Ketina įvesti naują mokestį

Skai­tik­lio mo­kes­tis jau se­niai ne­duo­da ra­my­bės uk­mer­giš­kiams. Jo iš gy­ven­to­jų kas mė­ne­sį rei­ka­lau­ja ši­lu­mos tie­ki­mo pa­slau­gos jau tre­jus me­tus ne­be­tei­kian­ti UAB „Mies­to ener­gi­ja“. Nuo šiol to­kį mo­kes­tį no­ri įves­ti ir da­bar­ti­nis ši­lu­mos tie­kė­jas UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Vandeniui matuoti tokių paprastų priemonių nepakanka.


 

Ra­jo­no va­do­vai ir sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ne kar­tą vie­šai pa­ta­rė gy­ven­to­jams ne­mo­kė­ti „Mies­to ener­gi­jai“ skai­tik­lio mo­kes­čio, nes įmo­nė ne­tu­ri jo­kio tei­si­nio pa­grin­do jo rei­ka­lau­ti. Mo­ty­vuo­ja­ma tuo, kad „Mies­to ener­gi­ja“ ne­tie­kia uk­mer­giš­kiams karš­to van­dens. Ji net ne­tu­ri li­cen­ci­jos ši­lu­mai tiek­ti.

Apie sa­vo po­žiū­rį į bu­vu­sio nuo­mi­nin­ko mo­kes­tį sa­vi­val­dy­bė nuo­lat in­for­muo­ja su­si­ti­ki­muo­se su gy­ven­to­jais, spau­do­je. Tarp ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir „Mies­to ener­gi­jos“ lig šiol te­be­vyks­ta teis­mi­niai pro­ce­sai.

Cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mą karš­tą van­de­nį nau­do­jan­tys uk­mer­giš­kiai jau tre­jus me­tus pa­si­skirs­tę į dvi gru­pes.

Vie­ni karš­to van­dens skai­tik­lio mo­kes­tį „Mies­to ener­gi­jai“ mo­ka, ki­ti są­skai­tas me­ta į šiukš­lių dė­žę. Da­bar­ti­nis ši­lu­mos tie­kė­jas sa­vi­val­dy­bės įmo­nė UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ jo lig šiol ne­ėmė.

Mo­kes­čio dy­dį tvir­tins ta­ry­ba

Ki­tą sa­vai­tę įvyk­sian­čia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bus svars­to­mas klau­si­mas apie UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ nu­sta­ty­tą karš­to van­dens skai­tik­lio ap­tar­na­vi­mo mo­kes­čio dy­dį.

„Uk­mer­gės ši­lu­ma“ nu­sta­tė ir ta­ry­bos svars­ty­mui tei­kia 1,84 li­to per mė­ne­sį už karš­to van­dens ap­skai­tos prie­tai­są be pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį. Skai­čia­vi­mai at­lik­ti va­do­vau­jan­tis Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos pa­tvir­tin­ta „At­si­skai­to­mų­jų karš­to van­dens ap­skai­tos prie­tai­sų ap­tar­na­vi­mo mo­kes­čio skai­čia­vi­mo me­to­di­ka“.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros skyriaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Al­gi­man­to Šu­mins­ko, skai­tik­lio mo­kes­tis bus ima­mas tik iš tų var­to­to­jų, ku­riems įmo­nė pa­ti pa­keis skai­tik­lius. Tai at­lik­ti už­si­brėž­ta iki 2016 me­tų.

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ karš­tą van­de­nį tie­kia 6499 karš­to van­dens var­to­to­jams. Iki šiol įmo­nė įren­gė 516 at­si­skai­to­mųjų karš­to van­dens ap­skai­tos prie­tai­sų.

Ti­kė­ti­na, kad tie gy­ven­to­jai, ku­riems skai­tik­liai kol kas ne­pa­keis­ti, ir to­liau bus „bom­bar­duo­ja­mi“ bu­vu­sio ši­lu­mos tie­kė­jo „Mies­to ener­gi­ja“ są­skai­to­mis.

Nors sa­vi­val­dy­bė pa­ta­ria jų ne­ap­mo­kė­ti, ap­si­spręs­ti vis tiek tu­ri pa­tys są­skai­tų ga­vė­jai.

Ran­kų ne­nu­leis

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­das Pa­knys įsi­ti­ki­nęs, kad spren­di­mas keis­ti karš­to van­dens skai­tik­lius yra tei­sin­gas ir ža­dan­tis po­ky­čių.

Kad gy­ven­to­jams ir to­liau į paš­to dė­žu­tes kris „Mies­to ener­gi­jos“ są­skai­tos, me­ras ne­abe­jo­ja. Ta­čiau ir ran­kų nu­leis­ti ne­ke­ti­na.

„Po­ky­čiai bus gal ir ne to­kie grei­ti, kaip no­rė­tų­si. Bet sa­vi­val­dy­bė ran­kų nu­leis­ti ne­ža­da ir yra su­da­riu­si vi­są kom­plek­są prie­mo­nių“, – sa­ko ra­jo­no va­do­vas.

Anot V. Pa­knio, skai­tik­lių kei­ti­mas – vie­na ker­ti­nių prie­mo­nių. Ji at­neš aiš­ku­mo gy­ven­to­jams, ko­kiai įmo­nei mo­kė­ti už karš­to van­dens skai­tik­lių prie­žiū­rą. Ti­ki­ma­si, kad 4 me­tų lai­ko­tar­pį, per ku­rį „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pla­nuo­ja pa­keis­ti skai­tik­lius, pa­vyks su­ma­žin­ti.

Ki­tas sa­vi­val­dy­bės nu­ma­ty­tas žings­nis – nuo­la­ti­nės in­for­ma­ci­jos gy­ven­to­jams tei­ki­mas. Ga­vu­siuo­sius kvie­ti­mus į teis­mą me­ras ra­gi­na at­vyk­ti į sa­vi­val­dy­bę ju­ri­di­nei kon­sul­ta­ci­jai.  

Tre­čias sa­vi­val­dy­bės pa­si­rink­tas ke­lias – tie­sos ieš­ko­ji­mas teis­mo ke­liu. Tie­sa, vi­sų sa­vi­val­dy­bės veiks­mų de­ta­lių dėl vyks­tan­čių tei­si­nių pro­ce­sų V. Pa­knys ti­ki­na ne­ga­lįs at­skleis­ti.

Uk­mer­gė­je dar tę­sia­si prieš tre­jus me­tus pa­skelb­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja, to­dėl ši­lu­mos ir karš­to van­dens kai­nas kol kas nu­sta­to Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų