fes­ti­va­liu va­di­na­mą ren­gi­nį, pri­im­ti klu­bus iš ki­tų mies­tų ir ša­lių.

Il­gą lai­ką ren­gi­nį rė­mė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja – jos ski­ria­mos lė­šos pro­jek­tui su­da­ry­da­vo di­džiau­sią fi­nan­sa­vi­mo da­lį. Tarp rė­mė­jų – Kul­tū­ros ta­ry­ba, pri­si­dė­da­vo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. „Kas ge­ra­no­riš­kai pa­rem­da­vo pi­ni­gais, kas – daik­tais.

Mais­tas, pa­ra­kas, ke­lio­nės iš­lai­dos – tie pi­ni­gai ne­ina ne­rei­ka­lin­giems da­ly­kams“, – sa­ko jis.

Ly­gi­na – jei pa­čia­me pir­ma­me mū­šy­je su­lauk­ta apie 40 da­ly­vių, pas­ku­ti­niuo­siuo­se da­ly­vau­da­vo apie 200. At­vy­kė­liams – lat­viams, len­kams, bal­ta­ru­siams – ke­lio­nę or­ga­ni­za­to­riai fi­nan­suo­ja.

J. Za­rec­kas ap­gai­les­tau­ja, kad šie­met, pa­tei­kus pro­jek­tą, lė­šų mū­šiui ne­at­si­ra­do. „Gal Kul­tū­ros ta­ry­bos ko­kia stra­te­gi­ja pa­si­kei­tė, gal – pri­ori­te­tai ki­ti, – svars­to jis. – Pro­jek­tas tik­rai ne­bu­vo blo­ges­nis. Skau­du, kad šie­met mū­šio ne­bus – jį su­reng­ti bran­gu, pi­ni­gų mes ne­tu­rim, o sa­vi­val­dy­bė ir­gi ne­tu­ri.“

Vi­lia­si, jog ne­si­baigs

Pir­mo­ji šio mū­šio ins­ce­ni­za­ci­ja bu­vo su­reng­ta 1998 m. Iš pra­džių ren­gi­nys vyk­da­vo kas dve­jus me­tus, vė­liau – kas­met. Pa­šne­ko­vas skai­čiuo­ja, jog Del­tu­vos mū­šis vy­ko try­li­ka kar­tų. Vi­lia­si, kad tai – ne pa­bai­ga: „Gal ši­tas ne­įvy­ki­mas bus kaip pa­ska­ta sa­vi­val­dy­bei ati­džiau pa­žvelg­ti į iš­skir­ti­nį ne tik ra­jo­ne, bet ir ša­ly­je ren­gi­nį. Pa­na­šių bū­na, bet šis dėl ins­ce­ni­zuo­ja­mo lai­ko­tar­pio ir sa­vo ap­im­ti­mi yra uni­ka­lus. Gal at­si­ras koks fi­nan­sa­vi­mas – ti­kė­ki­mės, kad ne­lik­sim be mū­šio.“

Ar ne­pa­si­ge­do kvie­ti­mo į fes­ti­va­lį kas­met į jį at­vyks­tan­tys mi­nė­tų klu­bų na­riai? Anot J. Za­rec­ko, jiems šiuo me­tu – ki­ti rū­pes­čiai. Mat ruo­šia­si į šie­met mi­ni­mas Na­po­le­o­no Bo­na­par­to ka­riuo­me­nę su­triuš­ki­nu­sio Va­ter­lo mū­šio 200-ąsias me­ti­nes. Gar­sio­jo kar­ve­džio epo­chai skir­tuo­se ren­gi­niuo­se Pran­cū­zi­jo­je lau­kia­ma ka­ro is­to­ri­jos klu­bų iš vi­sos Eu­ro­pos.

Pa­mi­nės žy­giuo­da­mi

Uk­mer­giš­kiai ren­gia­si bent sim­bo­liš­kai pa­mi­nė­ti Del­tu­vos mū­šį. Tai da­rys, bir­že­lio 28 die­ną žy­giuo­da­mi kar­tu su ben­dra­min­čiais iš ki­tų klu­bų, pa­si­puo­šę au­ten­tiš­ko­mis pran­cū­zų ka­rei­vių uni­for­mo­mis. Žy­gį pra­dės Kau­ne, nuo Na­po­le­o­no kal­no, kur pran­cū­zų ka­riuo­me­nė ka­dais per­si­kė­lė per Ne­mu­ną.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, bū­tent šį per­si­kė­li­mą bei Del­tu­vos mū­šį is­to­ri­kai iš­ski­ria kaip svar­biau­sius 19 a. pr. Prancūzijos–Rusijos ka­ro mo­men­tus.

Žy­gei­viai ke­liaus prie Kau­no Ro­tu­šės, kur da­ly­vaus pa­mi­nė­ji­me, pas­kui – link Jo­na­vos ir pro Ja­ku­tiš­kius – į Del­tu­vą. „Čia di­des­nių iš­kil­mių ne­bus – su­si­rink­sim sa­vo ma­lo­nu­mui“, – sa­kė J. Za­rec­kas.

„Ka­riaus“ Pa­bais­ke

Del­tu­vos mū­šio aki­mir­kų pri­trū­ku­siems smal­suo­liams pa­ga­ny­ti akis bus ga­li­ma ki­to­se kau­ty­nė­se. Rug­sė­jo 5 d. į šven­tę kvie­čia Pa­bais­ko mies­te­lis, šie­met mi­nin­tis Pa­bais­ko-Šven­to­sios mū­šio 580-ies me­tų ju­bi­lie­jų. Ją or­ga­ni­zuo­ja Pa­bais­ko kraš­to ben­dra­min­čių klu­bas ir Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras, su­lau­kę fi­nan­sa­vi­mo sa­vo pa­teik­tiems pro­jek­tams.

Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Li­na Baub­lie­nė pa­sa­ko­jo, jog iš Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos gau­ta 2500 eu­rų. Kiek ma­žiau mi­nė­tam klu­bui sky­rė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Šven­tė, anot jos, vi­lios ne tik ka­rių ko­vo­mis, ama­ti­nin­kų mu­ge, bet ir nau­jo­vė­mis. Tarp jų – vi­du­ram­žių rung­ty­nės su viš­tų gau­dy­mo tur­ny­rais, bul­vių mai­šų, ko­pūs­tų mė­ty­mais. Bus ga­li­ma ap­si­lan­ky­ti kal­vė­je ir ste­bė­ti tik­rų tik­riau­sio kal­vio dar­bą.

„Pa­kei­sim ir šven­tės vie­tą – lei­si­mės į pa­unks­mę prie upe­lio, kur prie Pa­bais­ko baž­ny­čios la­bai gra­žiai su­tvar­ky­ta te­ri­to­ri­ja“, – sa­kė di­rek­to­rė.  

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų