Spausdinti šį puslapį

Be­sme­ge­nio sva­jo­nė

Projektą remia:

 

...Vie­na­me di­de­lia­me ke­lių na­mų kie­me, ša­lia krep­ši­nio aikš­te­lės, ku­ri žie­mą vai­kų vi­sai pa­mirš­ta, pūp­so­jo nu­lip­dy­tas Be­sme­ge­nis. Ne­ma­žas šį kar­tą iš­ėjo ir vi­sai ne­tra­di­ci­nis – net iš ke­tu­rių snie­go ka­muo­lių. Kū­ry­bin­gi lip­dy­to­jai Be­sme­ge­niui pa­do­va­no­jo akis – du ne­iš­gliau­dy­tus laz­dy­no rie­šu­tus, no­sį iš mor­kos, o šyp­se­ną su­dė­lio­jo iš spal­vo­tų ru­tu­liu­kų. Grei­čiau­siai ras­tų kur nors gi­liai stal­čiu­je gu­lin­čio­je se­no­je sta­lo žai­di­mo dė­žė­je. O kaž­kas prie Be­sme­ge­nio dar pa­dė­jo, ma­tyt, pra­dur­tą, nes ap­kiu­žu­sį, to­dėl ne­be­rei­ka­lin­gą, tin­kli­nio ka­muo­lį. Ir kas, kad tin­kli­nio? Se­nis sto­vė­jo ša­lia tik­rų tik­riau­sio krep­ši­nio sto­vo, tai­gi bu­vo vi­sai kaip krep­ši­nin­kas.

 

Ne­ži­no­jo Be­sme­ge­nis, nei kam jam ta mor­ka, nei tie žais­liu­kai jo bur­noj, nei kam tas ka­muo­lys. Sto­vė­jo ir gal­vo­jo sau: pa­ju­dė­ti ne­ga­liu, trum­pos ran­kos nie­ko ne­pa­sie­kia, kaž­kas su­lip­dė ma­ne, pa­li­ko čia vie­ną ir dė­me­sio ne­krei­pia...

Žiū­rė­jo į to­lė­liau laks­tan­čius, ant le­do čiuo­ži­nė­jan­čius, ro­gu­tė­mis sliuo­gian­čius vai­kus ir pa­ju­to jiems pa­vy­din­tis... Ėmė lauk­ti pro­šal pra­skri­sian­čios snai­gės – pa­pra­šys, kad ši per­duo­tų žie­mai, jog ir jis no­rįs ši­taip su vai­kais pa­dūk­ti. „Žie­ma – bur­ti­nin­kė, tik­rai pa­vers ma­ne vai­ku“, – min­ty­se sau krykš­ta­vo.

Pa­na­šiai gal­vo­ja vi­si Se­niai Be­sme­ge­niai, ku­riuos nu­lip­do vai­kai. Jie no­rė­tų šėl­ti snie­ge, mė­gau­tis vai­kys­te, drau­gais ir ne­iš­tirp­ti sau­lei karš­tė­jant...

Kad kie­mą lai­ki­nai pa­puo­šu­siam Be­sme­ge­niui nors tuo me­tu ne­bū­tų liūd­na, ga­li­ma nu­lip­dy­ti du. Kar­tu ga­lės ap­tar­ti re­gi­mus žai­di­mus, ir tirp­ti dvie­se bus links­miau. Ga­lės su­reng­ti var­žy­tu­ves: ku­ris pir­mas iš­nyks kar­tu su be­si­trau­kian­čia žie­ma...

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)