Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Gra­žus žmo­gus – be­si­šyp­san­tis žmo­gus, trykš­tan­tis gy­ve­ni­mo džiaugs­mu ir ge­ra nuo­tai­ka. Jei no­ri­te at­ro­dy­ti gra­žūs ir lai­min­gi, rei­kia į pa­sau­lį žvelg­ti op­ti­mis­tiš­kai.

At­si­dū­ręs be­dar­bių gre­to­se kiek­vie­nas pa­si­jun­ta pra­stai. Bet ar ga­li at­lei­di­mas iš dar­bo pa­kenk­ti žmo­gaus svei­ka­tai?

Li­gi­ta MURAUSKAITĖ

Pas­ta­ruo­ju me­tu in­ten­sy­vė­jant gy­ve­ni­mo tem­pui, di­dė­jant kon­ku­ren­ci­jai, ka­muo­jant stre­sams dau­gė­ja žmo­nių, ku­riuos vis daž­niau kan­ki­na ne­pa­ke­lia­mi gal­vos skaus­mai bei mig­re­nos prie­puo­liai.

Nors tiks­lų mig­re­na ser­gan­čių­jų skai­čių nu­sta­ty­ti la­bai sun­ku, ma­no­ma, kad ja ser­ga iki 15 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, daž­niau­siai dar­bin­go am­žiaus as­me­nys. Ne­ma­žai žmo­nių šį skaus­mą sle­pia, ken­čia. Gy­dy­to­jai tei­gia, kad šian­dien mig­re­ną ga­li­ma įveik­ti, net­gi už­bėg­ti jai už akių.

Mig­re­ną diag­no­zuo­ti ir gy­dy­ti bū­ti­na.

 

Žmo­gaus or­ga­niz­me nuo­lat vyks­ta su­dė­tin­gi pro­ce­sai, kei­čian­tys or­ga­nus, au­di­nius bei ląs­te­les, ta­čiau fi­ziš­kai ak­ty­vūs žmo­nės ga­li pri­stab­dy­ti sku­ban­tį lai­ką. Fi­zi­niai pra­ti­mai ge­ri­na ju­de­sių ko­or­di­na­ci­ją (ma­žes­nė griu­vi­mų ir kau­lų lū­žių ri­zi­ka, o tai la­bai ak­tu­a­lu vy­res­niems žmo­nėms), ne­lei­džia pra­dė­ti nyk­ti rau­me­nų ma­sei (penk­tą­jį gy­ve­ni­mo de­šimt­me­tį rau­me­nų ma­sė na­tū­ra­liai ima ma­žė­ti). Fi­ziš­kai pa­si­ren­gę žmo­nės yra iš­tver­min­ges­ni, ne taip greit pa­vargs­ta, o ak­ty­viai už­si­i­man­tys kū­no kul­tū­ra at­ro­do ge­ro­kai jau­nes­ni ir ge­riau jau­čia­si už ne­si­mankš­ti­nan­čius ben­dra­am­žius.

 

 

Fi­ziš­kai ak­ty­vūs žmo­nės ga­li pri­stab­dy­ti sku­ban­tį lai­ką.

Kiek­vie­ną ry­tą, kai tik su­skam­ba net gra­žiau­sia ža­din­tu­vo me­lo­di­ja, mi­li­jo­nai žmo­nių tin­giai pra­plė­šia akis ir jau­čia­si ne­pail­sė­ję, ir­zlūs ir ne­lai­min­gi. Kad mie­gas bū­tų gi­lus, spe­cia­lis­tai pa­ta­ria:

Alaus ga­mi­ni­mo ir var­to­ji­mo tra­di­ci­jos Lie­tu­vo­je vie­na už ki­tą gi­les­nės. Lie­tu­viai, sa­ve va­di­nan­tys krep­ši­nio ša­lies pi­lie­čiais, nuo šio al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo ne­at­sie­ja ne tik pa­mėg­tos spor­to ša­kos, bet ir įvai­rių šven­čių, o dau­ge­lis – net ir kas­die­ny­bės.

Va­sa­ros se­zo­no me­tu, re­gis, dėl vi­sai ne­kal­tos prie­žas­ties, kaip sa­ko­ma – no­ro at­si­gai­vin­ti, iš par­duo­tu­vių len­ty­nų alus tie­siog iš­šluo­ja­mas. Ta­čiau...

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Jei jums iš­ties bran­gi svei­ka­ta – su­ne­ga­la­vus bū­ti­na ne ati­dė­lio­ti, o gy­dy­tis. Tie­sa, tai da­ry­ti rei­kia ne bet kaip.

Re­gė­ji­mas yra vie­na svar­biau­sių or­ga­niz­mo funk­ci­jų, de­ja, dau­ge­lis žmo­nių į tai ne­krei­pia dė­me­sio tol, kol re­gė­ji­mas la­bai nu­silpst­a.

 

Pas­ta­ruo­ju me­tu žmo­nės ypač do­mi­si ho­me­o­pa­ti­ja ir įvai­riais na­tū­ra­liais gy­dy­mo me­to­dais. Apie tai, kaip bū­ti svei­kam, kal­ba­mės su Kau­no svei­ka­tos ir har­mo­ni­jos cen­tro „Edia­na“ gy­dy­to­ja ho­me­o­pa­te Dia­na Lau­ry­nai­tie­ne. Ji sa­ko, jog žmo­gus yra svei­kas ne ta­da, kai nie­kuo ne­ser­ga, o ta­da, kai es­ti ge­ros sa­vi­jau­tos, ener­gin­gas, pil­nas gy­vy­bi­nių ga­lių ir džiu­ge­sio.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

 

 

Kau­no svei­ka­tos ir har­mo­ni­jos cen­tro „Edia­na“ gy­dy­to­ja ho­me­o­pa­tė Dia­na Lau­ry­nai­tie­nė ak­cen­tuo­ja, jog žmo­gų rei­kia gy­dy­ti kom­plek­siš­kai.

Au­to­rės nuotr.

 

Švie­siap­lau­kių ar rus­vap­lau­kių mė­ly­na­kių žmo­nių odą pa­va­sa­rį nu­be­ria straz­da­nos. Ko­dėl vie­niems žmo­nėms sau­lės bu­či­niais va­di­na­mų dė­mių at­si­ran­da, o ki­tiems - ne? Straz­da­nos - tai pig­men­ti­nės dė­mės, ku­rios yra įgim­tos, pa­vel­di­mos. Jų at­si­ran­da vai­kys­tė­je, maž­daug nuo tre­jų me­tų. Į straz­da­nas pa­na­šios ir ki­tos pig­men­ti­nės dė­mės - šla­kai. Jų at­si­ran­da smar­kiai nu­de­gus sau­lė­je. Straz­da­nos pa­pras­tai nu­sė­ja vei­do, ran­kų odą, o šla­kų at­si­ran­da vie­to­se, ku­rios bu­vo smar­kiai nu­de­gu­sios sau­lė­je, pa­vyz­džiui, ant nu­ga­ros. Straz­da­nos ir šla­kai iš­lie­ka vi­są gy­ve­ni­mą ir sa­vai­me ne­iš­nyks­ta - tik straz­da­nos žie­mą ga­li tap­ti ne to­kios pa­ste­bi­mos, o va­sa­rą, kai žmo­gus daž­niau bū­na sau­lė­je, jos pa­si­da­ro ryš­kes­nės ir ma­to­mes­nės. Tai pri­klau­so nuo odos ti­po.

Puslapis 561 iš 857

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų