Kvie­čia uk­mer­giš­kius į ka­lė­di­nį kon­cer­tą

Projektą remia:

 

Tie, ku­rie ti­ki pa­sa­ko­mis, iš­si­il­go ka­lė­di­nių ste­buk­lų ar no­ri pa­si­sem­ti sma­gios šven­ti­nės nuo­tai­kos, ir šie­met ne­liks be staig­me­nų. Vi­si vi­si – ma­ži ir di­de­li – per šven­tes kvie­čia­mi sku­bė­ti į kul­tū­ros cen­trą: čia mū­sų lauks te­at­ra­li­zuo­tas ka­lė­di­nis kon­cer­tas. Tra­di­ci­nius, me­tų pa­bai­go­je uk­mer­giš­kiams ro­do­mus, spek­tak­lius pa­mė­gu­sius vai­kus ir jų tė­ve­lius šį kar­tą links­mins po­pu­lia­rūs Uk­mer­gės dai­ni­nin­kai ir ak­to­riai.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Šven­ti­nę pro­gra­mą, ku­ri bus pri­sta­ty­ta prieš Ka­lė­das ir Nau­juo­sius me­tus, šie­met ren­gia pop­gru­pių „Gar­siu­kai“ ir „GARS‘ko­das“ ko­lek­ty­vai bei kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo te­at­ro stu­di­jos „Nykš­tu­kas“ na­riai. Žiū­ro­vus jie pa­kvies į ne­įpras­tą kon­cer­tą „Se­na nau­ja pa­sa­ka“, ku­ria­me ka­ra­liaus mu­zi­ka ir lė­lės.

 

 

Ka­lė­di­nia­me kon­cer­te uk­mer­giš­kių lau­kian­tys „Gar­siu­kai“ ža­da pui­kią nuo­tai­ką, links­my­bes ir staig­me­nas.
Au­to­rės nuotr.

„Gar­siu­kų“ ger­bė­jai vėl iš­girs pa­čias gra­žiau­sias gru­pės dai­nas, taip pat ir tas, ku­rios uk­mer­giš­kiams pa­dė­jo pa­siek­ti aukš­tų įver­ti­ni­mų įvai­riuo­se kon­kur­suo­se bei fes­ti­va­liuo­se. Ta­čiau skam­bės ne tik ži­no­mi kū­ri­niai – klau­sy­to­jams at­li­kė­jai ža­da pa­do­va­no­ti ir nau­jų dai­ne­lių.

Ko­kia gi šven­tė ir ko­kios Ka­lė­dos be ste­buk­lų! Kon­cer­to me­tu su­si­rin­ku­siuo­sius džiu­gins at­gi­ju­sios lė­lės, ku­rios pa­sa­kos įdo­my­bes apie me­tų lai­kus, ste­bins siur­pri­zais ir vi­sus nu­kels į tik­rą pa­sa­ką. Kaip joms tai pa­vyks, nie­kas ne­ga­li nu­spė­ti – pa­li­ki­me šią pa­slap­tį „Nykš­tu­ko“ stu­di­jos ak­to­riams, ku­rių va­do­vė – vai­kų ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Ta­ma­ra Kvies­kie­nė.

Kad Ka­lė­dos kon­cer­to da­ly­viams bū­tų įspū­din­gos, la­bai sten­gia­si vi­si: ir mi­nė­tie­ji „nykš­tu­kai“ su sa­vo va­do­ve, ir „gar­siu­kai“, ku­riuos dai­nuo­ti, šok­ti ir vai­din­ti mo­ko Vil­ma Vir­ba­lie­nė, Vai­da Žie­de­lie­nė bei Vi­da Ba­ri­no­va. Šven­tės me­tu ap­lan­ky­sian­ti pa­sa­ka – gru­pės bi­čiu­lio re­ži­sie­riaus bei ak­to­riaus Eri­ko Drus­ki­no rū­pes­tis.

Gar­sios vo­ka­lis­tės Ne­dos Ma­lū­na­vi­čiū­tės at­lie­ka­ma dai­na „Se­na nau­ja pa­sa­ka“ – dau­ge­liui ne kar­tą gir­dė­tas kū­ri­nys. „Gar­siu­kų“ va­do­vė Vil­ma sa­ko, jog pa­gal šią dai­ną ir ki­lo idė­ja su­kur­ti spek­tak­liu­ką, ku­rį iš­vys ap­si­lan­kiu­sie­ji kon­cer­te. O už ga­li­my­bę ja­me pa­tiems, skam­bant ori­gi­na­liai kū­ri­nio mu­zi­kai, at­lik­ti šią dai­ną ko­lek­ty­vo na­riai ir va­do­vės dė­kin­gi jos au­to­riui ži­no­mam mu­zi­kos pro­diu­se­riui An­driui Bo­ri­se­vi­čiui.

Džiau­gia­si jau­nie­ji dai­ni­nin­kai ir prieš­ka­lė­di­niais po­ky­čiais – vi­sų pen­kių ko­lek­ty­vo gru­pių na­riai ką tik pa­si­puo­šė nau­jais sce­ni­niais kos­tiu­mais. Žais­min­gus, spal­vin­gus dra­bu­žius jiems ku­ria sti­lis­tė Kris­ti­na Au­gū­nie­nė, o pa­siu­vo įmo­nė „Vyt­ne­sa“.

Vi­sas nau­jo­ves, staig­me­nas ga­lės iš­vys­ti ir šven­tės žiū­ro­vai. Ren­gė­jai la­bai lau­kia vai­kų su ma­my­tė­mis ir tė­ve­liais, įmo­nių, įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų dar­buo­to­jų su šei­mo­mis, ti­ki­si su­lauk­ti kai­mo mo­kyk­lų mo­ki­nu­kų. Ren­gi­ny­je taip pat ap­si­lan­kys Ka­lė­dų Se­ne­lis.

Te­at­ra­li­zuo­tas ka­lė­di­nis kon­cer­tas Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre įvyks gruo­džio 21 die­ną 17 va­lan­dą ir gruo­džio 29 die­ną 17 va­lan­dą. Bi­lie­to kai­na – 5 li­tai. Or­ga­ni­za­to­riai dė­kin­gi Uk­mer­gės Ro­ta­ry klu­bo na­riams, ku­rie bi­lie­tus į šven­tę nu­pir­ko Vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niams.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų