Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Projektą remia:

Šian­dien „Pup­sio paš­to“ dė­žu­tė­je – dvie­jų bi­čiu­lių Lau­ry­nos Mor­kū­nai­tės ir Rū­tos Si­ma­niukš­ty­tės laiš­kas. Lai­čių mo­kyk­lo­je šeš­to­je kla­sė­je be­si­mo­kan­čios mer­gai­tės pa­pa­sa­ko­jo, kaip pra­lei­do va­sa­rą, apie sa­vo po­mė­gius.

 

 

Lau­ry­na nuo ma­žens mėgs­ta reng­ti lė­ly­tes pa­čios kur­tais dra­bu­žė­liais. Nuo­trau­ko­je – prie sa­vo siu­vi­nių, ku­rių pa­ro­dė­lė su­reng­ta Lai­čių bib­lio­te­ko­je.
Rū­tos Si­ma­niukš­ty­tės nuotr.

 

Tul­pia­kie­mio pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je ir šie­met šur­mu­lia­vo Ka­zi­mie­ri­nės. Šven­tę ap­ra­šė vyr. mo­ky­to­ja Vai­da Pu­pe­lie­nė.

Dau­gy­bės sve­čių su­lau­kė Ka­ziu­ko mu­gė, ku­rio­je – ver­bos, paukš­te­liai, mo­li­nu­kai, gė­lės... Uk­mer­gės Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ky­to­ja Dei­man­tė Ma­se­vi­čie­nė pri­sta­tė dar­bus iš vel­ti­nio, au­to­ri­nius pa­puo­ša­lus, dir­žus. Ji at­vy­ko su sa­vo mo­ki­niais – ket­vir­to­kais, ku­rie taip pat pa­ruo­šė gra­žių dar­be­lių.

 

Šven­tu­sie­ji Ka­zi­mie­ri­nes links­mai ir įdo­miai pra­lei­do lai­ką.


Projektą remia:

 

Uk­mer­gė­je jau an­trą kar­tą vyks Aukš­tai­ti­jos vai­kų ir jau­ni­mo lė­lių te­at­rų fes­ti­va­lis „Gur­gu­tis“, ku­ria­me da­ly­vaus daug šau­nių ir įdo­mių te­at­ro ko­lek­ty­vų iš įvai­rių mies­tų. Tra­di­ci­niu tam­pan­tis fes­ti­va­lis, ku­ria­me bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti ne tik su šios me­no rū­šies spe­ci­fi­ka bei tra­di­ci­jo­mis, bet ir pa­ma­ty­ti ne­įpras­čiau­sių lė­lių, te­at­ro mė­gė­jus kvie­čia šį šeš­ta­die­nį at­ei­ti į Uk­mer­gės „Ši­lo“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą (Miš­kų g. 45).

 

“Trepsių” ir “Trepsiukų” gyvenimo akimirkos.

Spar­čiai to­bu­lė­jant šiuo­lai­ki­nėms tech­no­lo­gi­joms ir pa­ste­bint vis ža­lin­ges­nį kai ku­rių iš jų po­vei­kį žmo­gaus or­ga­niz­mui ir psi­chi­nei svei­ka­tai, moks­li­nin­kai bei psi­cho­lo­gai įspė­ja tė­vus ne­pirk­ti iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­nų. Tei­gia­ma, kad jų ža­la ma­žie­siems yra kur kas di­des­nė nei su­au­gu­sie­siems. Vie­nas Mel­bur­no uni­ver­si­te­to Aust­ra­li­jo­je pro­fe­so­rius net­gi pa­va­di­no pa­mi­šu­siais tė­vus, lei­džian­čius sa­vo vai­kams nau­do­tis mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais. Tai esą pa­vo­jin­ga jų psi­chi­kai ir pa­di­di­na nu­tu­ki­mo bei dia­be­to ri­zi­ką.

 

Si­gi­ta ASTIKIENĖ

Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vi­diš­kių fi­lia­lo vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė

Ru­de­nį ir žie­mą, kai vis­ką ap­gau­bia dar­ga­nos ir tam­sa, kai la­bai trūks­ta sau­lės spin­du­lių, no­ri­si nors trum­pam pa­bū­ti ten, kur ga­li­ma pa­si­džiaug­ti kū­ry­bos švie­sa ir ši­lu­ma. O kas ga­li la­biau su­šil­dy­ti, jei ne vai­kų kū­ry­ba – at­vi­ra, nuo­šir­di, spal­vin­ga, sa­vo fan­ta­zi­jo­mis at­sklei­džian­ti kiek­vie­no ma­žo­jo au­to­riaus vi­di­nį pa­sau­lį...

 

 

Iš su­lanks­ty­tų ir su­kli­juo­tų laik­raš­čių ga­li­ma su­kur­ti ne­įpras­tų pa­veiks­lų.

 

Jau­nų­jų kū­rė­jų pa­ro­do­je ap­si­lan­kė Vi­diš­kių mo­ki­nu­kai.
Au­to­rės nuotr.

Šį sek­ma­die­nį LNK te­le­vi­zi­ja ro­dys Mo­ti­nos die­nai skir­tą kon­cer­tą, ku­ria­me da­ly­vau­ja ži­no­mi dai­ni­nin­kai ir su jais dai­nuo­sian­tys dar­že­li­nu­kai. Tarp de­šim­ties ša­lies dar­že­lių gru­pių šven­ti­nė­je pro­gra­mo­je iš­vy­si­me Uk­mer­gės mo­kyk­los-dar­že­lio „Var­pe­lis“ auk­lė­ti­nes.

Tei­sę pa­tek­ti į kon­cer­tą ga­vo ge­riau­siai šiai pro­gai skir­ta­me kon­kur­se pa­si­ro­dę ko­lek­ty­vai. Prieš ke­le­tą mė­ne­sių vie­nos Vil­niaus re­kla­mos agen­tū­ros pa­skelb­ta­me kon­kur­se bu­vo kvie­čia­mi da­ly­vau­ti Lie­tu­vos dar­že­liai. Or­ga­ni­za­to­riai kvie­tė siųs­ti nu­fil­muo­tus svei­ki­ni­mus ma­mai.

Kon­cer­to or­ga­ni­za­to­rių nuotr. Ta­ja ir vie­nas fi­na­li­nio kon­cer­to „Tau, ma­ma“ ve­dė­jų Jur­gis Brūz­ga su „Var­pe­lio“ dai­ni­nin­kė­mis re­pe­ti­ci­jos dar­že­ly­je me­tu.

Projektą remia:

 

Tie, ku­rie ti­ki pa­sa­ko­mis, iš­si­il­go ka­lė­di­nių ste­buk­lų ar no­ri pa­si­sem­ti sma­gios šven­ti­nės nuo­tai­kos, ir šie­met ne­liks be staig­me­nų. Vi­si vi­si – ma­ži ir di­de­li – per šven­tes kvie­čia­mi sku­bė­ti į kul­tū­ros cen­trą: čia mū­sų lauks te­at­ra­li­zuo­tas ka­lė­di­nis kon­cer­tas. Tra­di­ci­nius, me­tų pa­bai­go­je uk­mer­giš­kiams ro­do­mus, spek­tak­lius pa­mė­gu­sius vai­kus ir jų tė­ve­lius šį kar­tą links­mins po­pu­lia­rūs Uk­mer­gės dai­ni­nin­kai ir ak­to­riai.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Šven­ti­nę pro­gra­mą, ku­ri bus pri­sta­ty­ta prieš Ka­lė­das ir Nau­juo­sius me­tus, šie­met ren­gia pop­gru­pių „Gar­siu­kai“ ir „GARS‘ko­das“ ko­lek­ty­vai bei kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo te­at­ro stu­di­jos „Nykš­tu­kas“ na­riai. Žiū­ro­vus jie pa­kvies į ne­įpras­tą kon­cer­tą „Se­na nau­ja pa­sa­ka“, ku­ria­me ka­ra­liaus mu­zi­ka ir lė­lės.

 

 

Ka­lė­di­nia­me kon­cer­te uk­mer­giš­kių lau­kian­tys „Gar­siu­kai“ ža­da pui­kią nuo­tai­ką, links­my­bes ir staig­me­nas.
Au­to­rės nuotr.

Dau­gia­ša­lio mo­kyk­lų part­ne­rys­tės pro­jek­to Co­me­nius veik­lo­je da­ly­vau­jan­čios Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los at­sto­vai prieš Nau­juo­sius me­tus vie­šė­jo Kro­a­ti­jo­je. Čia uk­mer­giš­kiams bei vai­kams iš ki­tų ša­lių bu­vo su­reng­tos ne­įpras­tos pa­mo­kos. Pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas iš Mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą pro­gra­mos, ku­rią ad­mi­nist­ruo­ja Švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­das.

Į Kro­a­ti­ją vy­ko Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Re­gi­na Raz­mie­nė, an­glų kal­bos mo­ky­to­jos Rus­nė Za­vadz­kė ir Ni­jo­lė Min­ke­vi­čie­nė bei ke­le­to šeš­tų kla­sių moks­lei­viai Aus­tė­ja Pau­liu­ko­ny­tė, Emi­lė Šikš­ny­tė, Ri­čar­das Ka­ma­raus­kas ir Liu­tau­ras Kliau­ga.

 

Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los šeš­to­kai Liu­tau­ras, Emi­lė, Aus­tė­ja ir Ri­čar­das kar­tu su mo­ki­niais iš ki­tų ša­lių ga­mi­no di­džiu­lį pla­ka­tą.

Van­da VINCKIENĖ

Bib­lio­te­ki­nin­kė

Na­cio­na­li­nė Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tė bu­vo pa­mi­nė­ta ir Lai­čių bib­lio­te­ko­je. Bib­lio­te­kos kny­gų fon­dą pa­pil­dė kny­gos, ku­rias pa­do­va­no­jo Lai­čių mo­kyk­los mo­ki­niai su sa­vo auk­lė­to­jo­mis. O jų su­si­da­rė ne­ma­ža krū­ve­lė.

Po­kal­bių su ma­ža­isiais skai­ty­to­jais me­tu pri­si­min­tos mėgs­ta­miau­sios pa­sa­kos. Ma­žie­ji no­riai da­li­jo­si įspū­džiais apie per­skai­ty­tas kny­gas.

Ka­da vai­kai bū­na lai­min­gi? Val­gy­da­mi ska­niau­sius pa­sau­ly­je le­dus? Sup­da­mie­si kva­pą už­gniau­žian­čio­je ka­ru­se­lė­je? O gal žais­da­mi su drau­gais mėgs­ta­mus žai­di­mus...

Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los ket­vir­to­kei Jus­tei Pa­žū­sy­tei be­ne dau­giau­sia lai­mės su­tei­kia kny­gos ir skai­ty­mas. Klai­džio­ti po nuo­sta­bų kny­gų pa­sau­lį de­šimt­me­tei – vie­nas mėgs­ta­miau­sių už­si­ė­mi­mų. Sa­ko, jog la­biau­siai pa­tin­ka fan­tas­ti­nė li­te­ra­tū­ra, pa­sa­ko­ji­mai apie nuo­ty­kius. Da­li­ja­si ne­įpras­tais įspū­džiais, pa­tir­tais skai­tant nuo­ty­kių ku­pi­nus „Kla­nų ka­rius“ apie lau­ki­nius ka­ti­nus.

Vai­do­tės Griš­ke­vi­čiū­tės nuotr. Apie kny­gas, po­ezi­ją ir gy­vū­nus Jus­tė ga­lė­tų pa­sa­ko­ti ne­su­sto­da­ma.

Puslapis 5 iš 1421

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų