Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Penk­ta­die­nį mi­nė­jo­me Pa­sau­li­nę li­go­nių die­ną. Ta pro­ga Rau­do­no­jo Kry­žiaus dar­buo­to­jai drau­ge su ra­jo­no me­di­kais ap­lan­kė Del­tu­vos se­ne­lių  na­mų glo­bo­ti­nius.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Del­tu­vos se­ne­lių na­mų gy­ven­to­jus ap­žiū­rė­jo li­go­ni­nės spe­cia­lis­tai.

Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tro ini­cia­ty­va ša­ly­je kas­met ren­gia­ma kon­kur­si­nė liau­dies me­no pa­ro­da „Auk­so vai­ni­kas“. Sek­ma­die­nį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre pa­skelb­ti ir ap­do­va­no­ti ge­riau­si tau­to­dai­li­nin­kai iš vi­sos Lie­tu­vos.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. „Auk­so vai­ni­ko“ ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja.

 

Uk­mer­gės spor­to cen­tras, kaip ir kas­met, ren­ka ge­riau­sių spor­ti­nin­kų de­šim­tu­kus jau­nių ir jau­nu­čių gru­pė­se.

Štai jie – ge­riau­sie­ji, dau­giausia ap­do­va­no­ji­mų per me­tus pel­nę jau­nie­ji Uk­mer­gės spor­ti­nin­kai.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

JAUNIŲ GRUPĖ

Maloniai kviečiame dalyvauti gyventojų apklausoje, kurią kartu su Ukmergės rajono savivaldybės administracija atlieka UAB „Eurointegracijos projektai“. Tyrimas atliekamas rengiant Ukmergės rajono strateginį plėtros planą 2014-2020 metams. Šio tyrimo tikslas – nustatyti gaires miesto plėtrai planuoti ir išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie viešąsias/administracines paslaugas, teikiamas Jūsų gyvenamojoje vietovėje.

Birželio mėnesį bus išmokėta likusi invalidumo ir senatvės pensijų nepriemokų dalis tiems pensininkams, kurie 1995–2002 metais dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų, todėl gavo ne viso dydžio senatvės arba invalidumo pensijas.

Likusi neišmokėta pensijų nepriemokos dalis bus išmokėta asmenims, kurie 2008 m. sausio 1 d. (2007 m. lapkričio 6 d. Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies išmokėjimo įstatymo įsigaliojimo dieną) nebuvo sukakę 70 metų. Vyresniems pensininkams šios nepriemokos buvo išmokėtos jau anksčiau.

 

Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras iš­gy­ve­na liūd­nas die­nas: jo di­rek­to­rė stai­ga su­sir­go, o dar­buo­to­jams nė­ra iš ko mo­kė­ti al­gų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ka­dan­gi cen­tro di­rek­to­rė V. Me­liūkš­tie­nė ser­ga, tu­ri ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lį, fi­nan­si­nę įmo­nės si­tu­a­ci­ją pra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti vy­riau­si­ą­ją fi­nan­si­nin­kę Lai­mą Ma­tu­ze­vi­čie­nę.

 

 

Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trui – ne­links­mos die­nos.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Lop­še­lio-dar­že­lio „Eg­lu­tė“ kie­me stūk­so snie­go kal­niu­kas, ant ku­rio ant­ra­die­nį „pra­žy­do“ dau­gy­bė gel­to­nų, ža­lių ir rau­do­nų gė­lių. Tai – „Eg­lu­tės“ do­va­na Lie­tu­vai iš­ki­lios šven­tės – Va­sa­rio 16-osios – pro­ga.

 

Vy­gan­tos As­ti­kie­nės nuotr. Lop­še­lio-dar­že­lio „Eg­lu­tė“ kie­me – Va­sa­rio 16-ajai skir­ta ne­įpras­ta kom­po­zi­ci­ja.

 

Ra­jo­no mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­ka re­ti­na pe­da­go­gų gre­tas.

Mo­kyk­lo­se smar­kiai ma­žė­jant vai­kų, įstai­gos re­or­ga­ni­zuo­ja­mos, jų dar­buo­to­jai lie­ka be dar­bo. La­biau­siai dėl to­kios si­tu­a­ci­jos nu­ken­tės pra­di­nių kla­sių vai­kų mo­ky­to­jai.

Sau­sio 1-ąją ra­jo­ne dir­bo 757 mo­ky­to­jai. Pa­sak sa­vi­val­dy­b­ės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Vi­du­tės Ta­ma­šaus­kie­nės, šiais moks­lo me­tais jų bus ma­žiau.

Ne­su­kom­plek­ta­vus dvie­jų vie­nuo­lik­tų kla­sių, kai­mo vi­du­ri­nėms mo­kyk­loms ga­lė­jo bū­ti už­kirs­tas ke­lias tap­ti gim­na­zi­jo­mis. At­si­ver­tų vie­nin­te­lė ga­li­my­bė – tap­ti pa­grin­di­nė­mis mo­kyk­lo­mis. To­kiai re­or­ga­ni­za­ci­jai pa­si­prie­ši­nus ben­druo­me­nėms, vi­du­ri­nes kai­mo mo­kyk­las bus ban­do­ma iš­sau­go­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ti­ki­ma­si, kad kai­muo­se dvy­lik­to­kų suo­lai ne­liks tuš­ti.

Lietuvos Respublikos Prezidentei D. Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei L. Graužinienei

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Butkevičiui

LRS Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkei A. Pitrėnienei

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui D. Pavalkiui

Lietuvos Respublikos kultūros ministrui Š. Biručiui

Lietuvos kultūros tarybos pirmininkei D. Urbanavičienei

KREIPIMASIS

Puslapis 1422 iš 1452

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų