Karš­čių ne­at­lai­ko net ke­liai

Lie­tu­vo­je ne­įpras­ti karš­čiai ali­na ne tik mū­sų svei­ka­tą. Nuo karš­čio su­minkš­tė­ju­sią ke­lio dan­gą min­ko sun­kias­vo­riai kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai, že­mės ūkio tech­ni­ka, pa­lik­da­mi juo­se vis gi­les­nes vė­žes.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Per karš­čius su­minkš­tė­jus as­fal­tui, de­for­muo­ja­si ke­lio dan­ga.


 

Nors pra­kai­ta­vi­mą lai­ko­me gy­vų bū­ty­bių sa­vy­be – pa­si­ro­do, „pra­kai­tu“ ap­si­pil­ti ga­li ir ke­liai.

VĮ „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ Uk­mer­gės ke­lių tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Zig­man­tas Kup­čins­kas aiš­ki­na, kad keis­tas žo­džių jun­gi­nys „ke­lias pra­kai­tuo­ja“ – įpras­tas ter­mi­nas iš ke­li­nin­kų žo­dy­no. Taip ke­li­nin­kai va­di­na vi­dur­die­nio karš­ty­je iš as­fal­to dan­gos pra­si­skver­bu­sius bi­tu­mo ar­ba, pa­pras­tai ta­riant, sma­los la­še­lius.

Su­bė­gu­si į že­mes­nes vie­tas, ke­lio įlin­ki­mus, sma­la net ga­li su­da­ry­ti klam­pias, sli­džias ba­lu­tes. Vai­ruo­to­jai to­kius ke­lio „siur­pri­zus“ pri­ly­gi­na sli­džiai žie­mos ke­lių dan­gai ir tei­gia, jog as­fal­to su­ki­bi­mo su ra­tais ly­gis to­kio­se vie­to­se pa­vo­jin­gai sil­pnas.

Be to, as­fal­to dan­ga nuo karš­čio ge­ro­kai ap­minkš­tė­ja. Su­minkš­tė­ju­sį as­fal­tą kaip teš­lą min­ko au­to­mo­bi­lių ra­tai. Ke­li­nin­kai ti­ki­na, kad gi­liau­sias „pė­das“ ke­ly­je pa­lie­ka sun­kias­vo­riai kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai bei į re­gio­ni­nius ke­lius iš­rie­dan­ti že­mės ūkio tech­ni­ka.

Jis pa­aiš­ki­no, kad ofi­cia­liai re­gio­ni­nių ke­lių būk­lė yra nu­sta­to­ma ne iš akies – ša­ly­je vei­kia eis­mo in­for­ma­ci­nė sis­te­ma. Ir mū­sų ra­jo­no re­gio­ni­nių ke­lių ša­li­ke­lė­se yra įreng­ta ke­le­tas eis­mo in­for­ma­ci­nių sto­te­lių. Jo­se spe­cia­lia įran­ga ste­bi­ma ke­lių būk­lė – nu­sta­to­mas sli­du­mo ly­gis, as­fal­to būk­lė, ma­tuo­ja­ma ke­lio dan­gos tem­pe­ra­tū­ra.

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ke­lio dan­gos ter­mo­met­rų stul­pe­liai daž­niau­siai ap­si­sto­ja ties 50 laips­nių pa­da­la.

„Ir taip nei ra­jo­ne, nei ša­ly­je dau­ge­liu ke­lių tik­rai ne­ga­li­me pa­si­gir­ti – jie lau­kia ne­su­lau­kia re­mon­to dėl lė­šų sto­kos. O sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių, ki­tos tech­ni­kos va­ži­nė­ji­mas jais per karš­čius – tai tik­rų tik­riau­sias ke­lių pri­bai­gi­mas“, – sa­ko Z. Kup­čins­kas.

Tei­gia, kad tai yra res­pub­li­ki­nio ly­gio pro­ble­ma – Lie­tu­vos ke­liai jau se­niai pra­šo­si Vy­riau­sy­bės spren­di­mo už­draus­ti per karš­čius jais dar­dė­ti sun­kias­vo­riams au­to­mo­bi­liams.

To­kia tvar­ka ga­lio­ja kai ku­rio­se Eu­ro­pos ša­ly­se, pa­vyz­džiui, kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je. Čia kro­vi­ni­nių sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių ju­dė­ji­mas as­fal­tuo­tais ke­liais per vi­dur­die­nio karš­čius drau­džia­mas.

„Ir taip mū­sų ra­jo­no ke­lių būk­lė nė­ra ge­ra, o dar nuo va­ži­nė­ji­mo sun­kio­sios tech­ni­kos per karš­tį ir pro­vė­žos vis gi­lė­ja“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

Ke­li­nin­kams blo­giau­siai mū­sų ra­jo­ne at­ro­do Mo­lė­tų ir Kė­dai­nių ke­liai. Tik­ra rakš­tis jie ir vai­ruo­to­jams.

Ke­ly­je Ukmergė–Kėdainiai su­si­da­riu­sios 10 cen­ti­met­rų gy­lio pro­vė­žos. Toks gy­lis jau yra pri­ski­ria­mas prie la­bai di­de­lio. „Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ar jis pa­vo­jin­gas, ar ne. Be gal­vos va­žiuo­jant kiek­vie­nas ke­lias pa­vo­jin­gas“, – ka­te­go­riš­kai ver­tin­ti ven­gė Z. Kup­čins­kas.

Siau­ras ir duo­bė­tas ke­lias Ukmergė–Molėtai jau lau­kia re­mon­to. „Uk­mer­gės ži­nio­se“ ra­šė­me, kad Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja at­lie­ka pa­ren­gia­mą­sias vie­šų­jų pir­ki­mų ke­lio re­konst­ruk­ci­jai at­lik­ti pro­ce­dū­ras.

„Šio ke­lio re­mon­to lau­kia­me de­šimt­me­tį. Ti­ki­mės, kad pras­tų ke­lio ruo­žų Uk­mer­gės ra­jo­ne su­ma­žės“, – tei­gia pa­šne­ko­vas.

Ir taip va­sa­rą ne­men­ką ši­lu­mos ir sau­lės spin­du­lių do­zę gau­nan­tys ke­li­nin­kai per svi­li­nan­čius karš­čius dir­ba ko­ne eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis. Ko­kių prie­mo­nių ima­ma­si šios pro­ble­mos su­ma­ži­ni­mui, kas da­ro­ma, kad dar­bo są­ly­gos ne­bū­tų to­kios su­dė­tin­gos?

Z. Kup­čins­kas sa­ko, kad dar­bo są­ly­gos ke­liuo­se per karš­čius tik­rai iš­skir­ti­nės. Ta­čiau, pa­sak jo, yra bū­dų iš­veng­ti di­džiau­sios kait­ros.

„Juk ne prie kon­ve­je­rio sto­vi­me, ne­skai­čiuo­jam va­lan­dų ar mi­nu­čių, ka­da ką tu­rim pa­da­ry­ti. Kai karš­ta, dar­bi­nin­kai il­giau il­si­si, kai kas anks­čiau ry­te pa­dir­ba. Pa­si­rū­pi­na­me, kad nuo­lat bū­tų van­dens at­si­ger­ti“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų