Krikštėnuose – „auksiniai“ šuneliai ir katinėliai

Ra­jo­no va­do­vams įta­ri­mų ke­lia pa­sa­kiš­kus pi­ni­gus kai­nuo­jan­ti Krikš­tė­nų be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dos veik­la. Vos dau­giau nei per me­tus ji ra­jo­no biu­dže­tui at­siėjo per 300 000 li­tų. Krikš­tė­nuo­se be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­da veik­lą pra­dė­jo pra­ėju­sių me­tų va­sa­rą.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Vienos katytės išlaikymas namuose per mėnesį kainuoja keliasdešimt litų, gyvūnų prieglaudoje – kelis šimtus.


 

Veik­lą ad­mi­nist­ruo­ja ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są dėl be­glo­bių gy­vū­nų kon­tro­lės funk­ci­jų lai­mė­ju­si UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis.

Siū­lo at­lik­ti au­di­tą

Ra­jo­no ta­ry­bos Sa­vi­val­dy­bės ūkio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Jo­nas Gry­baus­kas pa­sa­ko­jo, kad su­si­do­mė­ti įstai­gos veik­la pa­ska­ti­no di­džiu­lės be­glo­biams gy­vū­nams ten­kan­čios iš­lai­dos.

Šiuo me­tu prie­glau­dai sa­vi­val­dy­bė sko­lin­ga per 200 000 li­tų. O iš vi­so są­skai­tų nuo pra­ėju­sios va­sa­ros iš­ra­šy­ta už 305 000 li­tų.

Iš­ana­li­za­vę įstai­gos veik­lą J. Gry­baus­ko va­do­vau­ja­mo ko­mi­te­to na­riai kon­sta­ta­vo, kad iš­lai­dos be­glo­bių gy­vū­nų prie­žiū­rai Krikš­tė­nuo­se – per­ne­lyg di­de­lės. Vien pa­tal­pų nu­oma mė­ne­siui kai­nuo­ja 1600 li­tų. Įstai­go­je dir­ba iš vi­so trys žmo­nės.

Esą bran­gios ir gy­vū­nais be­si­rū­pi­nan­čio ve­te­ri­na­ro pa­slau­gos, ir ko­mu­na­li­nės iš­lai­dos.

Dau­giau kaip per me­tus ke­tur­ko­jų prie­glau­do­je pa­bu­vo­jo 400 be­glo­bių, o iš­lai­dos sie­kė 300 000 li­tų, tad ne­sun­ku pa­skai­čiuo­ti, kad lig šiol vie­no ke­tur­ko­jo iš­lai­ky­mas kai­na­vo per 750 li­tų. Sa­vi­val­dy­bei tai – di­džiu­lė naš­ta, tad no­ri­ma ieš­ko­ti bū­dų, kaip iš­lai­das ma­žin­ti.

Sa­vi­val­dy­bės ūkio ko­mi­te­to na­riai siū­lo, kad įstai­go­je bū­tų at­lik­tas au­di­tas.

Dau­giau­siai iš­lai­dų – įsi­ku­riant

Be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dą ad­mi­nist­ruo­jan­čio Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius ti­ki­na, kad di­džiu­lių są­nau­dų pa­rei­ka­la­vo be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dos įsi­kū­ri­mas. Esą veik­la bu­vusi nau­ja ir ne­pa­žįs­ta­ma.

Tuo tar­pu da­bar, „įsi­va­žia­vus“, per mė­ne­sį įstai­gos iš­lai­ky­mas vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja ke­lio­li­ka tūks­tan­čių li­tų. Dau­giau­siai iš šios su­mos ski­ria­ma nuo­mai, dar­bo už­mo­kes­čiui. To­liau iš­lai­dų ei­lu­tė­se ri­kiuo­ja­si ve­te­ri­na­ri­jos pa­slau­gos, pa­ša­rai. Di­rek­to­rius ti­ki­no, kad žmo­nės dir­ba ir sa­vait­ga­liais, tad trys eta­tai bū­ti­ni.

Lai­ko­si rei­ka­la­vi­mų

J. Rin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, va­do­vau­jan­tis tarp jų įmo­nės ir sa­vi­val­dy­bės pa­si­ra­šy­ta su­tar­ti­mi, iš­lai­dos pri­klau­so nuo su­teik­tų pa­slau­gų ir lai­ko­mų gy­vū­nų skai­čiaus. Esą imant pas­ta­rų­jų mė­ne­sių, iš­lai­dos į su­tar­ties rė­mus be­veik įtel­pa.

Di­rek­to­rius ne­nei­gia, kad prie­glau­da kai­nuo­ja di­de­lius pi­ni­gus, ir ne­at­me­ta ver­si­jos, kad su­tar­tį ga­li bū­ti siū­lo­ma nu­trauk­ti. Ta­čiau klau­si­mas, kaip po to bus spren­džia­ma be­glo­bių gy­vū­nų pro­ble­ma.

J. Rin­ke­vi­čius pri­me­na ir ES rei­ka­la­vi­mus šiai veik­lai, ku­rių pri­va­lu lai­ky­tis, o jie ga­na griež­ti. Pa­vyz­džiui, eu­ta­na­zi­ja ne­ga­li bū­ti tai­ko­ma, prieš tai gy­vū­nė­lio ne­už­mig­džius.

Pa­dau­gė­jo ru­de­nį

Be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dos ad­mi­nist­ra­to­rius Au­ri­mas Pa­liu­lis sa­ko, kad nuo įsi­kū­ri­mo čia pa­bu­vo­jo 400 gy­vū­nų. Šiuo me­tu yra 16 šu­nų ir 20 ka­čių.

Di­džio­ji da­lis čia pa­ten­kan­čių ke­tur­ko­jų iš­da­li­na­ma. Vie­nus lai­ki­nus gy­ven­to­jus at­si­i­ma šei­mi­nin­kai, ki­tiems ieš­ko­ma nau­jų­jų na­mų.

Per sa­vai­tę į prie­glau­dą pa­ten­ka po 4–5 ke­tur­ko­jus, bet kar­tais tiek jų at­si­ve­ža­ma per vie­ną die­ną. Ypač be­glo­bių pa­dau­gė­jo ru­de­nį. Ben­drau­jant su ko­le­go­mis iš ki­tų ra­jo­nų aiš­kė­ja, kad to­kia ten­den­ci­ja pa­ste­bi­ma vi­so­je ša­ly­je, mat so­dy­bo­se va­sa­ro­jan­tys be­šir­džiai tie­siog iš­me­ta lauk per va­sa­rą glo­bo­tą au­gin­ti­nį.

„Prieš va­žiuo­da­mi pa­si­im­ti ke­tur­ko­jo sten­gia­mės iš­si­aiš­kin­ti, ar apie jį pra­ne­šęs as­muo pats nė­ra ke­tur­ko­jo šei­mi­nin­kas. Kar­tais tai pa­vyks­ta iš­si­aiš­kin­ti, bet ne vi­sa­da“, – ap­gai­les­tau­ja A. Pa­liu­lis.

Pa­sak jo, ne­ma­žai ser­gan­čių ke­tur­ko­jų pa­si­i­ma ki­tos gy­vū­nų glo­bos or­ga­ni­za­ci­jos, nuo­lat ben­drau­ja su vie­šo­sio­mis įstai­go­mis „Penk­ta ko­ja“, „Na­mi­nu­kas“, „Le­sė“. Į jas iš­ke­liau­ja tie, ku­riems ne­pa­vyks­ta su­ras­ti nau­jų na­mų, ta­čiau ir nė­ra bū­ti­ny­bės už­mig­dy­ti.

Krikš­tė­nų prie­glau­do­je gy­vū­nas lai­ko­mas ma­žiau­siai 14 die­nų.

Daž­niau­siai be­veik vi­si nar­vai už­im­ti. Per mė­ne­sį pa­gal nu­sta­ty­tas nor­mas glo­bo­ti­niai su­ėda apie 100 ki­log­ra­mų sau­so mais­to.

Įkū­rė vie­šą­ją įstai­gą

Tam, kad bū­tų įma­no­ma gy­vū­nė­lių la­bui už­si­i­mti lab­da­rin­ga veik­la, ko ne­ga­li da­ry­ti Uk­mer­gės bū­tų ūkis, pra­ėju­siais me­tais ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė įstei­gė ir vie­šą­ją įs­tai­gą.

VšĮ „Uk­mer­gės be­glo­bių gy­vū­nų na­mai“ ad­mi­nist­ruo­ja tin­kla­pį be­glo­biai.lt, ku­ria­me skel­bia­ma apie Krikš­tė­nuo­se pri­glaus­tus šei­mi­nin­kų ieš­kan­čius šu­niu­kus ir ka­ty­tes.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų