Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, vien pir­mą­ją šių me­tų sa­vai­tę bul­vės pa­bran­go treč­da­liu. Ūki­nin­kai sa­ko, kad per mė­ne­sį su­pir­kė­jai kai­nas pa­kė­lė vos ne dvi­gu­bai. Ir di­di­na jas to­liau. Ga­li bū­ti, kad iki pa­va­sa­rio lie­tu­viš­kų bul­vių ne­be­liks, nes jos tie­siog iš­ke­liaus į Ru­si­ją.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Bul­vės dar vis va­di­na­mos pi­giau­siu mais­tu, bet ne­ži­nia, ar taip bus ir at­ei­ty­je.

Bul­ves ir dar­žo­ves au­gi­nan­tys ra­jo­no ūki­nin­kai iš šios va­sa­ros der­liaus ste­buk­lų ne­si­ti­ki – dėl drėg­mės per­tek­liaus ir lie­tin­gų orų plin­ta pu­vi­nys. Dau­ge­lis sa­ko, jog bul­vių, svo­gū­nų, ko­pūs­tų lai­ky­ti per žie­mą ne­ri­zi­kuos ir steng­sis re­a­li­zuo­ti iš ru­dens. Nors di­de­lė pa­siū­la ir muš­tų kai­nas, lai­ky­ti san­dė­liuo­se dar ri­zi­kin­giau.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Bul­vių au­gin­to­jai šiuos me­tus va­di­na ne­leng­vais.

Pra­si­dė­jęs bul­via­ka­sis ža­da ge­rų re­zul­ta­tų ir ūki­nin­kams, ir pir­kė­jams. Pil­ni aruo­dai – džiaugs­mas žem­dir­biams. Per­pil­dy­ta rin­ka mū­sų ir ap­lin­ki­nė­se ša­ly­se reiš­kia že­mas bul­vių kai­nas. O tai – ge­ra ži­nia pir­kė­jams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Bulviakasis jau prasidėjo.

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je Vais­gė­liš­kiuo­se gy­ve­nan­čių Ja­ni­nos ir Juo­zo Ku­lė­šių so­dy­bą ant­ra­die­nį ap­lan­kė ne­įpras­tas sve­čias – pa­si­kly­dęs brie­dės jau­nik­lis. Ka­dan­gi ma­mos ras­ti ne­pa­vy­ko, pa­mes­ti­nu­kui bu­vo su­ras­ti nau­ji na­mai – Tel­šių ra­jo­ne įsi­kū­ręs mi­ni zo­o­lo­gi­jos so­das „Žvė­rin­čius“.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Au­to­rės nuotr. Brie­džiu­kas ir ver­še­lis grei­tai susidraugavo.

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je Vais­gė­liš­kiuo­se gy­ve­nan­čių Ja­ni­nos ir Juo­zo Ku­lė­šių so­dy­bą ant­ra­die­nį ap­lan­kė ne­įpras­tas sve­čias – pa­si­kly­dęs brie­dės jau­nik­lis. Ka­dan­gi ma­mos ras­ti ne­pa­vy­ko, pa­mes­ti­nu­kui bu­vo su­ras­ti nau­ji na­mai – Tel­šių ra­jo­ne įsi­kū­ręs mi­ni zo­o­lo­gi­jos so­das „Žvė­rin­čius“.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Au­to­rės nuotr. Brie­džiu­kas ir ver­še­lis grei­tai susidraugavo.

 
 

Braš­kių au­gin­to­jas Vla­das Gu­ze­lis sa­vo ver­slą nu­ta­rė pa­gerb­ti skulp­tū­ro­mis. Jo ūky­je šie­met pa­sta­ty­ta ąžuo­li­nė skulp­tū­ra, vaiz­duo­jan­ti braš­kių krai­te­lę lai­kan­čią mer­gai­tę.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šiuo me­tu V. Gu­ze­lio ūky­je – pats dar­by­me­tis. Ūki­nin­kas sa­ko, kad vė­sus oras ga­li bū­ti ir sa­vo­tiš­kas tal­ki­nin­kas: „Braš­kės nu­noks­ta laips­niš­kai, ne vie­nu me­tu – su­spė­ji su­si­tvar­ky­ti.“

Jau pen­kio­li­ka me­tų ūki­nin­ko va­sa­ra braš­kė­mis kve­pia. Ma­tęs jis jų vi­so­kių. Ir kai ke­lis mė­ne­sius iš ei­lės lie­tus dren­gia, ir kai ke­pi­na taip, kad švie­žiai nu­skin­tos braš­kės at­ro­do kaip spe­cia­liai džio­vin­tos. Anot jo, net ne­ži­nai, ką su to­kiom da­ry­ti. Tuo­met jos tin­ka tik džio­vin­tų vai­sių ar­ba­tai...

 

 

 

Dar­bą uo­gų lau­ke Vla­das Gu­ze­lis ra­gi­na de­rin­ti su po­il­siu – tam įreng­ta po­il­sio aikš­te­lė, iš­kas­tas tven­ki­nys.

 

Lie­tus Vla­do Gu­ze­lio ūky­je nuos­to­lių ne­pri­da­rė.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Bir­že­lis braš­kes au­gi­nan­čiam ūki­nin­kui Vla­dui Gu­ze­liui – pats karš­čiau­sias mė­nuo. Dar­bai braš­ky­ne uo­gų se­zo­no me­tu dė­lio­ja­mi ne die­no­mis, va­lan­do­mis, o mi­nu­tė­mis.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Į ko­vą su nuo­te­kų dum­blo smar­ve „Uk­mer­gės van­de­nys“ pa­si­tel­kė bran­gius pre­pa­ra­tus. De­ja, re­zul­ta­tai uk­mer­giš­kių kol kas ne­džiu­gi­na – per karš­čius mies­te tvy­ro smar­vė.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ligitos Juodvalkienės nuotr.

 

Uk­mer­giš­kiai ne­sku­ba skie­py­tis nuo pan­de­mi­nio gri­po. Iš pra­plėš­tos de­šim­ties do­zių vak­ci­nos pa­kuo­tės vi­du­ti­niš­kai su­nau­do­ja­mos tik trys. Ka­dan­gi pra­plėš­ta pa­kuo­tė ga­lio­ja vie­ną pa­rą, ne­su­nau­do­ta vak­ci­na nu­kenks­mi­na­ma ir iš­pi­la­ma į ka­na­li­za­ci­ją.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Į ša­lį iš Ny­der­lan­dų at­ke­lia­vus 27 tūks­tan­čiams do­zių vak­ci­nos nuo pan­de­mi­nį gri­pą su­ke­lian­čio A(H1N1)v vi­ru­so, ma­ny­ta, kad prie skie­pų ka­bi­ne­tų nu­tįs no­rin­čių­jų skie­py­tis ei­lės. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pir­miau­sia nu­ta­rė skie­py­ti me­di­kus ir ri­zi­kos gru­pei pri­klau­san­čius as­me­nis. Šiems skie­pi­jan­tis van­giai, leis­ta vak­ci­nuo­ti vi­sus to no­rin­čiuo­sius.

 

 

Iš de­šim­ties vak­ci­nos do­zių pa­gal pa­skir­tį pa­nau­do­ja­mos tik trys.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Puslapis 1450 iš 1465

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų