Spausdinti šį puslapį

Ukmergėje turės du padėjėjus

Seimo narys J. Varžgalys jau pasirinko padėjėjus. Gedimino Nemunaičio nuotr. Seimo narys J. Varžgalys jau pasirinko padėjėjus. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Nuo gruo­džio 5 die­nos pra­de­da veik­ti Sei­mo na­rio Juo­zo Varž­ga­lio pa­dė­jė­jų biu­ras.

In­te­re­san­tai lau­kia­mi ka­bi­ne­te, ku­ria­me dir­bo ir anks­tes­ni uk­mer­giš­kių į Sei­mą iš­rink­ti par­la­men­ta­rai, – Vy­tau­to gat­vė­je, pa­sta­te, kur įsi­kū­ręs met­ri­ka­ci­jos sky­rius bei Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­ja, III aukš­te.

J. Varž­ga­lys pa­dė­jė­jais pa­si­rin­ko uk­mer­giš­kius Jus­ti­ną Sta­lio­nę ir Ro­mą Pi­vo­rą.

R. Pi­vo­ras – ben­dra­par­tie­tis, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas. „Ši­tą žmo­gų pa­žįs­tu se­niai. La­bai daug kar­tu dir­bo­me rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu“, – pa­sa­ko­jo Sei­mo na­rys.

Ko­dėl į ko­man­dą pa­kvie­tė sa­vo par­ti­jai ne­pri­klau­san­čią ne­par­ti­nę J. Sta­lio­nę? Par­la­men­ta­ro ma­ny­mu, tai ko­mu­ni­ka­bi­li, veik­li dar­buo­to­ja. Po vai­ke­lio au­gi­ni­mo atos­to­gų ji ne­be­grį­žo į anks­tes­nes Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rės pa­rei­gas. „Tik­rai tu­rė­jau iš ko rink­tis – kan­di­da­tų bu­vo dau­giau“, – apie su­for­muo­tą ko­man­dą kal­bė­jo Sei­mo na­rys.

Pa­sak jo, R. Pi­vo­ras dau­giau dar­buo­sis se­niū­ni­jo­se, J. Sta­lio­nė – biu­re. Pir­ma­die­niais ir penk­ta­die­niais pa­gal gra­fi­ką čia dirbs ir pats J. Varž­ga­lys.

Įsta­ty­mas lei­džia vien­man­da­tė­je iš­rink­tam Sei­mo na­riui iš vi­so tu­rė­ti tris pa­dė­jė­jus. Tre­čia­sis J. Varž­ga­lio pa­dė­jė­jas – vil­nie­tis eko­no­mis­tas Jo­nas Die­ni­nis dirbs sos­ti­nė­je. „Ka­dan­gi pri­klau­sau Biu­dže­to ko­mi­te­tui, eko­no­mis­to pa­ta­ri­mai man la­bai rei­ka­lin­gi“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

Jau pa­skelb­tas su­si­ti­ki­mų su Sei­mo na­riu J. Varž­ga­liu gra­fi­kas se­niū­ni­jo­se. Gruo­džio 19 d. 17 val. 30 min. Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je nu­ma­ty­tas su­si­ti­ki­mas su Sei­mo pir­mi­nin­ku Vik­to­ru Pranc­kie­čiu.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)