Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

„Ukmergės žinių“ redakcija gavo ukmergiškio Algimanto Kacevičiaus laišką, kuriame piktinamasi duobėta gatve ir balomis prie Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui priklausančios „Šlaitų“ parduotuvės.

Per mė­ne­sį kai ku­rie obuo­lių su­pir­kė­jai šių vai­sių su­pir­ki­mo kai­nas pa­kė­lė dau­giau kaip dvi­gu­bai. Jie už ki­log­ra­mą obuo­lių so­di­nin­kams mo­ka po 24 cen­tus.

 

Ap­lin­kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis šią sa­vai­tę pa­skel­bė apie tai, kad bus nu­sta­ty­ta griež­tes­nė tvar­ka ne­tvar­kin­giems šu­nų sa­vi­nin­kams...

Ra­jo­no ta­ry­bai pa­teik­tos sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus iš­va­dos dėl be­glo­bių gy­vū­nų prie­žiū­ros pro­gra­mos vyk­dy­mo. Iš jų ma­ty­ti, kad pro­gra­ma la­bai nuos­to­lin­ga.

Ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą mo­kyk­lo­se šie­met gau­na ma­žiau ra­jo­no mo­ki­nių. Di­dė­jant šei­mų pa­ja­moms, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai pa­ten­ki­na ma­žiau pra­šy­mų skir­ti pa­ra­mą.Ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas šiais moks­lo me­tais skir­tas 1180 mo­ki­nių.

Mū­sų mies­te šiuo me­tu par­duo­da­ma dau­gy­bė ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­sta­tų. De­ja, net ar­tė­jan­tis eu­ro įve­di­mas šios rin­kos ne­iš­ju­di­na. Kai ku­rie ob­jek­tai pir­kė­jo lau­kia me­tų me­tus.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos at­sto­vai tei­gia, kad ne­se­niai pa­grin­di­nė­se Uk­mer­gės gat­vė­se įreng­tos iš­ki­lio­sios per­ėjos už­tik­rins di­des­nį eis­mo da­ly­vių sau­gu­mą.

Šiai istorijai – šešeri metai. Vienas jos autorių – Donatas. Jaunas, ambicingas inžinierinius mokslus krimtęs vaikinas nusipirko butą Pivonijos gatvės 5B name ir nutarė įsirengti autonominį šildymą.

Lie­tu­viš­ka pa­tar­lė „Nau­ji me­tai – nau­ji la­pai“ šie­met kaip nie­kad taik­li. Me­tus pa­si­ti­ko­me su di­džiu­le per­mai­na – nau­ja va­liu­ta. Pas­ta­rą­jį pus­me­tį spe­cia­lis­tai dos­niai da­li­jo pa­ta­ri­mus, kaip iš­veng­ti nesu­si­pra­ti­mų at­si­skai­tant nau­ja va­liu­ta, ne­pa­kliū­ti į suk­čių pin­kles. Net ra­gin­ta nu­si­pirk­ti nau­jas pi­ni­gi­nes ar... pa­si­kar­to­ti arit­me­ti­ką.

Šie­met UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio ad­mi­nist­ruo­ja­mų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų lau­kia nau­jo­vės. Vie­nus jos pra­džiu­gins, o ki­tiems la­biau pra­tuš­tins pi­ni­gi­nes.

 

Puslapis 22 iš 1424

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų