Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Kad plau­kai ne­slink­tų, juos ga­li­ma stip­rin­ti svo­gū­nų sul­ti­mis. Iš­spaus­tas svo­gū­no sul­tis ar­ba su­trin­tą ko­še­lę įtrin­ki­te į gal­vos odą, ap­riš­ki­te va­lan­dai ir per­plau­ki­te šam­pū­nu. Po ke­lių pro­ce­dū­rų plau­kai nustos slink­ti.

Dau­gu­mai jau­nų žmo­nių mie­go rei­kia dau­giau, sens­tant mie­go po­rei­kis ma­žė­ja. Vai­kams ir jau­nuo­liams mie­go­ti rei­kė­tų 9-10 va­lan­dų, mo­te­rims - ne ma­žiau 8 va­lan­dų per pa­rą. Yra ir iš­im­čių, pa­vyz­džiui, Na­pole­o­nui Bo­na­par­tui už­tek­da­vo mie­go­ti tris va­lan­das.

He­mo­ro­ju­mi va­di­na­mas iš­an­gės krau­ja­gys­lių tin­klo, glei­vi­nės ir jun­gia­mo­jo au­di­nio iš­ve­šė­ji­mas, iš­si­plė­ti­mas. Tuš­ti­ni­mo­si me­tu šie maz­gai ga­li iš­si­vers­ti į iš­an­gę, krau­juo­ti ar tap­ti kie­to­mis pūs­le­lė­mis. He­mo­ro­jus ga­li bū­ti vi­di­nis ar­ba iš­ori­nis.

 

Pa­cien­tai at­ran­da ki­ne­zi­te­ra­pi­ją – gy­dy­mą ju­de­siu. Vis dau­giau žmo­nių įsi­ti­ki­na, kad at­si­ties­ti po sun­kios li­gos pa­de­da ne tik pi­liu­lės ir in­jek­ci­jos. 80 proc. gy­dy­mo sėk­mės pri­klau­so nuo ki­ne­zi­te­ra­pi­jos.

Vy­tau­tas JATKAUSKAS

Ki­ne­zi­te­ra­peu­tai tei­gia, kad ju­dė­ji­mas ga­li pa­keis­ti bet ku­riuos vais­tus, bet jo­kie vais­tai ne­pa­keis ju­dė­ji­mo. Ju­dė­ji­mas kū­nui ne tik su­tei­kia stip­ry­bės, bet ga­li pa­dė­ti pa­lai­ky­ti ir su­stip­rin­ti svei­ka­tą. Ki­ne­zi­te­ra­pi­ja (graik. ki­ne­sis – ju­de­sys ir the­ra­pia – gy­dy­mas) – gy­dy­mas ju­de­siu ir fi­zi­niais pratimais – vie­na iš pa­grin­di­nių re­a­bi­li­ta­ci­jos ir svei­ka­tos grą­ži­ni­mo prie­mo­nių. Pa­grin­di­nis gy­do­ma­sis veiks­nys – na­tū­ra­li bio­lo­gi­nė or­ga­niz­mo ju­dė­ji­mo funk­ci­ja.

 

 

„Ki­ne­zi­te­ra­pi­ja ne­tu­ri ša­lu­ti­nio po­vei­kio. Tai - na­tū­ra­lios funk­ci­jos, ku­rios pa­de­da su­grą­žin­ti li­go­niui jo ju­dė­ji­mą ir ap­sau­go­ti nuo kom­pli­ka­ci­jų“, – tvir­ti­no ki­ne­zi­te­ra­peu­tė.

 

 

Da­bar, kri­zės me­tu, gy­dy­mo įstai­gos skun­džia­si lė­šų sto­ka, o su jo­mis už pa­slau­gas at­si­skai­tan­čios li­go­nių ka­sos ir­gi iš­gy­ve­na fi­nan­si­nę įtam­pą. Kaip fi­nan­suo­ja­ma mū­sų svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma, kas sly­pi už ter­mi­no “ne­mo­ka­mas gy­dy­mas”? To­kie klau­si­mai žmo­nėms daž­niau iš­ky­la, kai pa­si­kei­tė kai ku­rios LR svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tos ir lau­kia­ma ki­tų svei­ka­tos re­for­mos žings­nių.

 

Gry­bų se­zo­nas jau ei­na į pa­bai­gą, ta­čiau mėgs­tan­tys šiuos gar­du­my­nus dar trau­kia į miš­kus ieš­ko­ti ža­liuo­kių. Sa­vo va­lan­dos lau­kia ir pa­ruoš­tos gry­bų at­sar­gos žie­mai. Nors me­di­kai įspė­ja, ko­kių gry­bų ne­rink­ti, žmo­nės ap­si­nuo­di­ji­mų ne­iš­ven­gia.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

„Sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis per me­tus gry­bais ap­si­nuo­di­ja per du šim­tai žmo­nių. Me­di­kai žmo­nėms pa­gal­bą su­tei­kia ne tik anks­ty­vą pa­va­sa­rį, ru­de­nį, bet ir prieš Ka­lė­das, kai val­go­mi žie­mai pa­ruoš­ti gry­bai“, – sa­kė Vil­niaus ap­si­nuo­di­ji­mų kon­tro­lės ir in­for­ma­ci­jos biu­ro ve­dė­ja Ra­mu­nė Rut­kaus­kai­tė.

 

 

Grai­ki­niai rie­šu­tai - tik­ras vi­ta­mi­no C san­dė­lis. Juo­se šio vi­ta­mi­no yra 8 kar­tus dau­giau nei juo­duo­siuo­se ser­ben­tuo­se ir net 50 kar­tų - nei cit­ru­si­niuo­se vai­siuo­se. Kai pra­si­de­da dar­ga­nos, la­bai svar­bu stip­rin­ti imu­ni­te­tą.

 

 

Šiuo me­tu nuo glau­ko­mos pa­sau­ly­je ken­čia 65 mi­li­jo­nai žmo­nių. Uk­mer­gės ra­jo­ne šia li­ga ser­ga per 400 as­me­nų. Pa­sau­lio svei­ka­tos ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­ja prog­no­zuo­ja, kad 2020 me­tais šis skai­čius iš­augs iki 80 mln. Apie de­šim­ta­da­lis šių li­go­nių ga­li ne­tek­ti re­gė­ji­mo. Tik kva­li­fi­kuo­tai švie­čiant vi­suo­me­nę ga­li­ma siek­ti, kad ak­lu­mo dėl glau­ko­mos diag­no­zių ne­dau­gė­tų.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

“Pfi­zer” me­di­ci­nos at­sto­vė Gin­ta­rė Mic­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad glau­ko­ma – ty­li ir klas­tin­ga li­ga, ga­lin­ti su­kel­ti ne­grįž­ta­mą ak­lu­mą. Pa­pras­tai ji nu­sta­to­ma ra­dus pa­di­dėjusį akies spau­di­mą. To­kiu at­ve­ju bū­ti­na iš­si­tir­ti tam, kad bū­tų pa­tvir­tin­ta ar­ba pa­neig­ta glau­ko­mos diag­no­zė.

 

 

Išvengti aklumo padės visuomenės švietimas ir profilaktinis akių tikrinimas.
Gedimino Nemunaičio nuotr.

 

Se­no­vė­je gin­ta­ras bu­vo ypač ver­ti­na­mas. Bu­vo ma­no­ma, kad be­veik nė­ra to­kių li­gų, ku­rių šis ak­muo ne­iš­gy­dy­tų. Jis gy­do trum­pa­re­gys­tę, šir­dies li­gas, an­gi­ną, stab­do vė­mi­mą, va­ro ak­me­nis iš ke­pe­nų, inks­tų ir pa­leng­vi­na šla­pi­ni­mą­si.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Mar­ty­nas Liu­te­ris nuo­lat ki­še­nė­je ne­šio­jo­si gin­ta­ro ga­ba­lė­lį, kad ne­at­si­ras­tų ak­me­nų ke­pe­ny­se. Gin­ta­ras stip­rin­da­vo pil­vo or­ga­nus, o iš­ger­ti su van­de­niu gin­ta­ro mil­te­liai gy­dė skran­džio li­gas. Su­trin­tas su raus­vu alie­ju­mi ar­ba me­du­mi pa­dė­da­vo gy­dy­ti akių ir au­sų li­gas bei įtrū­ki­mus ko­jo­se.

 

Dan­tų pro­te­za­vi­mas, kuo­met pa­cien­tui at­ku­ria­mi trūks­ta­mi dan­tys ir pa­ge­ri­na­ma esa­mų dan­tų būk­lė, ak­tu­a­lus dau­ge­liui. Apie dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gas kal­ba­mės su VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­siuo­ju gy­dy­to­ju Al­gi­man­tu Ve­lič­ka.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

 

 

Apie dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gas pa­sa­ko­jo li­go­ni­nės vyr. gy­dy­to­jas A. Ve­lič­ka.

 

Puslapis 562 iš 857

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų