Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Li­ko dar be­veik sa­vai­tė, kai par­duo­tu­vė­se ga­li­ma at­si­skai­ty­ti ir li­tais, ir eu­rais. Ta­čiau pa­ste­bi­ma, kad dau­gu­mo­je kai­mo par­duo­tu­vių jau da­bar ryž­tin­gai per­ei­na­ma prie eu­rų. Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė ti­ki­na, kad prie nau­jo­sios va­liu­tos per­ei­ta sklan­džiai, o vi­sos bu­vu­sios bai­mės nepa­si­tvir­ti­no.

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nė pra­ei­tus me­tus bai­gė su 175 tūkst. li­tų nuos­to­liu. Ata­skai­tą už pra­ei­tus me­tus ra­jo­no ta­ry­bos na­riams pa­ren­gęs VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Rim­vy­das Ci­vil­ka vi­lia­si, kad at­ei­ty­je iš nuos­to­lio liū­no pa­vyks iš­bris­ti.

Ke­lių prie­žiū­rai šie­met Uk­mer­gė lė­šų ga­vo ge­ro­kai dau­giau nei per­nai: 3 mln. 203 tūkst. li­tų. Šie pi­ni­gai sa­vi­val­dy­bėms kas­met pa­va­sa­riop skirs­to­mi pa­gal Ke­lių prie­žiū­ros plėt­ros pro­gra­mą.

Lie­tu­viš­kų braš­kių se­zo­nas pa­ly­gin­ti su pra­ei­tais me­tais šie­met vė­la­vo dau­giau nei dvi sa­vai­tes. Be to, au­gin­to­jams ten­ka kon­ku­ruo­ti su tri­gu­bai pi­ges­nė­mis len­kiš­ko­mis uo­go­mis. 

Didelės buvusios Jaunimo mokyklos patalpos dabartiniams jų šeimininkams – nemenkas rūpestis. Tenka sukti galvą, ieškant tų, kas padėtų jas išlaikyti. Tačiau nuomininkus atbaido investicijos, kurių prašosi šis pastatas. Kelių korpusų pastate Miškų gatvėje dabar šeimininkauja viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras.

Ant­ra­die­nį vie­nos te­le­vi­zi­jos pra­mo­gi­nė­je lai­do­je pa­ro­dy­tas siu­že­tas apie su­re­mon­tuo­tą UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pir­tį ant Ma­kio eže­ro kran­to. Ši­lu­mi­nin­kai ap­kal­tin­ti ne­re­gė­tu iš­lai­da­vi­mu. 

Ra­jo­no va­do­vams įta­ri­mų ke­lia pa­sa­kiš­kus pi­ni­gus kai­nuo­jan­ti Krikš­tė­nų be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dos veik­la. Vos dau­giau nei per me­tus ji ra­jo­no biu­dže­tui at­siėjo per 300 000 li­tų. Krikš­tė­nuo­se be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­da veik­lą pra­dė­jo pra­ėju­sių me­tų va­sa­rą.

Se­niai lauk­tą bu­vu­sio „Drau­gys­tės“ ki­no te­at­ro re­konst­ruk­ci­ją at­liks vil­nie­čiai. Sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­tą vie­šą­jį kon­kur­są pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai at­lik­ti lai­mė­jo UAB „Ire­ko“. Jei ne­bus su­lauk­ta skun­dų, su­tar­tį ke­ti­na­ma pa­si­ra­šy­ti lie­pos pra­džio­je.

Mies­to te­ri­to­ri­jo­je prie Šven­to­sios upės uk­mer­giš­kių pa­to­gu­mui įreng­ta ne vie­na po­il­sia­vie­tė. Ta­čiau kol vie­ni sten­gia­si ir tvar­ko, ki­ti šiukš­li­na ir nio­ko­ja.

Siū­lo­ma keis­ti dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkiui mo­ka­mo ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čio ap­skai­čia­vi­mo bū­dą. Jei tam pri­tars ra­jo­no po­li­ti­kai, mo­kes­tis pri­klau­sys nuo kon­kre­taus na­mo dy­džio bei jo am­žiaus.

Puslapis 567 iš 846

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų