Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Didelės buvusios Jaunimo mokyklos patalpos dabartiniams jų šeimininkams – nemenkas rūpestis. Tenka sukti galvą, ieškant tų, kas padėtų jas išlaikyti. Tačiau nuomininkus atbaido investicijos, kurių prašosi šis pastatas. Kelių korpusų pastate Miškų gatvėje dabar šeimininkauja viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras.

Ant­ra­die­nį vie­nos te­le­vi­zi­jos pra­mo­gi­nė­je lai­do­je pa­ro­dy­tas siu­že­tas apie su­re­mon­tuo­tą UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pir­tį ant Ma­kio eže­ro kran­to. Ši­lu­mi­nin­kai ap­kal­tin­ti ne­re­gė­tu iš­lai­da­vi­mu. 

Ra­jo­no va­do­vams įta­ri­mų ke­lia pa­sa­kiš­kus pi­ni­gus kai­nuo­jan­ti Krikš­tė­nų be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dos veik­la. Vos dau­giau nei per me­tus ji ra­jo­no biu­dže­tui at­siėjo per 300 000 li­tų. Krikš­tė­nuo­se be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­da veik­lą pra­dė­jo pra­ėju­sių me­tų va­sa­rą.

Se­niai lauk­tą bu­vu­sio „Drau­gys­tės“ ki­no te­at­ro re­konst­ruk­ci­ją at­liks vil­nie­čiai. Sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­tą vie­šą­jį kon­kur­są pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai at­lik­ti lai­mė­jo UAB „Ire­ko“. Jei ne­bus su­lauk­ta skun­dų, su­tar­tį ke­ti­na­ma pa­si­ra­šy­ti lie­pos pra­džio­je.

Mies­to te­ri­to­ri­jo­je prie Šven­to­sios upės uk­mer­giš­kių pa­to­gu­mui įreng­ta ne vie­na po­il­sia­vie­tė. Ta­čiau kol vie­ni sten­gia­si ir tvar­ko, ki­ti šiukš­li­na ir nio­ko­ja.

Siū­lo­ma keis­ti dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkiui mo­ka­mo ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čio ap­skai­čia­vi­mo bū­dą. Jei tam pri­tars ra­jo­no po­li­ti­kai, mo­kes­tis pri­klau­sys nuo kon­kre­taus na­mo dy­džio bei jo am­žiaus.

Skai­tik­lio mo­kes­tis jau se­niai ne­duo­da ra­my­bės uk­mer­giš­kiams. Jo iš gy­ven­to­jų kas mė­ne­sį rei­ka­lau­ja ši­lu­mos tie­ki­mo pa­slau­gos jau tre­jus me­tus ne­be­tei­kian­ti UAB „Mies­to ener­gi­ja“. Nuo šiol to­kį mo­kes­tį no­ri įves­ti ir da­bar­ti­nis ši­lu­mos tie­kė­jas UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

Ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu nuo spa­lio 1 d. įsi­ga­lio­ja ža­los ap­skai­čia­vi­mo me­to­di­kos pa­kei­ti­mai, nu­sta­tan­tys mi­ni­ma­lų tai­ko­mą ža­los at­ly­gi­ni­mo dy­dį už ap­lin­kai pa­da­ry­tą ža­lą.

 

Lie­tu­vo­je ne­įpras­ti karš­čiai ali­na ne tik mū­sų svei­ka­tą. Nuo karš­čio su­minkš­tė­ju­sią ke­lio dan­gą min­ko sun­kias­vo­riai kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai, že­mės ūkio tech­ni­ka, pa­lik­da­mi juo­se vis gi­les­nes vė­žes.

Kas­me­ti­nį Del­tu­vos mū­šį pa­mė­gę žiū­ro­vai pran­cū­zų ir ru­sų kau­ty­nių ins­ce­ni­za­ci­jos šią va­sa­rą ne­iš­vys. Tarp­tau­ti­niu ta­pu­siam ren­gi­niui nė­ra pi­ni­gų. Mū­šį ren­gia­ma­si pa­mi­nė­ti ki­taip, tuo me­tu iš­si­il­gu­sie­ji ko­vų ru­de­nį kvie­čia­mi į Pa­bais­ką. Vil­kmer­gės var­du dar va­di­na­mą mū­šį li­gi šiol reng­da­vo Del­tu­vos se­niū­ni­ja, kul­tū­ros dar­buo­to­jai.

Puslapis 24 iš 1423

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų