Kriminalu pavertė pirties remontą

Ant­ra­die­nį vie­nos te­le­vi­zi­jos pra­mo­gi­nė­je lai­do­je pa­ro­dy­tas siu­že­tas apie su­re­mon­tuo­tą UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pir­tį ant Ma­kio eže­ro kran­to. Ši­lu­mi­nin­kai ap­kal­tin­ti ne­re­gė­tu iš­lai­da­vi­mu. 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


Ta­čiau šios įmo­nės va­do­vas įsi­ti­ki­nęs, kad pa­na­šios lai­dos tė­ra są­skai­tų su­ve­di­nė­ji­mas.  

Žur­na­lis­tus prie Ma­kio iš­kvie­tė Uk­mer­gės mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ju­lius Ka­zė­nas. Jis pats šiuo me­tu kon­flik­tuo­ja su sa­vi­val­dy­be dėl šiai pri­klau­san­čių pa­tal­pų, ku­rio­se įkur­din­tas „Skruz­dė­ly­no tur­ge­lis“. Sa­vi­val­dy­bė nu­ro­dė iš šių ava­ri­nių pa­tal­pų iš­si­kel­ti, bet J. Ka­zė­nas ne­su­tin­ka... 

Iš­kvies­tiems žur­na­lis­tams J. Ka­zė­nas ti­ki­no, kad pir­tis ant Ma­kio kran­to – ra­jo­no val­džios pa­si­links­mi­ni­mo vie­ta, o pa­pras­ti uk­mer­giš­kiai ją ma­to kaip sa­vo au­sis. Su­re­mon­tuo­ta ir pri­žiū­ri­ma pir­tis esą už vi­sų ši­lu­mos var­to­to­jų pi­ni­gus, o re­mon­tas tu­rė­jęs kai­nuo­ti šim­tus tūks­tan­čių li­tų.

Ob­jek­tas – tei­sė­tas „pa­li­ki­mas“

Prieš te­le­vi­zi­jos ka­me­ras ty­lė­jęs įmo­nės va­do­vas Rai­mon­das Ra­gaus­kas sa­ko jau ne kar­tą tu­rė­jęs rei­ka­lų su pa­na­šio­mis pra­mo­gi­nė­mis lai­do­mis. Jis yra su­lau­kęs tei­si­nin­kų pa­ta­ri­mų to­kiu at­ve­ju ge­riau nie­ko ne­kal­bė­ti, nes pa­na­šūs pra­mo­gi­niai siu­že­tai ne­at­spin­di tik­ro­vės.

Pa­sak di­rek­to­riaus, įmo­nei pri­klau­san­ti pir­tis ant Ma­kio kran­to pa­sta­ty­ta 1995 me­tais. Čia taip pat yra ir po­il­sio na­me­lis.

Vie­nu me­tu po­il­sia­vie­tę bu­vo ke­ti­na­ma par­duo­ti, ta­čiau pa­si­rink­tas ki­tas va­rian­tas – nau­do­ti pa­sta­tą įmo­nės dar­buo­to­jų reik­mėms. „Ko­dėl tu­rė­ti sa­vo dar­buo­to­jų po­il­siui, svei­ka­tos stip­ri­ni­mui skir­tą vie­tą yra ver­ti­na­ma kaip nu­si­žen­gi­mas ar lė­šų švais­ty­mas? Juk jie ir yra Uk­mer­gės ben­druo­me­nės da­lis“, – svars­to R. Ra­gaus­kas.

Tuo la­biau, kad to­kių po­il­si­nių tu­ri ne tik pri­va­čios, bet ir vals­ty­bi­nės įmo­nės. Čia va­sa­rą il­si­si jų dar­buo­to­jai su šei­mo­mis.

„Ši­lu­mie­čiai“ – taip pat ben­druo­me­nės na­riai

Di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, jog re­tą sa­vait­ga­lį va­sa­rą šia­me vaiz­din­ga­me gam­tos prie­globs­ty­je ne­si­il­si jų dar­buo­to­jai. Yra įmo­nė­je ir spe­cia­lus są­siu­vi­nis, ku­ria­me fik­suo­ja­mas jų ap­si­lan­ky­mo gra­fi­kas.

Pir­tis ir po­il­sio na­me­lis re­mon­to ne­bu­vo ma­tę ge­rą de­šimt­me­tį – su­si­dė­vė­jo taip, kad į su­pu­vu­sių grin­dų ply­šius net ko­jos lin­do. Iš po­il­siau­jan­čių­jų su­lauk­ta prie­kaiš­tų, jog čia ne­sau­gu, ga­li­ma su­si­žeis­ti.

Su val­dy­bos „pa­lai­mi­ni­mu“

Eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos ra­jo­ne są­ly­go­mis re­mon­tuo­ti ob­jek­tą min­čių ne­ki­lo. Ta­čiau per­nai pel­no tu­rė­ju­si įmo­nė nu­spren­dė at­lik­ti jos re­mon­tą. Di­rek­to­rius tei­gia, jog vis­kas da­ro­ma ga­vus įmo­nės val­dy­bos pri­ta­ri­mą. 

Taip pat jis pa­ti­ki­no, kad lai­do­je įvar­din­ta su­ma, kiek tu­rė­jęs kai­nuo­ti pir­ties re­mon­tas, pa­di­din­ta de­šim­te­rio­pai.

Re­mon­tas dar ne­baig­tas, o kai dar­bai bus at­lik­ti, są­ma­tą, kiek tiks­liai tai at­si­ė­jo, pa­teiks įmo­nės val­dy­bai.

Ne­at­me­ta­ma, kad at­ei­ty­je įmo­nė ga­lė­tų gau­ti ir pa­pil­do­mų lė­šų nuo­mo­da­ma pir­tį. Ta­čiau no­rint teik­ti to­kias pa­slau­gas, rei­kė­tų su­re­mon­tuo­ti ir po­il­sio na­me­lį.

Įta­ria sie­kį su­si­do­ro­ti

Di­rek­to­rius pri­si­pa­žįs­ta, jog jam ky­la įta­ri­mų, kad to­kiais kal­ti­ni­mais ban­do­ma su­men­kin­ti sėk­min­gai vyk­do­ma įmo­nės veik­la ir gau­na­mas pel­nas.

Mat prieš ke­le­tą me­tų pe­rė­mus ši­lu­mos ūkį iš bu­vu­sio nuo­mi­nin­ko, te­be­si­tę­sia teis­mų ma­ra­to­nas. Ne pa­slap­tis, kad iš­li­ko ir už­ku­li­si­nė kon­flik­ti­nė si­tu­a­ci­ja.

O kas tos J. Ka­zė­no pa­ste­bė­tos van­de­ny­je prie pir­ties su­si­kau­pu­sios gels­vos me­džia­gos, įvar­din­tos kaip „im­preg­nan­tas“, esą tu­rin­čios su­do­min­ti ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus?

„Tai tik žie­da­dul­kės. Pir­tis miš­ke, ap­link vi­są eže­rą pu­šys, nuo ku­rių jos ir kren­ta. Su­kri­tu­sias į van­de­nį vė­jas su­pla­ka į kran­tą“, – „mis­ti­nės“ me­džia­gos kil­mę pa­aiš­ki­no R. Ra­gaus­kas.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų