Ketinama atsisakyti vienodo mokesčio

Siū­lo­ma keis­ti dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkiui mo­ka­mo ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čio ap­skai­čia­vi­mo bū­dą. Jei tam pri­tars ra­jo­no po­li­ti­kai, mo­kes­tis pri­klau­sys nuo kon­kre­taus na­mo dy­džio bei jo am­žiaus.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

Da­bar vi­siems dau­gia­bu­čiams yra nu­sta­ty­tas vie­no­das ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tis. Ta­čiau apie 200 Uk­mer­gės bu­tų ūkio ad­mi­nist­ruo­ja­mų dau­gia­bu­čių – la­bai skir­tin­gi sa­vo dy­džiu, aukš­tų skai­čiu­mi ir am­žiu­mi. Ma­no­ma, kad spren­di­mas di­fe­ren­ci­juo­ti mo­kes­tį yra so­cia­liai tei­sin­ges­nis gy­ven­to­jų at­žvil­giu.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Al­gi­man­tas Šu­mins­kas sa­ko, kad pa­si­kei­tė kai ku­rie Ci­vi­li­nio ko­dek­so straips­niai, ki­ti tei­sės ak­tai, reg­la­men­tuo­jan­tys dau­gia­bu­čių na­mų, ki­tų ben­dro nau­do­ji­mo ob­jek­tų ad­mi­nist­ra­to­rių veik­lą.

Šiuo­se ak­tuo­se nu­ro­do­ma, kad ben­dro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tų ad­mi­nist­ra­vi­mo ta­ri­fo ap­skai­čia­vi­mo tvar­ką nu­sta­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

A. Šu­mins­kas sa­ko, jog ta­ry­bai pa­teik­tas spren­di­mo pro­jek­tas pa­reng­tas va­do­vau­jan­tis UAB „Sis­te­la“ re­ko­men­da­ci­jo­mis.

Rem­da­mie­si sta­ti­nių sta­ty­bos skai­čiuo­ja­mo­sio­mis kai­no­mis šios ben­dro­vės spe­cia­lis­tai pa­tei­kė dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo ir prie­žiū­ros mo­kes­čio ta­ri­fų ap­skai­čia­vi­mų pa­siū­ly­mus.

Pla­nuo­ja­mas ba­zi­nis ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čio ta­ri­fas – 0,194 Lt be PVM už 1 kv. m nau­din­go plo­to. Da­bar­ti­nis – 0,14 Lt.

A. Šu­mins­kas pa­aiš­ki­no, kad re­mian­tis šiuo ta­ri­fu pa­gal ati­tin­ka­mas for­mu­les bū­tų ap­skai­čiuo­ja­ma, ko­kio dy­džio ad­mi­nist­ra­ci­nį mo­kes­tį tu­ri mo­kė­ti kon­kre­čių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai.

UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius sa­ko, kad ap­skai­čiuo­jant ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tį bus įver­ti­na­mi at­lik­ti dar­bai kiek­vie­na­me dau­gia­bu­ty­je.

Di­fe­ren­ci­juo­tą mo­de­lį Uk­mer­gės bu­tų ūkis jau yra iš­ban­dęs. Jis nuo šių me­tų pra­džios tai­ko­mas nu­sta­tant in­di­vi­du­a­lių dau­gia­bu­čių tech­ni­nės prie­žiū­ros mo­kes­tį. Pa­sak pa­šne­ko­vo, ši prak­ti­ka pa­si­tvir­ti­no.

Tech­ni­nės prie­žiū­ros lė­šos taip pat ap­skai­to­mos kiek­vie­nam na­mui. Prieš tai jos bu­vo vie­no­dos vi­siems.

Da­bar jos bus per­skai­čiuo­ja­mos kas­met kon­kre­čiam dau­gia­bu­čiui. Jų dy­dis pri­klau­sys nuo to, kiek lė­šų bu­vo iš­nau­do­ta pra­ei­tais me­tais.

Di­rek­to­rius sa­ko, jog ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tis per­skai­čiuo­ja­mas kas­met ne­bus.

Uk­mer­gės bu­tų ūkio pa­teik­tas dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tis bu­vo svars­ty­tas Sa­vi­val­dy­bės ūkio ko­mi­te­to po­sė­dy­je ir ja­me nu­spręs­ta šį klau­si­mą ap­tar­ti ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Jei pri­tars ra­jo­no po­li­ti­kai, spren­di­mas įsi­ga­lios nuo lie­pos 1 die­nos.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų